1 rozdział

 0    48 flashcards    prawoznawstwo
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
prawo
start learning
prawo in Polish
zbiór norm wyznaczających ludziom powinność takiego a nie innego postępowania ustanowionych lub uznanych przez władzę społeczną.
Czego oczekujemy przez wypowiedź?
start learning
Oczekujemy mianowicie, żę poprzez daną wypowiedź osiągnie się jakiś rezultat. (np. poinformuje kogoś o czymś)
Jaki jest podział wypowiedzi?
start learning
Na wypowiedzi opisowe i pozaopisowe.
wypowiedź opisowa
start learning
stwierdza że tak a tak jest albo tak a tak nie jest, stwierdzają pewne stane rzeczy faktycznie istniejące lub wyobrażane. (ALBO P ALBO F)
wypowiedzi pozaopisowe
start learning
są to w szczególności wypowiedzi dyrektywalne oraz wypowiedzi wyrażające oceny.
Wypowiedzi dyrektywalne
start learning
mają wpływać na zachowania osób do których są skierowane (np."otwórz okno")
Funkcja sugestywna wypowiedzi dyrektywalnych
start learning
wypowiedzi te nadają sie do tego by być swoistym bodźcem do określonego zachowania, ponieważ jednak niczego nie opisują nie da sie o nich orzekać, że są prawdziwe albo fałszywe.
Postacie wypowiedzi dyrektywalnych
start learning
normy postępowania, dyrektywy celowościowe, reguły sensu czynności konwencjonalnych
Dyrektywa celowościowa (teleologiczna)
start learning
To wyrażenie które głosi co należy czynić aby osiągnąć zamierzony rezultat. Jest wypowiedzią doradzającą, natomiast podjęcie czynności wskazanych w dyrektywie zależy od tego czy zamierza się osiągnąć określony stan rzeczy.
Czynność konwencjonalna
start learning
to taka czynność psychofizyczna albo czynność konwencjonalna niższego stopnia, której reguły sensu każą przypisywać określony sens kulturowy.
reguły sensu czynności konwencjonalnej
start learning
wskazują, kto i w jaki sposób może dokonać "ważnej" czynności konwencjonalnej np. otworzyć igrzyska olimpijskie.
norma postępowania
start learning
jest wypowiedzią, która określonym podmiotom jako jej adresatom nakazuje albo zakazuje aby w określonych okolicznościach postąpiły albo postępowały w określony sposób
Co zawiera norma postępowania?
start learning
1. kreślenia adresata, 2. określenie okoliczności 3. nakaz albo zakaz zachowania się
adresat normy
start learning
ktoś komu norma nakazuje określone postępowanie albo określonego postępowania zakazuje. Można wskazać imiennie przez nazwę indywidualną.
norma indywidualna
start learning
norma która wskazuje adresata nazwą indywidualną.
norma generalna
start learning
norma która wskazuje adresata nazwą rodzajową. (może mieć wielu adresatów, jednego lub wcale)
norma konkretna
start learning
Jeżeli norma wyznacza do spełnienia jakiś określony czyn który jest niepowtarzalny (np. oddanie określonego długu)
norma abstrakcyjna
start learning
Jeżeli norma wyznacza jakieś zachowanie określonego rodzaju, zachowanie w zasadzie powtarzalne
normodawca
start learning
Osoba (albo odpowiednio zorganizowana grupa osób), która ustanawia normę.
normy autonomiczne
start learning
normy które normodawca stanowi sam dla siebie
normy heteronomiczne
start learning
normy które normodawca stanowi dla innych podmiotów
norma znajduje zastosowanie
start learning
jeżeli powstanie zespół okoliczności wskazanych w normie, w których adresat normy ma postąpić w sposób w tej normie wyznaczony.
zakres zastosowania normy
start learning
klasa możliwych sytuacji, w których norma znajduje zastosowanie
zakres normowania normy
start learning
klasa przyszłych zachowań adresata normy, które norma ta wyznacza mu do spełnienia.
realizacja normy
start learning
gdy adresat normy zachowuje się w sposób wyznaczony przez tę normę
przekroczenie normy
start learning
gdy adresat normy zachowuje się w sposób niezgodny z normą.
dwa typy uzasadnienia obowiązywania norm postępowania
start learning
uzasadnienie tetyczne i aksjologiczne
uzasadnienie tetyczne
start learning
norma obowiązuje, jeżeli ma uzasadnienie tetyczne, tzn. została ustanowiona przez podmiot zdolny do wyegzekwowania od adresatów norm zachowań, które są z nią zgodne. Podstawą tej zdolności może być dysponowanie środkami przymusu lub autorytetem.
uzasadnienienie aksjologiczne
start learning
jeśli argumentem przemawiającym za jej realizowaniem jest to, że czyny nakazane przez tę normę do spełnienia są dobre, godne aprobaty a czyny zakazane są złe.
uzasadnienie autonomiczne
start learning
odwoływanie się do ocen własnych tej osoby która daną normę uznaje za obowiązującą.
uzasadnienie heteronomiczne
start learning
odwoływanie się do ocen innych podmiotów, do ocen jakiegoś autorytetu
norma "spotykająca się z posłuchem"
start learning
norma obowiązująca - norma skuteczna.
co to znaczy że dana norma obowiązuje
start learning
ma uzasadnienie tetyczne w akcie stanowienia normodawcy, który cieszy się autorytetem, wyposażony jest w upoważnienie lub dysponuje środkami przymusu
co to znaczy że dana norma obowiązuje
start learning
norma ma uzasadnienie aksjologiczne w jakiś ocenach
co to znaczy że dana norma obowiązuje
start learning
norma jest skuteczna
norma prawna
start learning
norma postępowania, która została ustanowiona albo uznana przez upoważniony organ państwa. (w naszej kulturze są to normy generalne i abstrakcyjne zarazem)
budowa normy prawnej
start learning
Hipoteza, dyspozycja, sankcja (budowa trójczłonowa)
hipoteza
start learning
ta część normy która określa adresata oraz okoliczności w jakich wyznacza mu się obowiązek określonego postępowania
dyspozycja
start learning
część która wyznacza nakaz albo zakaz postępowania
sankcja
start learning
element normy wskazujący, jakie konsekwencje nastąpią, gdy adresat normy ją przekroczy.
podział norm postępowania
start learning
normy niedoskonałe (leges imperfectae), normy powiązane funkcjonalnie: sankcjonowane i sankcjonujące (sprzężone)
lex imperfecta
start learning
to norma która jakiemuś adresatowi w określonych okolicznościach wyznacz obowiązek określonego postępowania, ale za niezrealizowanie tego obowiązku prawodawca nie przewiduje wymierzenia adr. sankcji.
norma sankcjonowana
start learning
norma postępowania wyznaczająca określonemu podmiotowi w określonych okolicznościach jakieś zachowanie, ale taka, z którą jest związana inna norma - sankcjonująca
norma sankcjonująca
start learning
określonym adresatom nakazuje wymierzać sankcje za niezrealizowanie nakazów wyznaczonych w innej normie (sankcjonowanej), jeżeli ta ostatnia norma znalazła zastosowanie.
rola służebna
start learning
rola jaką spełnia norma sankcjonująca wobec normy sankcjonowanej
normy merytoryczne
start learning
norma prawna, która nakazuje albo zakazuje jakiegoś zachowania o charakterze bądź to czynności psychofizycznej, czy czynności konwencjonalnej
norma kompetencyjna
start learning
normy, które udzielają jakiemuś podmiotowi kompetencji (upoważnienia) do dokonania określonych czynności konwencjonalnych, z takim skutkiem, że przez jej dokonanie powstaną albo zaktualizują się obowiązki innych podmiotów.
dwa podmioty
start learning
tego którego upoważniają do dokonania jakiejś czynności konwencjonalnej oraz adresata normy kompetencyjnej

You must sign in to write a comment