2019 April

 0    23 flashcards    jarekwiatr
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
mediator
Z tego co wiem strony miały mediatora
start learning
a mediator
From what I know the parties had a mediator
rozprawa
Musimy odwołać jutrzejsze spotkanie ponieważ mam rozprawę
start learning
a (court) hearing
We need to cancel tomorrow's appointment because I have a court hearing
narzucić coś komuś
Większe firmy starają się narzucić nam swoje warunki
start learning
force sth on sb
Large companies try to force their conditions on us
odgrywać ważną rolę / pełnić ważną funkcję
Prawnicy odgrywają ważną rolę w amerykańskim systemie prawnym
start learning
play an important role in sth
In American legal system lawyers play an important role
ławnik
Ławnicy to zwykli obywatele
start learning
a juror
Jurors are regular citizens
w większości przypadków
start learning
in most cases
uczestniczyć / brać udział
Uczestniczyłem w wielu negocjacjach
start learning
take part in/ participate in
I participated in many negotiations
wygrać głośną sprawę
start learning
win a high-profile case
przeszkadzać / stać na drodze
start learning
be in the way
interes
To nie leży w naszym interesie
start learning
an interest
It doesn't lie in our interest
Duże firmy prawnicze chcą skomplikować umowę
start learning
Big law firms want to complicate contracts
znaleźć rozwiązanie
start learning
find a solution (to...)
Nie godzę się na to
start learning
I don't agree to that
analizować umowę wstępną
start learning
analyse the draft contract
informacje poufne
start learning
confidential information
związek, stowarzyszenie
start learning
association
zarząd
start learning
the board
pat
start learning
stalemate, gridlock
popełnić błąd
start learning
make a mistake
Nie spiesz się
start learning
Take your time
prowadzić badania
start learning
do research
inwestycja
start learning
an investment
(wy)szkolić
start learning
train

You must sign in to write a comment