Antybiotyki - Mikrobiologia - Wejściówka

 0    43 flashcards    tomaszbator
print play test yourself
 
Question - Answer -
Jakie antybiotyki zaliczają się do B-laktamowych? (6)
start learning
1. Penicyliny 2. Cefamycyny 3. Cefalosporyny 4. Karbapenemy 5. Monobaktemy 6. B-laktamy z inhibitorem B-laktamaz
Z czego składa się ściana komórkowa większości bakterii?
start learning
Peptydoglikan: 10-65 reszt di-sacharydowych składających się z cząsteczek N-acetyloglukozaminy i kwasu N-acetylomurainowego połączonych wiązaniem 1-4-glikozydowym
Czym połączone są łańcuchy peptydoglikanu?
start learning
Mostkami peptydowymi tworzącymi sieć, w efekcie czego powstaje gęste rusztowanie pokrywające bakterię
Co tworzy łańcuchy peptydoglikanu?
start learning
Są katalizowane przez enzymy zaliczane do białek PBP (chemoreceptory dla antybiotyków B-laktamowych)
Wymień mechanizmy działania antybiotyków B-laktamowych (3)
start learning
1. Niszczenie ściany komórkowej bakterii 2. Hamowanie syntezy ściany komórkowej 3. Hamowanie działania B-laktamaz
Opisz mechanizm hamowania syntezy ściany komórkowej, oraz wymień działające tak antybiotyki (5)
start learning
Wiązanie B-laktamowego białka z PBP bakterii i zatrzymanie syntezy łańcucha peptydoglikanowego, co prowadzi do degradacji ściany komórkowej i śmierci 1. Penicyliny 2. Cefalosporyny 3. Cefamycyny 4. Karbapenemy 5. Monobaktamy
Opisz mechanizm hamowania działania B-laktamaz
start learning
Połączenie antybiotyku B-laktamowego z inhibitorem B-laktamaz - cząsteczki ihibitora wiążą się nieodwracalnie z B-laktamazami, prowadząc do ich inaktywacji
Wymień kilka kombinacji B-laktam z inhibitorami B-laktamaz (4)
start learning
1. Ampicylina z sulfbaktamem 2. Amoksycylina z kwasem klawulanowym 3. Tikarcylina z kwasem klawulanowym 4. Pipercylina z tazobaktamem
Wymień 3 główne mechanizmy oporności bakterii na B-laktamy (3)
start learning
1. Utrudnienie interakcji między antybiotykiem a białkiem PBP 2. Modyfikacje zdolności wiązania antybiotyku z PBP 3. Hydroliza antybiotyku z udziałem B-laktamaz
Opisz mechanizm utrudniania interakcji między antybiotykiem a białkiem PBP
start learning
GRAM UJEMNE (Pseudomonas aeruginosa) - Poprzez posiadanie błony zewnętrznej utrudnienie dostępności do ściany (musi zostać przetransportowany przez pory znajdujące się w błonie zewnętrznej)
Opisz mechanizm modyfikacji zdolności wiązania antybiotyku z PBP
start learning
1. Nadprodukcja białka PBP 2. Powstanie nowego białka PBP (S. aureus na metycylinę) 3. Zmiany rekombinacyjne istniejącego białka PBP (S. pneumonia na penicylinę) 4. Mutacje punktowe (pojedynczy nukleotyd w DNA/RNA (Enterococcus faecium na penicylinę)
Opisz mechanizm działania Glikopeptydów - Wankomycyna
start learning
Zakłócenie syntezy peptydoglikanu bakterii Gram-dodatnich poprzez wiązanie z końcowymi resztami D-alaninowymi peptydów tworzących ściany boczne peptydoglikanu
Opisz mechanizm oporności bakterii na Glikopeptydy - Wankomycyna (4)
start learning
1. Zbyt duża cząsteczka dla Gram- 2. Naturalna odp przy mostkach peptydowych łącz przez reszty D-alanina-D-mleczan (Lactobacillus) 3. Wrodzona u niektórych enterokoków D-alanina-D-seryna 4. (E. faecium, E. faecalis) nabycie genów
Opisz mechanizm działania Lipopeptydów - Daptomycyna
start learning
Nieodwracalne związanie z błoną cytoplazmatyczną bakterii, co prowadzi do jej depolaryzacji, zaburzeń w gradiencie jonowym, w efekcie do śmierci komórki
Opisz mechanizm oporności bakterii na Lipopeptydy - Daptomycyna
start learning
Ściana komórkowa u bakterii Gram-ujemnych
Opisz mechanizm działania Polipeptydu - Bacytracyna (3)
start learning
1. Hamuje syntezę ściany komórkowej poprzez zaburzenie defosforylacji nośników lipidowych 2. Uszkadza błonę cytoplazmatyczną 3. Hamuje transkrypcję RNA
Do czego stosowana jest Bacytracyna i przeciwko czemu nie wykazuje skuteczności?
start learning
Leczenie miejscowe, nie wchłania się z przewodu pokarmowego, nie działa przeciwko Gram-
Opisz mechanizm działania Polipeptydów - Polimyksany + co leczymy?
start learning
1. Działają jak detergenty - łączą się z lipopolisacharydami i fosfolipidami błony zewnętrznej bakterii, zwiększając jej przepuszczalność - śmierć 2. Leczenie infekcji zewnętrznych (zapalenie ucha wewnętrznego, infekcje oczu skóry)
Opisz mechanizm oporności bakterii na Polipeptydy- Polimyksyny
start learning
Bakterie Gram+ nie posiadają błony zewnętrznej, która mogłaby stać się celem
Opisz mechanizm działania Polipeptydów - Izoniazyd, etionamid, etambutol i cykloseryna (3)
start learning
1. Izoniazyd i etionamid - zakłócają syntezę kwasu mykolowego (ściana) 2. Etambutol - hamuje syntezę arabinogalaktanu w ścianie 3. Cykloseryna - hamuje sieciowanie peptydoglikanu
Opisz mechanizm oporności bakterii Polipeptydów - Izoniazyd, etionamid, etambutol i cykloseryna
start learning
1. Zmniejszenie wychwytu tych związków do komórki bakteryjnej 2. Zmiany w miejscu wiązania enzymów hamowanych przez te antybiotyki
Wymień antybiotyki hamujące syntezę białek (6)
start learning
1. Aminoglikozydy (streptomycyna, amikacyna, gentamycyna, tobramycyna) 2. Tetracykliny 3. Glicylocykliny (Tygecyklina) 4. Oksazolidony 5. Chloramfenikol 6. Makrolidy, Ketolidy, Linkozamidy, Streptograminy
Wymień mechanizmy działania Aminoglikozydów
start learning
Penetracja błonę zewnętrzną, ścianę do cytoplazmy, prowadzi do zahamowania syntezy białek poprzez nieodwracalne związanie z podjednostkami 30s rybosomów, prowadzi do produkcji wadliwego białka albo przedwczesnego zakończenia procesu translacji
Co jest oporne na aminoglikozydy i co pomaga w leczeniu?
start learning
Enterokoki i paciorkowce, antybiotyki nie są w stanie przedostać się przez ich ścianę komórkową do miejsca docelowego działania. Leczenie polega na podaniu aminoglikozydy wraz z antybiotykiem zakłócającym syntezę ściany komórkowej
Opisz mechanizmy oporności bakterii na Aminoglikozydy (5)
start learning
1. Modyfikacja miejsca wiązania z rybosomem 2. Zablokowanie transportu antybiotyku do komórki bakteryjnej 3. Aktywne usuwanie antybiotyku z komórki (efflux) 4. Modyfikacja enzymatyczna antybiotyku 5. Warunki beztlenowe
Opisz mechanizm działania Tetracyklin
start learning
Hamują elongację polipeptydu poprzez związanie z podjednostką 30s rybosomu
Opisz mechanizmy oporności bakterii na Tetracykliny (5)
start learning
1. Zablokowanie transportu antybiotyku 2. Modyfikacja miejsca wiązania z rybosomem 3. Aktywne usuwanie antybiotyku 4. Enzymatyczna modyfikacja antybiotyku 5. Produkcja białek podobnych do czynników elongacji, które chronią podjednostkę 30S
Opisz mechanizm działania Glicylocykliny (Tygecyklina)
start learning
Wiąże się z podjednostką 30S rybosomu i hamują syntezę białka
Opisz mechanizm działania Oksazolidony
start learning
Wiąże się z podjednostką 50s rybosomu i hamują inicjację syntezy białek
Opisz mechanizm działania Chloramfenikolu
start learning
Wiąże się z podjednostką 50s rybosomu i hamuje elongację łańcucha polipeptydowego
Opisz mechanizm oporności bakterii na chloramfenikol
start learning
Oporność jest spowodowana syntezą acetylotransferazy chloramfenikolowej, która powoduje inaktywację tych leków
Opisz mechanizm działania Makrolidy, Ketolidy, Linkozamidy, Streptograminy
start learning
Hamują elongację polipeptydu poprzez interację z jednostką 50S rybosomu
Wymień antybiotyki hamujące syntezę kwasów nukleinowych (3)
start learning
1. Chinolony 2. Rifampina i rifabutin 3. Metranizadol
Opisz mechanizm działania Chinolony
start learning
Hamuje aktywność gyrazy wymaganej do replikacji, rekombinacji i naprawy bakteryjnego DNA
Opisz mechanizm oporności bakterii na Chinolony
start learning
1. Mutacje genów kodujących gyrazę DNA 2. Aktywne usuwanie antybiotyku 3. Utrudniony transport leku do komórki na skutek mutacji w genach regulujących przepuszczalność błon
Opisz mechanizm działania Rifampina i Rifabutin
start learning
Hamują inicjację syntezy RNA, wiążąc się z polimerazą RNA
Opisz mechanizm oporności bakterii na Rifampina i Rifabutin
start learning
1. Mutacja genu kodującego podjednostkę B polimerazy RNA u bakterii Gram+ 2. Utrudniona penetracja przez błonę u bakterii Gram-
Opisz mechanizm działania Metronizadol
start learning
Produkuje toksyczne związki wewnątrz komórki bakteryjnej niszcząc jej DNA
Opisz mechanizm oporności bakterii na Metronizadol
start learning
1. Utrudniony transport leku do komórki 2. Inaktywacja związków cytotoksycznych
Wymień antymetabolity (3)
start learning
1. Sulfanomidy 2. Trimetoprim 3. Dapsone
Opisz mechanizm działania Sulfanomidy
start learning
Hamują enzym syntezę kwasu dihydrofilowego i zakłócają syntezę kwasu foliowego
Opisz mechanizm działania Trimetoprim
start learning
Hamuje aktywność reduktazy dihydrofolianu i zakłóca tym samym syntezę kwasu foliowego
Opisz mechanizm Dapsone
start learning
Hamuje enzym syntezujący kwas dihydrofilowy

You must sign in to write a comment