angielski GPT

 0    137 flashcards    bartekszczerba12
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Zaostrzyć
start learning
Exacerbate
Rozpowszechniać
start learning
Disseminate
Ambiwalentny
start learning
Ambivalent
Pragmatyczny
start learning
Pragmatic
podejście
start learning
approach
Nieustanny
start learning
Incessant
rozszczepienie
start learning
fission
dostrzec
start learning
perceive
sześcian
start learning
cube
jednolicie
start learning
uniformly
wzór matematyczny
start learning
mathematical formula
obecny
Jestem obecny.
start learning
present
I'm present.
zakłada
start learning
assumes
bieżący, trwający
Dziękuję za waszą bieżącą pracę.
start learning
ongoing
Thank you for your ongoing work.
przestrzenny
start learning
spatial
materialny
start learning
tangible
struktura
start learning
framework
efemeryczny
start learning
ephemeral
niewypowiedziany
start learning
ineffable
zaciemniać
start learning
obfuscate
przypadek
start learning
serendipity
Wytrwały
start learning
Tenacious
komplikacja, pogorszenie, problem
Firma napotkała ogromny problem, kiedy spłonęły jej budynki, ale postanowiła szybko się pozbierać.
start learning
setback
The company faced a big setback when their premises were burned down, but they vowed to recover quickly.
liczny
Istnieją liczne sposoby na przygotowanie kurczaka - jaki jest twój ulubiony?
start learning
numerous
There are numerous ways to cook chicken - which do you prefer?
udoskonalenie
start learning
refinement
ściganie
start learning
pursuit
królestwo
start learning
realm
wiarygodny
Wyjaśnienie spóźnienia, jakie przedstawił, było wiarygodne, ale Andrea i tak w nie nie uwierzyła.
start learning
plausible
The explanation he gave for being late was plausible, but Andrea still didn't believe it.
rozeznać
start learning
discern
wykorzystywanie
start learning
leveraging
kręci się wokół
start learning
revolve around
skomplikowany, zawiły
Haft na poduszce był bardzo ładny i zawiły.
start learning
intricate
The embroidery pattern on the pillow was very pretty and intricate.
kontrargument
start learning
counterargument
wykonanie
start learning
rendering
przestarzały
Ten program jest zupełnie przestarzały.
start learning
obsolete
This programme is completely obsolete.
utrudniać
start learning
hinder
rozwiązać problem
start learning
tackle a problem
sprzyjać
start learning
foster
przerwa, odstęp
start learning
gap
wada
Nasze wakacje mają jedną wadę. Będziemy w Afryce w najgorętszej porze roku.
start learning
drawback
There's one drawback to our holiday. We're going to be in Africa at the hottest time of the year.
położyć nacisk
start learning
emphasize
nabyć, wejść w posiadanie
Harold nabył akcje dużej firmy.
start learning
acquire
Harold acquired the stocks of a large company.
zakres
start learning
range
rozliczać
start learning
calculate
atut, zaleta
Jakie są twoje największe zalety?
start learning
asset
What are your biggest assets?
dotrzymywać kroku
start learning
keep up with
powierzchowny
Samantha jest bardzo powierzchowna. Poślubiła swojego męża, bo jest bogaty, a nie dlatego, że jest dobrym człowiekiem.
start learning
superficial
Samantha is very superficial. She married her husband because he's rich, and not because he's a good man.
szorstki
start learning
rough
przedstawić w skrócie
Chciałbym przedstawić w skrócie, czym będziemy zajmować się na dzisiejszej konferencji, zanim przejdziemy do właściwej realizacji programu.
start learning
outline
I'd like to outline what we're going to be doing at the conference before we actually get into today's programme.
dziwny
start learning
weird
przyziemne zadanie
start learning
mundane task
krok
start learning
stride
roztargnienie
start learning
distraction
kule
W szpitalu dali mi kule kiedy złamałam kostkę.
start learning
crutches
The hospital gave me crutches when I broke my ankle.
zaszczepić
start learning
instill
wytrwałość
start learning
tenacity
borykać się z
start learning
grapple with
nie do pokonania
start learning
insurmountable
przeszkoda
start learning
hurdle
starania
start learning
endeavors
rosły, krzepki
Twój ojciec to rosły chłop.
start learning
robust
Your father is a robust bloke.
fałszywy, podrabiany
Oszust założył dwie fałszywe firmy, by oszukać inwestorów.
start learning
bogus
The fraudster created two bogus companies to trick investors.
przewaga
start learning
preponderance
zielony
start learning
verdant
mroźny
start learning
frigid
złagodzić
start learning
mitigate
zmiana
start learning
shift
skamieniałość
Młody archeolog szuka w ziemi skamieniałości.
start learning
fossil
The young archaeologist is looking for fossils in the ground.
jednocześnie
Jamie grał na skrzypcach, jednocześnie wybijając rytm stopami.
start learning
simultaneously
Jamie played the violin whilst simultaneously drumming a beat with his feet.
niezachwiany
start learning
unwavering
wymagać
start learning
necessitate
utrudniać
start learning
hamper
rozpowszechnianie
start learning
dissemination
wrodzony
start learning
innate
kwintensencja
start learning
quintessence
Zestawić ze sobą
start learning
Juxtapose
życzliwy
start learning
Benevolent
osobliwy, specyficzny, dziwny
start learning
peculiar
Zbawiciel
start learning
savior
mała wioska
start learning
hamlet
schować
start learning
tuck away
pomysłowy
start learning
ingenious
kowal
start learning
blacksmith
zadowolony
start learning
complacent
tęsknić za kimś czymś
start learning
yearn
tablica
start learning
array
odszyfrować
start learning
decipher
wytrwałość / niezmordowanie
start learning
perseverance
trud
start learning
toil
bezwzględny
start learning
relentless
wydzielać
start learning
exude
nęcić
start learning
allure
wszechstronność
start learning
versatility
czynnik
start learning
factor
wieloaspektowy
start learning
multifaceted
starać się
start learning
strive
dający się przystosować
start learning
adaptable
sprężysty
start learning
resillent
niezłomny
start learning
steadfast
przejrzeć
start learning
skim through
zabawa w chowanego
start learning
hide and seek
smakołyk
Lody to ulubiony smakołyk Skippera.
start learning
treat
Ice cream is Skipper's favourite treat.
Urzec
start learning
captivate
stos
start learning
stack
zamieniać
Jeśli nie podoba ci się sukienka, którą ci kupiłem, możesz zanieść ją z powrotem do sklepu i wymienić na inną.
start learning
swap
If you don't like the dress I bought you, you can take it back to the shop and swap it for a different one.
obeznany
Mark poradzi sobie z tym, jest obeznany z technologią.
start learning
savvy
Mark can handle it, he's technologically savvy.
modyfikować
start learning
amend
nieustanny
start learning
continual
niezbędny
start learning
indispensable
przytulny
start learning
cosy
atmosfera
start learning
ambience
lądowy
start learning
terrestrial
mnóstwo
start learning
myriad of
grzyby
start learning
fungi
ofiara
Lew obserwował swoją ofiarę przez kilka minut, zanim zaatakował.
start learning
prey
The lion watched its prey for several minutes before it attacked.
powstrzymać
start learning
deter
ludny
start learning
teeming
głębinowy
start learning
abyssal
zagłębić się
start learning
delve into
najważniejszy
start learning
paramount
podświetlony
start learning
highlighted
nieubłagany
start learning
inexorable
wszechobecność
start learning
ubiquity
przesiąknąć
start learning
permeate
aspekt
start learning
facet
prymitywny
start learning
rudimentary
katalizować
start learning
catalyze
zmiana paradygmatu
start learning
paradigm shift
maszyna do pisania
start learning
typewriter
telefon stacjonarny
start learning
landline
pozować
Fotograf chciał, by Carla zapozowała do zdjęcia.
start learning
pose
The photographer wanted Carla to pose for a photograph.
zagadka
start learning
conundrum
stronniczość
start learning
bias
odpowiedzialność
start learning
accountability
wyprzedzać
Nasza konkurencja nie może nas wyprzedzić.
start learning
outpace
Our competition cannot outpace us.
bardzo ważny
Twoja pomoc była kluczowa dla powodzenia projektu.
start learning
crucial
Your help was crucial for the success of the project.
brzemienny
start learning
fraught

You must sign in to write a comment