biologia ekologia

 0    43 flashcards    kamilszymczak
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
różnorodność biologiczna
start learning
rozmaitość wszystkich organizmów występujących na Ziemi
poziomy różnorodności biologicznej
start learning
różnorodność genetyczna gatunkowa i ekosystemowa
genetyczna
start learning
zmienność przedstawicieli jednego gatunku wynikające z obecności w populacji wielu alleli tego samego genu
różnorodność gatunkowa i międzygatunkowa
start learning
bogactwo gatunków organizmów występujących na ziemi. największa różnorodność gatunkowa występuje wtedy gdy wszystkie gatunki zamieszkujące dany ekosystem reprezentowane są przez podobną liczbę osobników
różnorodność ekosystemowa
start learning
oznacza zróżnicowanie siedlisk i zamieszkujących je organizmów
Gdzie występuje największa różnorodność biologiczna
start learning
największa różnorodność biologiczną cechują się obszary tropikalne
wartość różnorodności biologicznej
start learning
można wycenić wartość różnorodności biologicznej wartością ekonomiczną(gospodarcze wykorzystanie surowców (drewno jako materiał budowlany, zwierząt jako pożywienia) do wyceny na podstawie tego ile ludzie skłonni by zapłacić aby zapobiec jego zniszczeniu
różnice - współczesne wymieranie gatunków a poprzednie
start learning
1000 razy szybsze zakres dotyczy ona wszystkich grup organizmów jego słów Jednocześnie przyczyna po raz pierwszy jest nią człowiek
przyczyny wymierania gatunków współcześnie
start learning
-niszczenie siedlisk i ekosystemów- wprowadzenie do ekosystemów gatunków które wcześniej w nich nie występowały -bezpośrednia eksploatacja zasobów przyrody -konkurencja człowieka z innymi gatunkami
najwazniejsza przyczyna spadku różnorodności biologicznej
start learning
niszczenie siedlisk i ekosystemów na cele rolnicze przemysłowe i zurbanizowane
przyczyny niszczenia siedlisk
start learning
wprowadzenie do ekosystemów obcych dla środowiska związków chemicznych biologicznie czynnych (antybiotyki hormony) - fragmentacja ekosystemu w wyniku wycinanie lasów i budowy dróg
gatunki obce
start learning
gatunki wprowadzone na nowe tereny
gatunki inwazyjne
start learning
Gatunki obce które stanowią zagrożenie dla rodzinnych organizmów są gatunkami inwazyjnymi
rodzaje bezpośrednia eksploatacja zasobów przyrody
start learning
łowiectwo rybołóstwo kolekcjonerstwo
konkurencja człowieka z innymi gatunkami
start learning
czlowiek konkuruje z innymi gatunkami o -zasoby środowiska- aby zachować przydatne gospodarczo rośliny tępi szkodniki -wyeliminować z rośliny zagrażające roślinom uprawnym (środki chwastobójcze, nawozy, zmiana struktury upraw)
gatunki zwornikowe
start learning
gatunki kluczowe dla funkcjonowania ekosystemu mimo że nie dominują liczebnie
efekt kaskadowy
start learning
wyginięcie gatunków zwornikowe powoduje zakłócenia w łańcuchu pokarmowym oraz zależności międzygatunkowych co prowadzi do wyginięcia kolejny gatunków
wtórne wymieranie
start learning
wymieranie kolejnych gatunków w ekosystemie (po efekcie kaskadowym)
Czerwona Księga
start learning
Księga gatunków zagrożonych zawiera dokładny opis poszczególnych gatunków i mapy ich rozmieszczenia
ochrona przyrody
start learning
działania zmierzające do zachowania właściwego wykorzystanie oraz odnawianie zasobów przyrody i jej składników
motywy egzystencjalne ochrony przyrody
start learning
co związane z przekonaniem że dzięki organizm człowieka otrzymuje niezbędne do życia zasoby tlen wodę i żywność a także surowce potrzebne do wykorzystania odzieży i tak dalej
motywy ekonomiczne ochrony przyrody
start learning
korzyści materialne płynące z użytkowania zasobów przyrody drewno ryby grzyby jadalne wykorzystywane są bezpośrednio/ tereny rekreacyjne pośrednio --wzgledy ekonomiczne, nnaprawa negatywnych skutkow drozsza niz zapobieganie
motywy etyczne ochrony przyrody
start learning
etyczne człowiek ponosi moralna odpowiedzialność za ochronę innych gatunków i biosfery jako całości- religijne wszystkie gatunki są dziełem Boga za ten należy je chronić z szacunku dla niego -filozofia szanować prawo do życia innych istot
motywy estetyczne
start learning
postrzeganie przyrody jako źródło piękna oraz łączenie z motywami ekonomiczne i rozwój niektórych rodzajów turystyki na przykład turystyki zwiazanej z obserwacja ptaków
motywy ochrony przyrody i inne
start learning
strategiczne średniowiecze chronione las jako naturalną barierę odwroga - patriotyczne przyroda jako dobro narodowe -naukowe zachowanie różnorodności gatunkowej do badań naukowych i społecznych
hipoteza Gai
start learning
ochrona przyrody z maksymalnym ograniczeniem wpływu człowieka na procesy przyrodnicze aby nie zaburzyć istniejącej równowagi
hipoteza medei
start learning
należy przyjąć aktywną postawę w odniesieniu do ochrony środowiska
podział ochrony przyrody ze względu na zakres objętych ochroną elementów
start learning
ochrona -indywidualna -gatunkowa -obszarowa
ochrona indywidualna
start learning
najstarsza forma ochrony przyrody na swiecje obejmuje pojedyncze osobniki danego gatunku (drzewa) obiekty przyrody nieożywionej (głazy narzutowe) i fragmenty ekosystemów(małe) Szczególnie cenne dla zachowania różnorodności biologicznej
ochrona gatunkowa
start learning
podlegają jej wszystkie osobniki danego gatunku niezależnie od miejsca w którym przebywają
ochrona obszarowa
start learning
umożliwia zachowanie naturalnych procesów przyrodniczych takich jak sukcesja ekologiczna czy ewolucja biologiczna określa się nią określony teren dla wszystkich znajdującymi się organizacji oraz elementy przyrody nieożywionej
sukcesja ekologiczna
start learning
uporządkowany Proces zmian biocenozy zachodzącej w wyniku którego następują ilościowe i jakościowe zmiany gatunków
przykład sukcesji ekologicznej
start learning
zarastania jezior następuje ich stopniowe przekształcanie się w bagno torfowisko łąkę i las
bierne sposoby ochrony przyrody
start learning
inaczej konserwatorskie ma na celu zachowanie obszarów cennych przyrodniczo w niezmienionym stanie polegają na zabezpieczaniu terenu przed wplywami zewnętrznymi i powstrzymanie się od ingerencji w przyrodę
czynna ochrona przyrody aktywna
start learning
polegają one na stosowaniu zabiegów zmierzających do zachowania lub przywrócenie pożądanego stanu liczebności konkretnych gatunków zamieszkujących dany ekosystem lub całego ekosystemu
ochrona ścisła
start learning
niedozwolona jest jakakolwiek ingerencja człowieka w ekosystem chroni się też zachodzące na nich procesy przyrodnicze i występujące gatunki oraz ich Siedliska (przez caly rok)
ochrona częściowa
start learning
dopuszcza się niektóre formy ingerencji człowieka w przyrodę (np gospodarką Leśna i turystykę) dopuszczalna jest regulacja liczebności objętego nią gatunków określonych porach roku lub fazach cyklu życiowego
ochrona in situ
start learning
ochrona przeprowadzone w naturalnym miejscu występowania objętych ochroną gatunków i elementów przyrody nieożywionej
ochrona ex situ
start learning
(ogrody bootaniczne i zoo) ochrona poza miejscem naturalnego występowania nie ma możliwości ochrony organizmu w miejscu ich naturalnego występowania
restytucja
start learning
(np zubr nizinny) odbudowa określonego gatunku którego populacja została zniszczona na skutek zmian środowiska lub działalności człowieka
reintrodukcja
start learning
po restytucji gatunku wprowadza się na obszary chronionego występowania na których wcześniej wyginęły lub zostały wytępione można przeprowadzić tylko po uprzedniej poprawie warunków siedliskowych gatunków
rodzaje ochrony obszarowej w Polsce
start learning
park narodowy rezerwat przyrody park krajobrazowy obszar chronionego krajobrazu obszar sieci Natura 2000
otulina
start learning
obszar otaczający strefę Parku Narodowego obowiązuja w nim zakazy mające na celu zabezpieczenie terenu parku przed zewnętrznymi zagrożeniami spowodowanymi na przykład działalnością człowieka

You must sign in to write a comment