1.3.7. Podziały komórkowe

 0    116 flashcards    Silbena
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Funkcje mitozy.
start learning
reprodukcja/wzrost i rozwój/odnawianie tkanek
Uporządkowana sekwencja zdarzeń w życiu komórki rodzicielskiej aż do jej podziału na dwie potomne.
start learning
cykl komórkowy
Podstawowy podział cyklu komórkowego.
start learning
interfaza/faza M
Podział interfazy.
po kolei
start learning
faza G1, faza S, fazaG2,
Podział fazy M.
start learning
mitoza/cytokineza
Stan między podziałami komórki.
start learning
interfaza
Faza, podczas której komórka rośnie, zwiększa się ilość organelli, syntezowane są enzymy replikujące DNA.
start learning
faza G1
Faza spoczynkowa, wyjście z cyklu.
start learning
faza G0
Faza, podczas której duplikowane są chromosomy.
start learning
faza S
Faza, podczas której podwaja się ilość centrioli.
start learning
faza G2
Faza nasilonej syntezy białek.
start learning
faza G2
Faza podziału komórkowego.
start learning
faza M
Proces podziału jądra komórkowego.
start learning
mitoza
Fazy mitozy.
po kolei
start learning
profaza, prometafaza, metafaza, anafaza, telofaza
Łączy chromatyny siostrzane w profazie.
start learning
kohezyna
Zestaw mikrotubul i białek, który bierze udział w procesie przemieszczania chromosomów w trakcie mitozy.
start learning
wrzeciono kariokinetyczne
Struktura białkowa połączona z centrosomem, która łączy każdą chromatynę z wrzecionem kariokinetycznym.
start learning
kinetochor
Mikrotubule przyłączone do kinetochorów.
start learning
mikrotubule kinetochorowe
Mikrotubule nie przyłączone do kinetochorów.
start learning
mikrotubule niekinetochorowe
Teoretyczna struktura zlokalizowana pośrodku między dwoma biegunami komórki w trakcie metafazy. Miejsce ulokowania centromerów.
start learning
płytka metafazowa
Dwie kopie zduplikowanego chromosomu.
start learning
chromatydy siostrzane
Połączone przez białka w centromerze i czasem wzdłuż ramion tworzą chromosom.
start learning
chromatydy siostrzane
Faza mitozy, w której zanika jąderko.
start learning
profaza
Faza mitozy, w której zaczynają kondensować się chromosomy.
start learning
profaza
Faza mitozy, w której zaczyna formować się wrzeciono kariokinetyczne.
start learning
profaza
Krótkie tubule rozchodzące się promieniście z centrosomu w kierunku błony komórkowej w czasie mitozy u zwierząt.
start learning
astrosfera
Faza mitozy, w której centrosomy zaczynają oddalać się od siebie.
start learning
profaza
Faza mitozy, w której otoczka jądrowa ulega fermentacji.
start learning
prometafaza
Faza mitozy, w której każda chromatyda otrzymuje kinetochor.
start learning
prometafaza
Faza mitozy, podczas której część mikrotubul łączy sie z kinetochorami.
start learning
prometafaza
Faza mitozy, podczas której chromosomy wykonują bezładne ruchy, wędrując tam i z powrotem.
start learning
prometafaza
Faza mitozy, w której mikrotubule niekinetochorowe oddziałują ze znajdującymi się po drugiej stronie wrzeciona.
start learning
prometafaza
Faza mitozy, podczas której centrosomy znajdują się na przeciwnych biegunach komórki.
start learning
metafaza
Faza mitozy, w której chromosomy grupują się w połowie odległości pomiędzy biegunami komórki.
start learning
metafaza
Faza mitozy, w której kinetochory chromatyd siostrzanych są przyłączane do mikrotubul kinetochorowych z przeciwległych biegunów.
start learning
metafaza
Najkrótsza faza mitozy.
start learning
anafaza
Faza mitozy zaczynająca się z chwilą strawieni kohezyny.
start learning
anafaza
Faza mitozy, w której zostają rozdzielone chromatydy siostrzane.
start learning
anafaza
Faza mitozy, w kórej każda chromatyna staje się chromosomem.
start learning
anafaza
Faza mitozy, podczas której skracają się mikrotubule kinetochorowe.
start learning
anafaza
Faza mitozy, podczas której chromosomy potomne wędrują do przeciwległych końców komórki.
start learning
anafaza
jako pierwszy zaczyna się poruszać w anafazie.
start learning
centromer
Faza mitozy, podczas której następuje wydłużenie komórki.
start learning
anafaza
Po tej fazie oba końce komórki mają kompletne zestawy chromosomów.
start learning
anafaza
Faza mitozy, w której w komórce formują się 2 jądra potomne.
start learning
telofaza
Faza mitozy, podczas której zostają odtworzone jąderka.
start learning
telofaza
Faza mitozy, podczas której chromosomy stają się mniej skondensowane.
start learning
telofaza
Faza mitozy, podczas której wszystkie istniejące jeszcze mikrotubule wrzeciona ulegają depolimeryzacji.
start learning
telofaza
Podział cytoplazmy tworzący dwie oddzielne komórki potomne.
start learning
cytokineza
Procesy, po których zachodzi cytokineza.
start learning
mitoza/mejoza I/mejoza II
Cytokineza w komórkach zwierzęcych.
start learning
podział cytoplazmy
Pierwszy znak podziału w komórce zwierzęcej.
start learning
bruzda podziałowa
Płytkie zagłębienie biegnące wokół komóki w pobliżu wcześniejszej płytki metafazowej.
start learning
bruzda podziałowa
Tworzy bruzdę podziałową.
start learning
kurczliwy pierścień mikrofilamentów
Spłaszczony pęcherzyk otoczony błoną zlokalizowany na środku dzielącej się komórki roślinnej.
start learning
przegroda pierwotna
Struktura, w której tworzy się nowa ściana komórkowa w trakcie cytokinezy.
start learning
przegroda pierwotna
Tworzą przegrodę pierwotną.
start learning
pęcherzyki z aparatu Golgiego
Struktura cytokinetyczna w komórkach roślinnych zbudowana z elementów cytoszkieletu.
start learning
fragmoplast
Elementy cytoszkieletu budujące fragmoplast.
start learning
mikrotubule/mikrofilamenty
Zaprogramowana śmierć komórki wywoływana przez aktywację enzymów, rozkładających jej składniki.
start learning
apoptoza
Pozostałości po apoptycznej komórce
start learning
ciałka apoptyczne
Pochłaniają pęcherzyki apoptyczne.
start learning
komórki żerne
Ciąg zmian morfologicznych zachodzących po śmierci komórki w żywym organizmie.
2 synonimy
start learning
nekroza/martwica
Procesy śmierci komórki.
start learning
apoptoza/nekroptoza/nekroza
Guz rakotwórczy zawierający komórki, ze amianami genetycznymi i komórkowymi, które są zdolne do zajmowania nowych miejsc.
2 synonimy
start learning
Guz rakotwórczy zawierający komórki, ze  in Polish
nowotwór/guz złośliwy
Cyklicznie działający zestaw cząstek, które uruchamiają i koordynują cykl komórkowy w komórce eukariotycznej.
start learning
system kontroli cyklu komórkowego
Rodzaje czynników rakotwórczych.
start learning
biologiczne/fizyczne/chemiczne
Wirusy związane z rozwojem nowotworu.
2 synonimy
start learning
onkowirusy/wirusy onkogenne
Bezpośredni podział jądra komórkowego przez przewężenie i utworzenie dwóch części, zawierających przypadkowo rozdzieloną ilość chromatyny.
start learning
amitoza
Podział prowadzący do powstania komórki dwujądrowej.
start learning
amitoza
Podwojenie liczny chromosomów przez replikację bez podziału tuż przed mejozą.
start learning
endomitoza
Chromosom powstający w wyniku kilkakrotnej replikacji chromosomowego DNA bez podziałów komórkowych.
2 synonimy
start learning
politeniczny/olbrzymi
Zmodyfikowany typ podziału komórkowego u organizmów rozmnażających się płciowo.
start learning
mejoza
Skłąda się z dwóch podziałów komórkowych, ale tylko jednej rundy replikacji DNA.
start learning
mejoza
Daje komórki z połową liczby chromosomów komórki macierzystej.
start learning
mejoza
Podstawowe etapy mejozy.
start learning
I podział mejotyczny/II podział mejotyczny
Fazy I podziału mejotycznego.
start learning
profaza I/metafaza I/anafaza I/telofaza I
Fazy II podziału mejotycznego.
start learning
profaza II/metafaza II/anafaza II/telofaza II
Następuje podczas I podziału mejotycznego.
start learning
rozdzielenie chromosomów homologicznych.
Następuje podczas II podziału mejotycznego.
start learning
rozdzielenie chromatyd siostrzanych
Komórka przed I podziałem mejotycznym.
cechy
start learning
diploidalna/ze zduplikowanymi chromosomami
Komórki po I podziale mejotycznym.
cechy
start learning
haploidalne/ze zduplikowanymi chromosomami
Komórki po II podziale mejotycznym.
start learning
haploidalne/bez zduplikowanych chromosomów
Liczba komórek po I podziale mejotycznym 1 komórki.
start learning
2
Liczba komórek po II podziale mejotycznym 1 komórki.
start learning
4
Połączenie chromatyd siostrzanych na całej ich długości.
start learning
kohezja chromatyd siostrzanych
Wspólne dla chromosomów homologicznych.
start learning
długość/pozycja centromeru/wzór barwienia
Para chromosomów posiadających geny tych samych cech w odpowiadających sobie loci.
3 synonimy
start learning
chromosomy homologiczne/homologi/para homologiczna
Para chromosomów o cechach wspólnych, z których jeden pochodzi od ojca a drugi od matki.
start learning
chromosomy homologiczne
Specyficzne miejsce wzdłuż chromosomu, w którym zlokalizowany jest gen.
l. poj. (l.mn.)
start learning
locus (loci)
Etap mejozy, w którym zduplikowane homologi łączą się w pary i wymieniają fragmentami.
start learning
profaza I
Etap mejozy, podczas którego następuje ruch centrosomów, formowanie wrzeciona kariokinetycznego i rozpad otoczki jądrowej.
start learning
profaza I
Etap mejozy, podczas którego kondensują się chromosomy.
start learning
profaza I
Podczas tego etapu mejozy dochodzi do crossing-over.
start learning
profaza I
Liczba chiazm u pary chromosomów homologicznych.
start learning
1-kilka
Etap mejozy, w którym mikrotubule z jednego bieguna łączą się do jednego z kinetochorów homologu.
start learning
profaza I
Etap mejozy, podczas którego homologi przemieszczają się w kierunku płytki metafazowej.
start learning
profaza I
Etap mejozy, podczas którego homologi ustawiają się liniowo.
start learning
metafaza I
Etap mejozy, w którym mikrotubule z drugiego bieguna łączą się do drugiego z kinetochorów homologu.
start learning
metafaza I
Faza mejozy, podczas której pary chromosomów homologicznych oddzielają się od siebie.
start learning
anafaza I
Tą fazę mejozy rozpoczyna rozpad białek odpowiedzialnych za kohezję homologów.
start learning
anafaza I
Faza mejozy, podczas której chromosomy homologiczne przesuwają się w stronę przeciwnych biegunów.
start learning
anafaza I
W tej fazie mejozy tworzą się 2 komórki haploidalne.
start learning
telofaza I
Na początku tej fazy mejozy w każdej połowie komókri znajduje się kompletny haploidalny zestaw zduplikowanych chromosomów.
start learning
telofaza I
Faza mejozy II, w której tworzy się wrzeciono kariokinetyczne.
start learning
profaza II
Faza mejozy II, w której chromosomy przemieszczają się w kierunku płytki metafazowej.
start learning
profaza II
Faza mejozy II, podczas której chromosomy ustawiają się liniowo.
start learning
metafaza II
Faza mejozy, podczas której kinetochory chromatyd siostrzanych są połączone z mikrotubulami z przeciwnych biegunów.
start learning
metafaza II
Faza mejozy, którą rozpoczyna rozkład białek łączących chromatydy siostrzane.
start learning
anafaza II
Faza mejozy, podczas której chromatydy siostrzane poruszają się w kierunku przeciwnych biegunów.
start learning
anafaza II
Podczas tej fazy mejozy chromatydy siostrzane stają się oddzielnymi chromosomami.
start learning
anafaza II
Faza mejozy, w której powstają haploidalne komórki potomne.
start learning
telofaza II
Faza mejozy, w której następuje dekondensacja chromosomów.
start learning
telofaza II
Wymiana materiału genetycznego między niesiostrzanymi chromatydami homologów.
start learning
crossing-over
X-kształtny rejon, w którym doszło do crossing-over.
start learning
chiazma
Stają się widoczne po koniugacji, kiedy dwa homologi pozostają ze sobą połączone.
start learning
chiazma

See related flashcards:

1.3.3. Jądro komórkowe

You must sign in to write a comment