Cechy charakteru

 0    85 flashcards    pawelbs
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
uzależniony
Była uzależniona od związku z nieodpowiednim mężczyzną.
start learning
addicted
She was addicted to the relationship with the wrong man.
aktywny, ruchliwy, żywy
John i Ann są bardzo aktywni. Biegają codziennie.
start learning
active
John and Ann are very active. They run every day.
śmiały, żądny przygód
Śmiała osobowość Peter'a często wprawiała mnie w zakłopotanie.
start learning
adventurous
Peter's adventurous personality often confused me.
czuły, kochający
Jej mąż jest bardzo czuły.
start learning
affecionate
Her husband is very affecionate.
agresywny, groźny
Jesteś zbyt agresywny podczas rozmów z klientami.
start learning
aggressive
You are too aggressive when you talk with customers.
ambitny
Nie bądź taki ambitny. Pomożemy ci.
start learning
ambitious
Don't be so ambitious. We will help you.
irytujący, natrętny
Czy zawsze byłeś taki irytujący?
start learning
annoying
Have you always been so annoying?
arogancki
Właśnie poznałam Brian'a. Czy on zawsze jest taki arogancki?
start learning
arrogant
I have just met Brian. Is he always so arrogant?
despotyczny
Moj nauczyciel jest bardzo apodyktyczny. Wszyscy uczniowie się go boją.
start learning
bossy
My teacher is very bossy. Every student is affraid of her.
odważny
Superbohaterowie są zazwyczaj odważni.
start learning
brave
Superheroes are usually brave.
spokojny
Musisz wyglądać na spokojnego podczas spotkania.
start learning
calm
You've got to appear calm during the meeting.
ostrożny
Ona jest za ostrożna aby zostać liderką grupy.
start learning
cautious
She is too cautious to become a group leader.
niedbały, niestaranny
On jest raczej niedbały jeśli chodzi o wygląd.
start learning
careless
He is rather careless about his appearance.
czarujący, uroczy
Rachel jest czarująca, ale to niejest jej główna cecha charakteru.
start learning
charming
Rachel is charming but it's not her main personality trait.
wesoły, pogodny
Naprawdę tęsknię za pogodnym Tom'em, którego kiedyś znałam. Co sie z tobą stało?
start learning
cheerful
I really miss the cheerful Tom I used to know. What happened to you?
pewny siebie
Musisz być pewny siebie aby przekonać innych.
start learning
confident
You must be confident to convince others.
konserwatywny
Mój ojciec jest raczej konserwatywny. Nigdy nie nosi jeansów.
start learning
conservative
My father is rather conservative. He never wears jeans.
odważny, śmiały
William Wallace był bardzo odważny.
start learning
courageous
William Wallace was very courageous.
tchórzliwy
Świat jest pełen ludzi tchórzliwych.
start learning
cowardly
The world is full of cowardly people.
twórczy, kreatywny
Szukamy kreatywnego pracownika do naszego nowego projektu.
start learning
creative
We are looking for a creative worker to support our new project.
okrutny
Tamten okrutny żołnierz został postawiony przed sądem.
start learning
cruel
That cruel soldier has been brought to justice.
cyniczny
Twoje cyniczne uwagi nie prowadzą nas do rozwiązania.
start learning
cynical
Your cynical remarks are not bringing us to the solution.
przyzwoity, porządny
Wszystko czego potrzebuję to przyzwoity mąż.
start learning
decent
All I need is a decent husband.
zdecydowany
Meżczyzna powinien być zdecydowany.
start learning
determined
A man should be determined.
spokojny, wyrozumiały
Nie powinno być problemu z Sarą. Ona jest w miarę spokojna.
start learning
easygoing
There shouldn't be any problem with Sarah. She is quite easygoing.
uczuciowy
Jesteś uczuciowym typem człowieka jesli płaczesz podczas oglądania smutnych filmów.
start learning
emotional
You are an emotional type of person if you cry during a sad film.
entuzjastyczny, zagorzały
Dlaczego on jest tak entuzjastycznie nastawiony do twojego pomysłu? Rozmawialiście wcześniej?
start learning
enthusiastic
Why is he so enthusiastic about your idea? Were you talking about it before?
zły
On nie jest zabawny. On jest zły.
start learning
evil
He is not funny. He is evil.
ekstrawertyczny, otwarty
Brytyjczycy są stosunkowo otwarci.
start learning
extroverted
The British people are relatively extroverted.
strachliwy
Jesteś zbyt bojaźliwy aby zostać policjantem.
start learning
fearful
You are too fearful to become a policeman.
szczery
Mój syn jest ze mną szczery. Przynajmniej mam taką nadzieję.
start learning
frank
My son is frank with me. At least I hope so.
przyjacielski, sympatyczny
Robert to sympatyczny facet. Zawsze uśmiechnięty i chętny do rozmowy.
start learning
friendly
Robert is a friendly guy. Always smiled and willing to chat.
zabawny
Kawały Kate zawsze wywołują u mnie śmiech. Ona jest taka zabawna.
start learning
funny
Kate's jokes always make me laugh. She is so funny.
hojny, szczodry
Musimy być szczodrzy i pomagać innym.
start learning
generous
We need to be generous and help others.
delikatny, łagodny
On jest przerażony. Proszę, bądź delikatny.
start learning
gentle
He is very scared. Please, be gentle.
chciwy
Piraci są zazwyczaj chciwi na pieniądze.
start learning
greedy
Pirates are usually greedy for money.
towarzyski
Mieszkał sam nad jeziorem. Nie był typem towarzyskiego człowieka.
start learning
gregarious
He lived alone near the lake. He was not a gregarious type of man.
naiwny, łatwowierny
Zabrał jej wszystkie pieniądze. Jest taka naiwna.
start learning
gullible
He took all of her money. She is so gullible.
uczciwy
Możesz zostawić go samego w domu. Jest bardzo uczciwy.
start learning
honest
You can leave him alone in your house. He is very honest.
pomysłowy, z wyobraźnią
Ludzie pomysłowi, z wyobraźnią, lepiej radzą sobie z pisaniem.
start learning
imaginative
Imaginative people are better at writing.
niecierpliwy
Nawet najbardziej niecierpliwi użytkownicy pokochają ten dodatek.
start learning
impatient
Even the most impatient users will love this extension.
impulsywny
Ich impulsywne zachowanie jest spowodowane nowymi przepisami.
start learning
impulsive
Their impulsive behaviour is caused by the new regulations.
niezależny
Politycy nie są niezależni. Muszę wykonywać polecenia swojego lidera.
start learning
independent
Politicians are not independent. They must obey their leader orders.
inteligentny
Zdał ten trudny egzamin. Zawsze wiedziałem, że jest inteligentny.
start learning
intelligent
He passed that difficult test. I always knew he is intelligent.
introwertyczny, zamknięty w sobie
Facebook sprawia, że ludzie są coraz bardziej zamknięci w sobie.
start learning
introverted
Facebook makes people more and more introverted.
leniwy
Lubię rano pospać dłużej. To nie znaczy, że jestem leniwy.
start learning
lazy
I like to sleep longer in the morning. It doesn't mean I am lazy.
lojalny
Lojalna żona to błogosławieństwo.
start learning
loyal
Loyal wife is a blessing.
podły, złośliwy, wredny
Jest podły. Nie chcę go więcej widzieć.
start learning
mean
He is mean! I don't want to see him again.
skromny
Jest bogatym człowiekiem, ale bardzo skromnym.
start learning
modest
He is a rich man but also very modest.
nerwowy
Nerwowi ludzie muszą być bardzo smutni.
start learning
nervous
Nervous people must be very sad.
miły, grzeczny, fajny
Mój wnuk jest taki mły. Odwiedza mnie w każdy weekend.
start learning
nice
My grandson is so nice. He visits me every weekend.
obsesyjny, maniakalny
Okazało się, ze jest szalenie obsesyjny.
start learning
obsessive
He turned out to be terribly obsessive.
optymistyczny
Jestem optymistą.
start learning
optimistic
I am an optimistic person.
towarzyski, kontaktowy, otwarty
Jego otwarta osobowość pomogła mu w zdobyciu tej pracy.
start learning
outgoing
His outgoing personality helped him to get that job.
cierpliwy
Jeśłi nie będziesz cierpliwy, to nie skończysz pisać tej książki.
start learning
patient
If you aren't patient, you will not finish writing that book.
wytrwały, nieustępliwy, zawzięty
On nie zmieni zdania. Jest bardzo zawzięty.
start learning
persistent
He won't change his mind. He is very persistent.
pesymistyczny
Nie bądź w stosunku do tego taki pesymistyczny. Myśl pozytywnie.
start learning
pessimistic
Don't be pessimistic about it. Think positive.
patetyczny
Ben i jego patetyczne przemowy. Mysli, że wie wszystko najlepiej.
start learning
pompous
Ben and his pompous speeches. He thinks he knows everything best.
praktyczny
Jest bardzo praktyczną osobą. Jego wynalazki ułatwiają nam życie.
start learning
practical
He is a practical person. His inventions are making our lives easier.
opiekuńczy
Nie bądź nazbyt opiekuńczy wobec swoich dzieci. Czasem muszą uczyć się na własnych błędach.
start learning
protective
Don't be too protective of your children. Sometimes they must learn from their own mistakes.
prefesjonalny, fachowy
Bądź profesjonalny w tej sprawie.
start learning
professional
Be professional about it.
racjonalny, rozsądny
Gdyby byli rozsądni, to nie mieliby tych problemów.
start learning
rational
If they were rational, they wouldn't have those problems.
wiarygodny, niezawodny, solidny
Szuka solidnej sekretarki do swojej firmy.
start learning
reliable
He is looking for a reliable secretary to his company.
religijny
Jestem religijny i czasem ludzie smieją się ze mnie. Ale mam to gdzieś.
start learning
religious
I am religious and sometimes people laugh at me. But I don't care.
powściągliwy, ostrożny
Teraz wiem dlaczego był taki powściągliwy. Okazało sie, że jest tajnym agentem.
start learning
reserved
Now I know why he was so reserved. He turned out to be a secret agent.
odpowiedzialny
Gdy zostajesz ojcem, musisz być odpowiedzialny.
start learning
responsible
When you become a father, you must be responsible.
bezwzględny
Błagały tego bezwzględnego urządnika, ale nie chciał słuchać.
start learning
ruthless
They were begging that ruthless clerk but he wouldn't listen.
sarkastyczny
Spójrz na Melanie. Jak zwykle sarkastyczna.
start learning
sarcastic
Look at Melanie. Sarcastic as always.
egocentryczny
Jedynak jest zazwyczaj bardziej egocentryczny. Rodzeństwo jest bardziej skłonne do myślenia o potrzebach innych ludzi.
start learning
self-centered
An only child is usually more self-centered. Sibilings are more willing to think about other people's needs.
samolubny, egoistyczny
Sam zjadłeś wszystkie słodycze? Jesteś samolubny!
start learning
selfish
You ate all the sweets alone? You are selfish!
rozsądny
Musisz być rozsądny gdy ludzie proszą cię o pomoc.
start learning
sensible
You must be sensible when people ask you for help.
wrażliwy, czuły
Nie pokazuj jej, że jesteś wrażliwy. Na pierwszej randce dziewczyny tego nie lubią.
start learning
sensitive
Don't show her that you are sensitive. Girls don't like that on the first date.
poważny
Mój mąż jest z reguły poważny gdy spotyka moich rodziców.
start learning
serious
My husband is usually serious when he meets my parents.
nieśmiały
Nie zapraszaj zbyt wielu gości. Jest nieśmiała i to może być dla niej problem.
start learning
shy
Don't invite too many guests. She is shy and it might be a problem for her.
szczery
Kocham szczere osoby. Zawsze wiesz czego możesz się spodziewać.
start learning
sincere
I love sencere people. You always know what to expect.
spontaniczny
Jestem za stary by być spontanicznym. Muszę mieć zaplanowany cały dzień.
start learning
spontaneous
I am too old to be spontaneous. I must have my day planned.
uparty
Jesteś taki uparty. Mówiłam żebyś skręcił w prawo. Teraz się zgubiliśmy.
start learning
stubborn
You are so stubborn. I told you to turn right. Now we are lost.
taktowny
Zbił szklankę, rozlał wino i nawet nie przeprosił. Nadal uważasz, że jest taktowny?
start learning
tactful
He broke the glass, spilled the wine and did not even say he is sorry. Do you still think he is tactful?
nietaktowny
Spotkanie legło w gruzach przez jego nietaktownego syna.
start learning
tactless
The meeting was ruined by his tactless son.
rozważny, życzliwy, troskliwy
Bądź rozważny w decyzjach, które podejmujesz.
start learning
thoughtful
Be thoughtful about the decisions you make.
tolerancyjny
Polacy są w większości tolerancyjni.
start learning
tolerant
Poles are mostly tolerant.
nieprzyjazny
Była taka nieprzyjazna, że zastanawiałem się czym ją obraziłem.
start learning
unfriendly
She was so unfriendly that I wondered how I had offended her.
nieuprzejmy, niemiły
Powiedziałeś jej, że wygląda śmiesznie w tym kapeluszu. To było bardzo nieuprzejme.
start learning
unkind
You told her that she looks funny in that hat. I was very unkind.
mądry
Mój dziadek jest bardzo mądry. Wiele wie o ludziach.
start learning
wise
My grandpa is very wise. He knows a lot about people.
dowcipny
Myślał, że jest dowcipny, ale nikt się nie smiał z jego żartów.
start learning
witty
He thought he was witty but nobody laughed when he was telling jokes.

You must sign in to write a comment