System prawa administracyjnego

 0    16 flashcards    mayaa
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Co to są specustawy?
start learning
Specstawy to uregulowania rangi ustawowej, które dla osiągnięcia pewnego celu gosp., fiskal., organ. czy polit. omijają niekt. podstawowe zasady p.a., a nawet państwa prawa (szkoda dla obywatela).
Z jakich trzecz części składa sę p.a.?
start learning
P.a. składa się z trzech części: p. ustrojowego, materialnego i procesowego. Podział ten nie jest całkowicie ostry i powinien być uzup. o inne kateg. norm.
Kto jest autorem koncepcji wyodrębnienia prawa ustrojowego w p. a?
start learning
Autorem koncepcji wyodrębnienia p.u. jest Wacław Dawidowicz, kt. okr. nim "kategorię przep. praw. o szczególnym zn. dla adm. państw. jako organizacji". Teoria ta po transformacji ustr. i przebud. aparatu admin. ma już charakt. hist.
Jakie elementy zaliczmy do administracyjnego prawa ustrojowego.
start learning
Ogól.: struktura i zasady funkcjonowania adm. publ. Do prawa ustrojowego zalicza się: terytorialne podstawy ustroju administracji, funkcjonowanie samorządu ter., funkc. admin. publ., status prawny pracown. admin., kontrolę admin.
Zbigniew Cieślak o wydzieleniu prawa ustrojowego w systemie prawa administracyjnego.
start learning
Zbigniew Cieslak tweirdzi, że należy wydzielić pewną kat. norm organiz., ogólnych, które będą nadrzędne w stos. do innych p.a. Mają one dotyczyć doniosłych wartości i je chronić. Nie ma zatem podziału syst., ale jedność w postaci hierarchii.
Dlaczego granice między prawem ustrojowym w p.a. a prawem procesowym granice są nieostre?
start learning
W wymienionych elementach należących do prawa ustrojowego w podziale systemu p.a. zawierają się także normy procesowe, np. procedura nadzorcza w systemie sam. ter. albo różne procedury kontrolne.
Nieostrość granic między prawem ustrojowym a prawem materialnym w systemie p.a.
start learning
Objęcie w definicja prawa ustrojowego "zasad funkcjonowania adm. publ." oznacza, że prawo materialne musi być stosowane wg tych zasad.
Dlaczego kategoria prawa ustrojowego w p.a. jest kategorią umowną w trójpodziale?
start learning
Kategoria p. ustr. jest kategorią umowną w trójpodziale systemu ponieważ wszystkie trzy kategoprie są ze sobą nierozerwalnie związane.
Co to jest prawo programowe?
start learning
Prawo programowe jest nową kategorią wywyodrębnianą w systemie p.a. i wynikają stąd trudności w jej definiowaniu. Ogólnie mówiąc chodzi o tę sferę administracji, w której odbywa się proces przewidywania (plan., progn., opracowyw. strategii)
Co twierdził Eugeniusz Ochendowski o formach działania administracji?
start learning
Eugeniusz Ochendowski twierdził, że formy działania administracji wyznaczone są zróżnicowaniem tej administracji i realizowanych przez nią funkcji.
Dla celów dydaktycznych należy przyjąć, że prawo ustrojowe to...
start learning
... kopleks norm odpowiadających na pytanie kto wykonuje administrację publiczną.
Dla celów dydaktycznych nalezy przyjąć, że administracyjne prawo materialne to...
start learning
... kompleks norm odpowiadających na pytanie co robi administracja publiczna, jaki jest przedmiot jej działania. Prawo materialne jest najbardziej rozbudowaną kategorią w trójpodziale p.a.
Dla celów dydaktycznych należy przyjąć, że prawo procesowe (formalne) to...
start learning
... kompleks norm odpowiadających na pytanie jak działają organy adm. publ. stosujące normy prawa materialnego.
Co to jest prawo administracyjne międzynarodowe?
start learning
Prawo administracyjne międzynarodowe obejmuje instytucje, które mają wspólną regulację przynajmniej w dwóch krajach.
Jaka jest relacja między administracyjnym prawem krajowym, a prawem UE?
start learning
Na system prawa obowązujący w Polsce składa się zarówno prawo krajowe jak i prawo europejskie. Nie oznacza to, że jest to połączony w jedną całość porządek prawny. Obow. tu multicentryczność, prawo europ. stanowi odrębny zespół norm.
Czy system europejskiego prawa administracyjnego wyczerpuje dziedzinę działalności administracji pyblicznej?
start learning
Nie, system europejskiego prawa administracyjnego zawiera jedynie regulacje z różnych dziedzi, nie wyczerpuje dziedziny dz.a.p. Nie istnieje akt, kt, zawierałby podstawowe zasady tego systemu.

You must sign in to write a comment