czasowniki nieregularne

 0    31 flashcards    oriena666
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
piec
start learning
bakken - bakte/bakten - hebben + gebakken
zaczynać
start learning
beginnen - begon/begonnen - zijn + begonnen
proponować, oferować
start learning
bieden - bood/boden - hebben + geboden
zostać
start learning
blijven - bleef/bleven - zijn + gebleven
łamać
start learning
breken - brak/braken - hebben + gebroken
przynosić
start learning
brengen - bracht/brachten - hebben + gebracht
robić
start learning
doen - deed/deden - hebben + gedaan
nosić
start learning
dragen - droeg/droegen - hebben + gedragen
myśleć
start learning
denken - dacht/dachten - hebben + gedacht
pić
start learning
drinken - dronk/dronken - hebben + gedronken
jeść
start learning
eten - at/aten - hebben + gegeten
iść
start learning
gaan - ging/gingen - zijn + gegaan
dawać
start learning
geven - gaf/gaven - hebben + gegeven
wisieć
start learning
hangen - hing/hingen - hebben + gehangen
mieć
start learning
hebben - had/hadden - hebben + gehad
pomagać
start learning
helpen - hielp/hielpen - hebben + geholpen
trzymać
start learning
houden - hield/hielden - hebben + gehouden
wybierać
start learning
kiezen - koos/kozen - hebben + gekozen
patrzeć
start learning
kijken - keek/keken - hebben gekeken
przychodzić
start learning
komen - kwam/kwamen - zijn + gekomen
kupować
start learning
kopen - kocht/kochten - hebben + gekocht
dostawać
start learning
krijgen - kreeg/kregen - hebben + gekregen
umieć/potrafić
start learning
kunnen - kon/konden - hebben + gekund
śmiać się
start learning
lachen - lachte/lachten - hebben + gelachen
czytać
start learning
lezen - las/lazen - hebben + gelezen
kłamać
start learning
liggen - loog/logen - hebben + gelogen
leżeć
start learning
liggen - lag/lagen - hebben + gelegen
chodzić
start learning
lopen - liep/liepen - zijn/hebben + gelopen
musieć
start learning
moeten - moest/moesten hebben + gemoeten
móc
start learning
mogen - mocht/mochten - hebben + gemogen
brać
start learning
nemen - nam/namen - hebben + genomen

You must sign in to write a comment