Angielski rozszerzony 2

 0    109 flashcards    przecientnykowalski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
nieobecność
start learning
absence
obecność
start learning
attendance
przerwa
start learning
break
uczeń prześladujący/ zastraszające innych uczniów
start learning
bully
lekcja
start learning
class
kółko zainteresowań
start learning
club
olimpiada przedmiotowa
start learning
competition
obowiązkowy
start learning
compulsory
program nauczania
start learning
curriculum
termin wykonania pracy
start learning
deadline
zajęcia pozalekcyjne
start learning
extracurricular activities
stopień, ocena
start learning
grade/ mark
stypendium
start learning
grant
wakacje
start learning
holiday
trudności w nauce
start learning
learning difficulties
lekcja
start learning
lesson
przerwa na lunch
start learning
lunch break
nowy uczeń
start learning
newcomer
nieobowiązkowy
start learning
optional
świadectwo szkolne
start learning
school certificate
czesne
start learning
school fee
wycieczka szkolna
start learning
school trip
lektury szkolne
start learning
set books
SKS (szkolny klub sportowy)
start learning
sports club
rada pedagogiczna
start learning
staff meeting
surowe zasady
start learning
strict rules
semestr
start learning
term
plan lekcji
start learning
timetable
zajęcia w niewielkiej grupie (na uniwersytecie)
start learning
tutorial
praca pisemna
start learning
written work
uczęszczać
start learning
attend
współpracować
start learning
collaborate
paplać, trajkotać
start learning
chatter
uczyć się
start learning
learn
zadawać
start learning
set
uczęszczać na kurs
start learning
attend a course
uczęszczać na zajęcia
start learning
attend classes
uczęszczać do szkoły
start learning
attend school
omawiać lektury
start learning
discuss set books
przepisywać od kogoś pracę domową
start learning
copy homework
robić kurs
start learning
do a course
robić projekt
start learning
do a project
wykonywać zadanie
start learning
do a task
robić ćwiczenie
start learning
do an exercise
przeprowadzić eksperyment
start learning
do an experiment
odrabiać pracę domową
start learning
do homework
bardzo się starać
start learning
do one's best
dobrze sobie radzić
start learning
do well
wydalić kogoś ze szkoły
start learning
expel sb from school
chodzić do szkoły
start learning
go to school
oddawać pracę domową
start learning
hand in homework
zrobić sobie przerwę, mieć przerwę
start learning
have a break
nabyć nową umiejętność
start learning
learn a new skill
zrobić dobre wrażenie
start learning
make a good impression
zrobić prezentację
start learning
make a presentation
robić błędy
start learning
make mistakes
robić notatki
start learning
make notes
robić postępy
start learning
make progress
uczyć się na pamięć
start learning
learn by heart
opuszczać lekcje
start learning
miss lessons
brać udział w lekcji
start learning
take part in a lesson
uważać na lekcji
start learning
pay attention in class
czytać mapy
start learning
read maps
zadawać wypracowanie
start learning
set an essay
zadawać pracę domową
start learning
set homework
opuszczać zajęcia
start learning
skip classes
chodzić na wagary
start learning
play truant
rozwiązywać zadanie matematyczne
start learning
solve a problem
uczyć się pilnie
start learning
study hard
studiować teksty źródłowe
start learning
study sources
sprawdzać listę obecności w dzienniku
start learning
take the register
spóźniać się
start learning
be late
ścierać tablice
start learning
wipe the board
pracować w grupach
start learning
work in groups
pisać wypracowanie
start learning
write an essay
wyniki w nauce
start learning
academic results
poziom nauczania
start learning
academic standards
arkusz egzaminacyjny
start learning
exam paper
arkusz egzaminacyjny z ubiegłych lat
start learning
past exam paper
wyniki egzaminu
start learning
exam results
egzamin
start learning
exam
dostać się na uniwersytet
start learning
get a place at a university
egzamin końcowy (na zakończenie szkoły)
start learning
school-leaving exam
egzamin wstępny na uczelnię
start learning
university entrance exam
ściągać na egzaminie
start learning
cheat in an exam
przystępować do egzaminu
start learning
take an exam
źle sobie poradzić na egzaminie
start learning
do badly in an exam
dobrze sobie poradzić na egzaminie
start learning
do well in an exam
oblać egzamin
start learning
fail an exam
dostać 56 punktów z testu
start learning
score 56 marks in a test
sprawdzać arkusze egzaminacyjne
start learning
grade exam papers
sprawdzać test
start learning
grade a test
sprawdzać pracę domową
start learning
grade homework
zdać egzamin
start learning
pass an exam
przygotować się do egzaminu
start learning
prepare for an exam
ponownie przystąpić do egzaminu
start learning
retake an exam
powtarzać do egzaminu
start learning
revise for an exam
uczyć się do egzaminu
start learning
study for an exam
licencjat (nauki humanistyczne)
start learning
BA (Bachelor of Arts)
licencjat (nauki ścisłe)
start learning
BSc (Bachelor of Science)
absolwent
start learning
graduate
magister (nauki humanistyczne)
start learning
MA (Master of Arts)
magister (nauki ścisłe)
start learning
MSc (Master of Science)
doktor (nauki humanistyczne i ścisłe)
start learning
PhD (Doctor of Philosophy)
dostać się na uczelnię
start learning
get into university
skończyć uniwersytet
start learning
graduate from university
otrzymać świadectwo
start learning
get a certificate
uzyskać stopień naukowy
start learning
get a degree
otrzymać dyplom
start learning
get a diploma

You must sign in to write a comment