Angielski z firmy

 0    41 flashcards    adekpopiel
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
podobać się komuś
Twoje zdanie podoba mi sie, to pokazuje, że jesteś bardzo szczery
start learning
to appeal to somebody
Your statement appeals to me, it shows that you are very honest
łagodny
Francja ma najbardziej pobłażliwe ustawodawstwo w Europie
start learning
lenient
France has the most lenient legislation in all Europe
surowy
synonim. stringent
Kosztowne wizy i ostre przepisy stanowią karę dla ludności, a nie dla reżimu
start learning
strict
An expensive visa and strict regulations do not punish the regime, but the population
bujać się
Chłopcy bujają się po osiedlu
start learning
to loiter
Boys loiter about the estate
podejrzane zachowanie
Przez lata podejrzane zachowanie nastolatków stało się rosnącym problemem
start learning
a loitering
Over the years, teen loitering has increasingly become a problem
pałętać się
Nie powinieneś się tutaj kręcić
start learning
to hang around
You shouldn't hang around here
poddenerwowany
Jednak, chciałbym wiedzieć co sprawiło, że jest dzisiaj taki poddenerwowany
start learning
edgy
However, I would like to know what made him so edgy today
ćwiczyć
np. przemówienie
Jak często w ciągu ostatnich dni powtarzała te słowa?
start learning
to rehearse
How many times over the past day had she rehearsed those words?
pielęgnować
Od kiedy pojawiło się dziecko, ona zwątpiła, że ktokolwiek będzie miał chęć rozpieszczać ją
start learning
to pamper
Once the baby came, she doubted anyone would be as eager to pamper her
dzielić się zbyt wieloma szczegółami
Technologia po prostu pozwala nam dzielić się zbyt wieloma rzeczami na inną skalę
start learning
to overshare
Technology just enables us to overshare on a different scale
akademik
Ona mieszka w akademiku
start learning
a dorm
She lives in a dorm
mural
To malowidło może na zawsze zachować ludzi których kochasz dla potomnych
start learning
mural
That mural can record the people you love for posterity
poświęcać się
Oni poświęcili mnóstwo czasu na ten projekt
start learning
to devote
They've devoted a lot of time to this project
wywoływać
Ten argument wywołał ożywioną dyskusję
start learning
to spark
This argument sparked a heated discussion
wydobywać
np. energię
Firmy muszą znaleźć nowe sposoby dotarcia do swoich pracowników
start learning
to tap into
Companies must find new ways to tap into their workers
emocjonujący
Uważam ten pomysł za ekscytujący
start learning
thrilling
I find that idea thrilling
łączyć się
Wszystkie ścieżki zbiegają się przy głównej bramie
start learning
to converge
All the paths converge at the main gate
rozchodzić się
np. drogi
To było w 1987 lub 1988 kiedy nasze drogi naprawdę się rozeszły
start learning
to diverge
It was 1987 or 1988 when our paths really diverged
dzielić
Pieniądze zostały równo podzielone pomiędzy jego dzieci
start learning
to divide
The money was divided equally among his children
szukać
Szukam sposobu, żeby znów go zobaczyć
start learning
to seek
I'm seeking a way to see him again
szukać
Szukałem cię wszędzie
start learning
to look for
I've been looking for you everywhere
wierzyć w coś/kogoś
Wierzę ci, mam nadzieję, że mnie nie zawiedziesz
start learning
believe in something / someone
I believe in you, I hope you won't let me down
angażować się w coś
Byłem bardzo zaangażowany w sztukę teatralną mojej córki
start learning
to engage in sth
I was very engaged in my daughter's play
zaangaować się w coś
także zazębiać, zainteresować
Miałem prawdziwy problem, żeby zainteresować go życiem
start learning
to engage with
I was having a real problem getting him engaged with life
bezstronny
Chciałbym być bezstronny. Naprawdę chciałbym
start learning
nonpartisan
I'd like to be nonpartisan here - really I would
posiadać
Mój ojciec posiada dużą firmę
start learning
to own
My father owns a big company
zakładać
np. sklep
Gdybym wygrał milion funtów, założyłbym własną firm
start learning
to establish
If I won one million pounds, I would establish my own company
pielęgnować
Moi rodzice nigdy nie wspierali moich decyzji
start learning
to foster
My parents never fostered my decisions
dbać o coś
Czy zatroszczysz się o moje rośliny, gdy mnie nie będzie?
start learning
to look after sth
Will you look after my plants while I'm away?
próbować osiągnąć
Ten program ma na celu wspieranie ludzi, którzy walczą ze swoimi uzależnieniami
start learning
to aim
This programme aims at supporting people who struggle with their addictions
pragnąć
Potrzebuję, aby ten raport był zrobiony do przyszłego tygodnia
start learning
to want
I want this report to be done by next week
zdobywać
Nauczyciel musi zdobyć zaufanie zarówno swoich uczniów jak i ich rodziców
start learning
to gain
A teacher must gain the trust of both his students and their parents
istota
sedno, podstawa
To będzie rdzeń programu ramowego
start learning
a core
This will be the core of the framework programme
wzmacniać
Nie było potrzeby, żeby on wzmacniał swoje stanowisko
start learning
to amplify
There was no need for him to amplify his statement
sugerować
Insynuujesz, że zrobiłem coś złego?
start learning
to imply
Are you implying that I did something wrong?
wykorzystywać
On będzie próbował wywrzeć nacisk na niego, aby uzyskać przewagę
start learning
to leverage
He will be trying to leverage him to get an advantage
ulga
Ale tutaj nie ma ulgi ani możliwości jej osiągnięcia
start learning
an alleviation
But here, there's no alleviation or the possibility of it
wzrost
np. ciśnienia
Pojawił się wzrost ciśnienia w zbiorniku jeden
start learning
an elevation
There is an elevation of pressure in tank one
honorarium
Musieliśmy zapłacić tysiąc dwieście dolarów za honoraria adwokackie
start learning
a fee
We had to pay twelve thousand dolars in legal fees
przepustowość łącza
niepoliczalne
Jest wskazane sprawdzić, czy faktyczna przepustowość łącza nie rożni się od tej w umowie
start learning
bandwidth
It's advisable to check if actual bandwidth doesn't differ from the one in the agreement
wybiórczy
Posiadam tylko dwie minuty i muszę być wybiórczy
start learning
selective
With only two minutes available to me, I have to be selective

You must sign in to write a comment