Biologia 2 (1.1)

 0    56 flashcards    miloszkrajewski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Rozwiń skrót ATP
start learning
adenozynotrifosforan
Czym jest metabolizm?
start learning
Całość przemian chemicznych i energetycznych.
Jakie istnieją kierunki przemian metabolicznych?
start learning
Anabolizm i katabolizm
Co to jest anabolizm?
start learning
Są to wszystkie reakcje syntez złożonych związków chemicznych ze związków prostszych.
Czego wymagają reakcje syntez anabolicznych?
start learning
Wymagają one dostarczenia energii, np. w postaci energii świetlnej czy energii chemicznej. Są to reakcje endoergiczne.
Czy reakcje syntez anabolicznych są endoergiczne?
start learning
Tak.
Czy produkty reakcji endoergicznych mają większą energię niż substraty?
start learning
Tak.
Jak jest związana energia produktów reakcji endoergicznych?
start learning
W postaci wiązań chemicznych (głównie w wiązaniach między węglem a wodorem).
Co jest przykładem przemiany anabolicznej?
start learning
•fotosynteza •chemosynteza •synteza białek, lipidów, kwasów tłuszczowych i innych złożonych związków organicznych
Co to jest katabolizm?
start learning
Reakcje, które polegają na rozkładzie złożonych związków organicznych, m.in. cukrów, tłuszczów, białek.
Co się dzieje podczas reakcji katabolicznych?
start learning
W ich trakcie następuje uwalnianie energii, są to zatem reakcje egzoergiczne, a ich produkty zawierają mniej energii niż substraty.
Czy produkty reakcji egzoergicznych mają mniej energii niż substraty?
start learning
Tak.
Co się dzieje z energią uwolnioną w reakcji egzoergicznej?
start learning
Część uwolnionej energii ulega rozproszeniu w postaci energii cieplnej, część zostaje krótkotrwale zmagazynowana w postaci energii chemicznej wysokoenergetycznych związków, głównie ATP.
Co jest przykładem przemiany katabolicznej?
start learning
•odychanie komórkowe •rozkład kwasów tłuszczowych nazywany beta-oksydacją
Czy reakcje uwalniania energii (kataboliczne) są w komórce sprzężone z reakcjami wymagającym dostarczenia energii (anabolicznymi)?
start learning
Tak.
Czy reakcje kataboliczne i anaboliczne sprzężone w komórce zachodzą równocześnie?
start learning
Tak, dzięki temu energia uwalniana w jednym procesie może być wykorzystana w drugim procesie.
Co musi się stać, aby energia uwalniana w jednym procesie mogła być wykorzystana w drugim procesie?
start learning
Energia musi zostać przeniesiona za pomocą uniwersalnego nośnika energii, którego funkcję w komórce pełni głównie ATP.
Czym jest ATP?
start learning
ATP jest nukleotydem zbudowanym z zasady azotowej - adeniny, pieciowęglowego cukru - rybozy i trzech reszt fosforanowych.
Co znajduje się pomiędzy resztami fosforanowymi w ATP?
start learning
Są to tzw. wiązania wysokoenergetyczne.
Kiedy uwalniana jest energia z tzw. wiązań wysokoenergetycznych, które znajdują się między resztami fosforanowymi w ATP?
start learning
Energia chemiczna zawarta w tych wiązaniach jest uwalniana podczas reakcji rozkładu ATP - hydrolizy ATP.
Co następuje podczas hydrolizy ATP?
start learning
Następuje wówczas rozpad najczęściej jednego z wiązań wysokoenergetycznych, w wyniku czego ATP przekształca się w ADP (adenozynodifosforan) lub, jeśli następuje rozkład drugiego wiązania, w AMP (adenozynomonofosforan).
Rozwiń skrót ADP.
start learning
Adenozynodifosforan.
Rozwiń skrót AMP.
start learning
Adenozynomonofosforan.
Czym jest proces odtwarzania ATP?
start learning
To proces, który polega na przyłączaniu brakujących reszt fosforanowych z utworzeniem wiązań wysokoenergetycznych.
Gdzie wykorzystywana jest energia uwolniona podczas podczas hydrolizy ATP?
start learning
Jest wykorzystywana w większości przemian wymagających dostarczenia energii zachodzących w komórce.
Podaj przykład przemiany wymagającej dostarczenia energii zachodzącej w komórce.
start learning
Np. transport aktywny przez błony biologiczne, reakcje syntezy, praca mechaniczna (praca mięśni, ruch rzęsek, ruch organelli, ruch chromosomów podczas podziałów komórkowych, zmiany kształtu komórek), wytwarzanie ciepła.
Dla jakich organizmów szczególnie ważne jest wytwarzanie ciepła?
start learning
Dla organizmów stałocieplnych - ptaków i ssaków.
Czy nukleotydy GTP (guanozynotrifosforan), UTP (urydynotrifosforan), CTP (cytydynotrifosforan) o budowie podobnej do ATP mogą być w niektórych reakcjach metabolicznych akumulatorami i nośnikami energii?
start learning
Tak, mogą one uczestniczyć zarówno w reakcjach przebiegających z uwolnieniem energii, jak i w reakcjach, które wymagają jej dostarczenia.
Jak oznacza się formy difosforanowe i monofosforanowe nukleotydów GTP, UTP i CTP?
start learning
Oznacza się je skrótami: GDP, UDP, CDP - difosforanowe oraz GMP, UMP, CMP - monofosforanowe.
Dlaczego ATP jest uniwersalnym nośnikiem energii?
start learning
Ponieważ jest przenoszony z miejsca, gdzie jest produkowany (najwięcej cząsteczek ATP powstaje w mitochondriach), do miejsca, gdzie jest wykorzystywany, dzięki białkom transportującym.
Dlaczego ATP jest uniwersalnym nośnikiem energii? (2)
start learning
Ponieważ wiązania między grupami fosforanowymi zawierają dużą ilość energii chemicznej.
Dlaczego ATP jest uniwersalnym nośnikiem energii? (3)
start learning
Ponieważ grupy fosforanowe łatwo się odłączają, powodując ufosforylowanie różnych związków, co zwiększa ich energię oraz zdolność do wykonania pracy.
Dlaczego ATP jest uniwersalnym nośnikiem energii? (4)
start learning
Ponieważ natychmiast odzyskuje utracone grupy fosforanowe w drodze fosforylacji.
Jak zachodzi synteza ATP?
start learning
Synteza ATP może zachodzić w wyniku trzech typów fosforylacji (przyłączania reszt fosforanowych do ADP). Są to fosforylacje: substratowa, fotosyntetyczna oraz oksydacyjna.
Podaj sumaryczny zapis procesu fosforylacji.
start learning
ADP + P¡ (fosforan nieroganiczny) ----> ATP
Na czym polega fosforylacja substratowa?
start learning
Polega na przyłączaniu do ADP reszty fosforanowej przeniesionej z cząsteczki substratu organicznego.
Czym są produkty fosforylacji substratowej?
start learning
Produktami fosforylacji substratowej są ATP i cząsteczka związku organicznego o mniejszej energii w porównaniu z energią substratu.
Gdzie zachodzi fosforylacja substratowa?
start learning
Fosforylacja substratowa zachodzi w cytozolu komórki, m. in w początkowych, niewymagających obecności tlenu, etapach oddychania komórkowego oraz podczas fermentacji.
Podaj sumaryczny zapis fosforylacji substratowej.
start learning
substrat wysokoenergetyczny + ADP ------> produkt niskoenergetyczny + ATP
Na czym polega fosforylacja fotosyntetyczna (fotofosforylacja)?
start learning
Fotofosforylacja to proces syntezy ATP, w którym wykorzystywana jest energia świetlna. Energia świetlna pochłonięta przez barwniki fotosyntetyczne, np. chlorofil, zostaje zgromadzona w ATP.
Dla których organizmów charakterystyczna jest fosforylacja fotosyntetyczna?
start learning
Ten typ fosforylacji charakterystyczny jest wyłącznie dla fotoautotrofów, m.in. roślin oraz bakterii fotosyntetyzujących (sinic, bakterii zielonych i purpurowych).
Napisz sumaryczny zapis fotofosforylacji.
start learning
ADP + P¡ + (energia świetlna w obecności barwnika fotosyntetycznego) ------> ATP
Na czym polega fosforylacja oksydacyjna?
start learning
Fosforylacja oksydacyjna polega na wytwarzaniu ATP przy wykorzystaniu energii uwalnianej na ostatnim etapie oddychania komórkowego, nazywanym łańcuchem oddechowym.
Gdzie, i u których organizmów zachodzi fosforylacja oksydacyjna?
start learning
Zachodzi u wszystkich organizmów tlenowych w wewnętrznej błonie mitochondrialnej, a u bakterii w wewnątrzkomórkowych wpukleniach błony (dawniej nazywanych mezosomami).
Kiedy następuje synteza ATP w fosforylacji oksydacyjnej?
start learning
Synteza ATP następuje podczas utleniania związków, które są przenośnikami elektronów i protonów na tlen, w wyniku czego powstaje również woda.
Podaj sumaryczny zapis procesu fosforylacji oksydacyjnej.
start learning
ADP + P¡ + zredukowane przenośniki wodoru + tlen -----> ATP + utlenione przenośniki wodoru + woda
Co następuje podczas wielu reakcji zachodzących w komórce?
start learning
Następuje przenoszenie elektronów z jednej cząsteczki na drugą.
Jak nazywamy reakcje, w których elektrony są przyjmowane?
start learning
Są to reakcje redukcji.
Jak nazywamy reakcje, w których elektrony są oddawane?
start learning
Są to reakcje utleniania.
Czy utlenianie jednej cząsteczki zawsze pociąga za sobą redukcję innej?
start learning
Tak.
Jak nazywamy reakcje oparte na przepływie elektronów?
start learning
Są to reakcje oksydoredukcyjne lub reakcje redoks.
W jakich postaciach występują cząsteczki w reakcjach redoks?
start learning
W reakcjach tego typu cząsteczki występują raz w postaci utlenionej (gdy oddadzą elektrony), a raz w postaci zredukowanej (gdy przyjmą elektrony).
Jak wykorzystywana jest przez komórkę energia powstająca podczas transportu elektronów?
start learning
Do wykonywania pracy, w tym do syntezy chemicznej.
Czy w przenoszeniu elektronów w komórce biorą udział wyspecjalizowane związki?
start learning
Tak, do najważniejszych z nich należą: NAD+, FAD oraz NADP+.
Czym są NAD+ i FAD po redukcji i do czego służą?
start learning
NAD+ i FAD, po redukcji odlowiednio do NADH + H+ oraz do FADH2, są przenośnikami elektronów (tym samym stanowią przejściowy magazyn energii) w oddychaniu komórkowym i służą wyłącznie do syntezy ATP.
Czym jest NADP+ po redukcji i do czego służy?
start learning
NADP+ w postaci zredukowanej to NADPH + H+. Bierze udział prawie wyłącznie w reakcjach anabolicznych (m. in w fotosyntezie, syntezie kwasów tłuszczowych), dostarczając atomy wodoru i elektrony potrzebne do syntezy nowych związków.

You must sign in to write a comment