Business English - Phrasal Verbs

 0    246 flashcards    dawidwedzicki
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
answer back
It's not always good to answer back - silence is gold.
start learning
odpowiadać niegrzecznie, pyskować
Nie zawsze dobrze jest bronić się słowami - milczenie jest złotem.
answer for sb/sth
start learning
odpowiadać za coś, ponosić odpowiedzialność
answer for
start learning
ręczyć za
ask after sb
start learning
pytać o kogoś, dopytywać sie
ask out
start learning
zaprosić kogoś (do kina, restauracji)
back sb/sth up
start learning
popierać, potwierdzać
back out
start learning
wycofywać się
call off
start learning
odwołać (np. spotkanie)
break down
Tom's car broke down on his way home last week.
start learning
zepsuć się
Samochód Tomka zepsuł się w drodze powrotnej w zeszłym tygodniu.
break down
Tom's car broke down on his way home last week.
start learning
załamywać się, kończyć się niepowodzeniem
Samochód Tomka zepsuł się w drodze powrotnej w zeszłym tygodniu.
break up (with sb)
start learning
zerwać z kimś
burst out
start learning
wybuchać
care for
start learning
opiekować się, troszczyć
carry out
Let's carry out Jeremy's plan to rob the bank, I think it might work.
start learning
wypełniać, wykonać, zrealizować
Wykonajmy plan obrabowania banku, który opracował Jeremy - myślę, że może zadziałać.
check in
We have to check in at the hotel at 9 am.
start learning
zgłosić się do odprawy
Musimy zameldować się w hotelu o 9 rano.
check out
We should check out before noon.
start learning
sprawdzać
Powinniśmy wymeldować się przed południem.
check up on sth/sb
start learning
sprawdzać, kontrolować
check out
We should check out before noon.
start learning
zdać pokój (w hotelu), wymeldować się
Powinniśmy wymeldować się przed południem.
clean up
I have to clean the flat up before the guests come.
start learning
posprzątać
Muszę posprzątać mieszkanie zanim przyjdą goście.
clear sth out
start learning
posprzątać dokładnie
clear up
start learning
przejaśniać się (o pogodzie), przechodzić (o chorobie)
clear sth up
start learning
wyjaśniać, rozwiązywać (zagadkę, problem)
cloud over
start learning
zachmurzyć się
come about
It all came about very quickly.
start learning
zdarzać się
Wszystko zdarzyło się bardzo szybko.
come across sth/sb
start learning
natknąć się (na coś/kogoś)
come apart
My world has come apart after the divorce.
start learning
rozpadać się
Mój świat rozpadł się po rozwodzie.
come back
When I come back, I'll tidy the flat.
start learning
wracać
Kiedy wrócę, posprzątam mieszkanie.
come out
This week a new album of my favourite band is coming out.
start learning
pojawiać się, ukazywać się
W tym tygodniu wychodzi nowy album mojego ulubionego zespołu.
depend on
start learning
polegać na
depend on sth
start learning
zależeć (od czegoś)
die away
When his enthusiasm started to die away, he looked at the matter impartially.
start learning
zanikać, cichnąć
Kiedy jego entuzjazm zaczął zamierać, spojrzał obiektywnie na sprawę.
die out
start learning
wymierać, zanikać
do without
start learning
radzić sobie bez czegoś
eat out
We eat out at the weekends.
start learning
zjeść na mieście
Jadamy na mieście w weekendy.
enter into
start learning
zagłębiać się
fall apart
His world fell apart after Susan cancelled their wedding.
start learning
rozpadać się
Jego świat się rozpadł po tym jak Zuzia odwołała ślub.
fill in sth
start learning
wypełniać
fill (sth) up
start learning
wypełnić, zapełnić
find out
start learning
dowiedzieć się
fool around/about
start learning
wygłupiać się
get away
start learning
uciec
get away with sth
Henry is always naughty in class, but he gets away with it because the teacher likes him.
start learning
uchodzić na sucho
Henry jest zawsze niegrzeczny na zajęciach, ale uchodzi mu to na sucho, ponieważ nauczyciel go lubi.
get back
I'll get back home at midnight.
start learning
wracać
Wrócę do domu o północy.
get sth back
start learning
dostać coś z powrotem
get in
We'll get in Vienna tomorrow morning.
start learning
przychodzić, przyjeżdżać
Przyjedziemy do Wiednia jutro rano.
get in (into)
start learning
wsiadać, wchodzić
get off (sth)
start learning
wysiadać, wychodzić
get on
Mary gets on a bus number 9 to get to work.
start learning
wsiadać do/na
Marysia wsiada do autobusu numer 9, aby dojechać do pracy.
get on
Mary gets on a bus number 9 to get to work.
start learning
mieć przyjazne stosunki z kimś
Marysia wsiada do autobusu numer 9, aby dojechać do pracy.
get out
start learning
wysiadać
get out
start learning
wynosić się
go out
We went out to the cinema yesterday.
start learning
wychodzić, spotykać się z ludźmi
Wyszliśmy wczoraj do kina.
get out of sth
start learning
wykręcać się
get over
start learning
dochodzić do siebie, pogodzić się z czymś
get over
start learning
znaleźć rozwiązanie problemu
get round/around
start learning
ominąć problem, znaleźć rozwiązanie
get (sb) through (sth)
start learning
poradzić sobie z czymś, przejść przez coś, pomagać komuś przejść przez coś
get through
start learning
dodzwonić się
get together (with sb)
start learning
spotykać się
get up
I usually get up at 7 am.
start learning
wstawać
Wstaję zazwyczaj o 7.
give sth away
start learning
rozdawać, oddawać
give sb/sth away
start learning
zdradzać
give back
start learning
oddawać
give sth out
start learning
rozdawać
give up
Natalie has given up the idea of becoming a super star.
start learning
poddawać się
Natalia porzuciła pomysł zostania gwiazdą.
give up sth
start learning
przestać coś robić
go ahead
The tourist guide went ahead and the group followed him.
start learning
isc przodem
Przewodnik szedł przodem, a grupa podążała za nim.
go away
My parents went away on holidays for two weeks.
start learning
wyjeżdżać, iść (sobie)
Moi rodzice wyjechali na dwa tygodnie na urlop.
go back
start learning
wracać
go by
Time goes by so fast on holidays.
start learning
przechodzić
Czas tak szybko upływa na urlopie.
go down
The company's quotations have gone down rapidly.
start learning
spadać
Notowania firmy gwałtownie spadły.
go down
The company's quotations have gone down rapidly.
start learning
zatonąć (o statku)
Notowania firmy gwałtownie spadły.
go on
He went on talking despite the fact no one listened to him.
start learning
kontynuować, trwać
Kontynuował przemowę mimo że nikt go nie słuchał.
go out
We went out to the cinema yesterday.
start learning
wychodzić, wyjeżdżać
Wyszliśmy wczoraj do kina.
go through sth
start learning
przechodzić przez coś, cierpieć
go under
Mark's boat went under in the lake a week ago.
start learning
zatonąć
Łódka Marka zatonęła tydzień temu na jeziorze.
go under
Mark's boat went under in the lake a week ago.
start learning
plajtować
Łódka Marka zatonęła tydzień temu na jeziorze.
go up
At the beginning of the year all prices went up.
start learning
rosnąć
Na początku roku wszystkie ceny poszły w górę.
go without
start learning
obywać się bez czegoś
grow up
My aunt grew up in Scotland.
start learning
dorastać
Moja ciocia dorastała w Szkocji.
hand out
start learning
wydawać, wręczać
head for
A group of tourists headed for the old town.
start learning
iść/jechać w określonym kierunku, zmierzać do
Grupa turystów ruszyła w kierunku starego miasta.
hear from
start learning
otrzymywać od kogoś wiadomość
hold back
start learning
powstrzymywać, zatrzymywać
hold on
Please hold on, I'm putting you through.
start learning
czekać chwilę
Proszę poczekać, już Panią łączę.
hurry up
Hurry up, the bus won't wait.
start learning
pośpieszyć się
Pospiesz się, autobus nie będzie czekał.
join in
start learning
przyłączać się
keep away
start learning
trzymać się z daleka od czegoś
keep on
start learning
kontynuować, robić coś dalej, bez przerwy
kick off
start learning
rozpoczynać mecz (piłki nożnej)
know of
start learning
wiedzieć o czymś, znać
laugh at
start learning
śmiać się z czegoś
leave out
start learning
opuszczać, pomijać
let down
start learning
zawodzić
let out
Little Alex let out her parrot from the cage yesterday morning.
start learning
wypuszczać, pozwolić iść
Mała Ola uwolniła swoją papugę z klatki wczoraj rano.
log in/on
start learning
zalogować się, włączyć do sieci
log out/off
start learning
wylogować się, wyłączyć się z sieci
look after
I look after my wife whenever she is sick.
start learning
opiekować się, pilnować
Zawsze opiekuję się moją żoną, gdy jest chora.
look around
start learning
rozglądać się
look at
start learning
przyglądać się, patrzeć
look back
start learning
spoglądać w przeszłość
look forward to
We're looking forward to welcoming you.
start learning
cieszyć sie na coś, bardzo czekać na
Nie możemy się doczekać kiedy pana powitamy.
look into
The police are looking into the case of John's kidnapping.
start learning
badać, przyglądać się
Policja bada sprawę porwania Johna.
look out
start learning
uważać
look out for
start learning
uważać na
look through
start learning
przeglądać
look up
start learning
sprawdzać
be made for
start learning
być stworzonym dla kogoś/siebie
make up
start learning
robić makijaż
move in
start learning
wprowadzać się
move out
start learning
wyprowadzać się
pass away
start learning
umierać, odchodzić
pass by
start learning
przechodzić, przejeżdżać obok
pass out
Fiona felt very faint, and was worried that she might pass out.
start learning
zemdleć
Fionie zrobiło się słabo i przestraszyła się, że może zemdleć.
pick up
start learning
podnosić
pick up
start learning
nauczyć się (bez formalnych lekcji)
pick up
start learning
odebrać, zabrać
plug in
start learning
podłączyć (np. do kontaktu)
print out
start learning
wydrukować
pull down
start learning
zburzyć
put back
start learning
odłożyć na miejsce
put down
start learning
kłaść
put off
start learning
odkładać, przełożyć na inny termin
put on
start learning
zakładać (na siebie)
put out
start learning
gasić (światło, ogień, etc.)
read out
start learning
czytać na głos
relate to
start learning
odnosić się, być powiązanym
ring back
start learning
zadzwonić ponownie
ring up
start learning
dzwonić, telefonować
round up
start learning
zaokrąglić w górę
round down
start learning
zaokrąglać w dół
rule out
start learning
wykluczyć
run across
start learning
spotkać, wpaść na kogoś przypadkiem
run away
When he was running away before the police he was hit by a car.
start learning
uciekać
Kiedy uciekał przed policją został potrącony przez samochód.
run out
start learning
kończyć się, brakować
see through
start learning
przejrzeć (podstęp)
sell out
start learning
wyprzedawać
send in
start learning
wysyłać, nadsyłać
set off
start learning
wyruszyć, rozpocząć podróż
set out
Let's set out now, and then we might make it to the river by sunset.
start learning
wyruszać, rozpoczynać podróż
Wyruszmy teraz, a być może uda nam się dotrzeć do rzeki przed zachodem słońca.
settle down
start learning
osiedlić się, zamieszkać na stałe
shoot down
start learning
zastrzelić, zestrzelić
sign in
start learning
zapisać się, wpisać na listę
sign out
start learning
wypisać się
sign up
I signed up for an English course.
start learning
zapisać się
Zapisałam się na kurs angielskiego.
show up
start learning
pojawiać się
slow down
start learning
zwalniać
speak for
start learning
mówić za kogoś
speed up
start learning
przyspieszać
split up
start learning
rozejść się
stand back
start learning
odsunąć się
stand by
He stood by, waiting for a taxi.
start learning
być w gotowości
Stał bezczynnie podczas gdy czekał na taksówkę.
start over
start learning
zaczynać coś od nowa
stay away
start learning
trzymać sie z dala
stay in
I'm staying in this weekend so come on over.
start learning
zostać w domu
W weekend siedzę w domu, więc wpadaj.
stay out
The cat stayed out all night.
start learning
być poza domem do późna
Kot został poza domem na noc.
sum up
start learning
podsumować
switch on
start learning
włączać
switch off
start learning
wyłączyć
take away
start learning
zabierać, odbierać
take back
start learning
oddawać, zwracać
take back
start learning
cofać (co się powiedziało o kimś)
take off
The plane took off on time.
start learning
wystartować
Samolot wystartował o czasie.
take off
start learning
zdejmować, ściągać
take out
start learning
usuwać
take over
David is not doing very well at paddling. Do you want to take over?
start learning
przejmować (obowiązki)
David nie radzi sobie zbyt dobrze z wiosłowaniem. Chcesz przejąć od niego wiosła?
take up
start learning
brać/zabierać się za coś
throw away
start learning
wyrzucać
try on
start learning
przymierzać
try out
start learning
wypróbować
turn back
start learning
zawracać
turn off
start learning
wyłączać
turn on
start learning
włączać
turn out
start learning
okazać się
turn to
start learning
zwracać się (z prośbą)
identify with
start learning
utożsamiać się
wash up
start learning
zmywać
watch out
start learning
uważać
impose sth on/upon
start learning
narzucać coś
write down
start learning
zapisywać
inform on sb
start learning
informować/donosić
insist on/upon
start learning
domagać się/upierać się
name after
start learning
nazwać po kimś
narrow down
start learning
zawęzić
object to
start learning
sprzeciwiać się, oponować
associate with
start learning
łączyć /wiązać coś z czymś
beat sb up
start learning
pobić kogoś/ poturbować
bend down
start learning
pochylić się
break away
start learning
wyłamać się
break out
World War II broke out in 1939.
start learning
uciec z więzienia
II wojna światowa wybuchła w 1939 r.
break out
World War II broke out in 1939.
start learning
wybuchać (o wojnie lub epidemii)
II wojna światowa wybuchła w 1939 r.
break through
Finally, we managed to break through the forest to call for help.
start learning
przełamać coś/ przedrzeć się
W końcu udało nam się przedrzeć przez las, aby wezwać pomoc.
brighten up
It has brightened up so let's go for a walk.
start learning
rozjaśnić, upiększyć
Wypogodziło się, więc chodźmy na spacer.
bring back
start learning
przywrócić
bring down
start learning
obalić
bring together
start learning
pogodzić/ polepszyć stosunki
bring up
When Don’s wife died he was left to bring up their four children by himself.
start learning
wychować
Kiedy zmarła żona Dona, sam musiał wychować ich czworo dzieci.
calm down
I have already calmed down after the argument with dad.
start learning
uspokoić się
Już uspokoiłam się po kłótni z tatą.
carry on
start learning
kontynuować
catch up
start learning
dogonić, dorównać
cheat on
start learning
zdradzać (żonę/męża)
chew sth over
start learning
rozgryźć coś, 'przeżuć'
chill out
Chill out, it's the weekend!
start learning
'wyluzować'
Wyluzuj, jest weekend!
come down
All her plans came down in one second.
start learning
spaść
Wszystkie jej plany runęły w jednej chwili.
come out with
start learning
wyskakiwać z czymś
count on
start learning
liczyć na kogoś
cross out
start learning
skreślić, wykreślić
cut down
start learning
ograniczyć, skrócić
cut off
start learning
odciąć
deal with
start learning
zajmować się, radzić sobie z czymś
decide on
start learning
zdecydować się na coś
deprive of
start learning
pozbawić czegoś
devote to
start learning
poświęcać się
dig out
start learning
'dokopać się' do informacji
drop off
I was so tired that I dropped off in an instant.
start learning
podrzucić kogoś gdzieś po drodze
Byłam tak zmęczona, że zasnęłam w mgnieniu oka.
fall behind
start learning
zostawać z tyłu
focus on/upon
start learning
koncentrować się
hang out
start learning
spędzać czas
heat up
start learning
podgrzać
heat up
start learning
podgrzać
hush up
start learning
wyciszyć (sprawę, aferę)
knock out
The famous boxer knocked out his opponent in the second round.
start learning
zwalać z nóg
Słynny bokser znokautował przeciwnika w drugiej rundzie.
lay off
start learning
zwalniać
look down on sb
start learning
pogardzać, parzeć z góry
look for
I am looking for exit.
start learning
szukać
Szukam wyjścia.
match up
start learning
pasować, zgadzać się
melt down
start learning
topić
pass on
start learning
przekazać
pay back
start learning
oddać dług
pay sb back
start learning
odpłacić się, odegrać się
point out
start learning
wskazać, zwrócić uwagę
polish up
start learning
szlifować, odświeżyć
reduce to
start learning
sprowadzać, doprowadzać do
refer to
start learning
wspominać, odnosić się do czegoś
refer to
start learning
odnieść, odwołać się do czegoś
rely on/upon
start learning
polegać na
remind of
start learning
przypominać, kojarzyć
result in
start learning
skutkować
sail through
start learning
zrobić coś z łatwością
save up
start learning
zaoszczędzić
sort out
The party-planning has got out of control. We need to sort out who will organise what.
start learning
porządkować, rozwiązywać (problem)
Planowanie imprezy wymknęło się spod kontroli. Musimy ustalić, kto organizuje co.
spread out
start learning
rozciągać się
take to
start learning
polubić
touch down
start learning
lądować
turn in/into
start learning
zamienić się w, przeistoczyć się
wake up
start learning
obudzić się

You must sign in to write a comment