12 Testowanie

 0    71 flashcards    igach1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
test akceptacyjny
start learning
acceptance test
testowanie wszystkich kombinacji
start learning
testing all combinations
testowanie anty-losowe
start learning
anti-random testing
czarnoskrzynkowa technika testowania
start learning
black box testing technique
wartość brzegowa
start learning
boundary value
analiza wartości brzegowych
start learning
boundary value analysis
rozgałęzienie
start learning
branch
testowanie kombinacji warunków rozgałęzień
start learning
branch condition combination testing
wolny od błędów
start learning
bug free
specyfikacja wymagań biznesowych
start learning
business requirements specification
graf przyczynowo-skutkowy
start learning
cause-effect graph
drzewo klasyfikacyjne
start learning
classification tree
etap kodowania
start learning
coding phase
współpracować, współdziałać
start learning
(to) collaborate
test komponentów
start learning
component test
użycie zmiennej do celów obliczeniowych
start learning
computation use (c-use) of variable
testowanie warunków
start learning
condition testing
dostosować się (do czegoś)
start learning
(to) conform (to something)
przepływ sterowania
start learning
control flow
testowanie tablicy decyzyjnej
start learning
covering array testing
testowanie przepływu danych
start learning
data flow testing
punkt decyzyjny
start learning
decision point
wszelki
start learning
each and every
klasa równoważności
start learning
equivalence partition
podział na klasy równoważności
start learning
equivalence partitioning
wykonywać/realizować
start learning
execute
ścieżka wykonania
start learning
execution path
rozszerzenie
start learning
extension
błąd
start learning
fault
obszar będący przedmiotem wspólnego zainteresowania
start learning
field of mutual interest
wymaganie funkcjonalne
start learning
functional requirement
równolegle
start learning
parallel
w zasadzie
start learning
in principle
dane wejściowe
start learning
input data
testowanie sterowane słowami kluczowymi
start learning
keyword driven testing
kompilator języka
start learning
language compiler
odpowiadać/pasować
start learning
(to) match
wymagania niefunkcjonalne
start learning
Non-functional requirements
organizacja pozarządowa
start learning
non-governmental organization (NGO)
testowanie N-przejść
start learning
N-switch testing
zamawiający
start learning
ordering party
wynik/rezultat
start learning
output/result
testowanie par
start learning
pairwise testing
podział
start learning
partition
testowanie ścieżek
start learning
path testing
odzwierciedlać
start learning
(to) reflect
wymaganie
start learning
requirement
wyjawiać/ujawniać/odsłaniać
start learning
(to) reveal
testowanie w oparciu o scenariusze
start learning
scenario testing
cykl rozwoju oprogramowania
start learning
software development life cycle (SDLC)
technika projektowania testów oprogramowania
start learning
software test design technique
cykl testowania oprogramowania
start learning
software testing life cycle (STLC)
zmiana stanu
start learning
state transition
podzbiór
start learning
subset
składnia
start learning
syntax
wymaganie systemowe
start learning
system requirement
język docelowy
start learning
target language
tworzenie przypadków testowych
start learning
test cases development
wykonywanie przypadków testowych
start learning
test case execution
warunek testowy
start learning
test condition
zakończenie cyklu testów
start learning
test cycle closure
analiza wymagań dotyczących testów
start learning
test requirements analysis
scenariusz testowy
start learning
test scenario
przemiana/przejście
start learning
transition
wywoływać/wyzwalać
start learning
trigger
test jednostkowy
start learning
unit test
przypadek użycia
start learning
use case
zmienna
start learning
variable
model kaskadowy
start learning
waterfall model
białoskrzynkowa technika testowania
start learning
white box testing technique
grupa robocza
start learning
Working Group

You must sign in to write a comment