Średniowiecze - Milena

 0    57 flashcards    gabrielahomecka
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Lenno
start learning
ziemia nadawana przez seniora wasalowi w zamian za służbę i pomoc zbrojną, po łacinie feudum
Drabina feudalna
start learning
struktura społeczeństwa w systemie feudalnym
Hołd lenny
start learning
uroczystość nadania lenna, podczas której wasal klękał przed seniorem, składał przysięgę wierności, a senior wręczał mu symbol nadania lenna- włócznię, chorągiew lub dokument lenny
suzeren
start learning
władca, król lub książę, jako jedyny nie był niczyim wasalem
Możnowładcy świeccy i duchowni
start learning
składali hołd lenny władcy, mogli mieć także swoich wasali. Hrabiowie i baronowie to możnowładcy świeccy, biskupi i opaci-duchowni.
Rycerze
start learning
stali na drabinie feudalnej niżej niż możnowładcy, niektórzy jednak byli bezpośrednimi wasalami władcy
Chłopi
start learning
podlegali właścicielowi ziemi którą uprawiali, nie składali hołdu lennego swoim panom
Przywilej
start learning
szczególne uprawnienia przysługujące określonym osobom lub grupom osób. Nadawane przez władcę, doprowadziły do podziału średniowiecznego społeczeństwa na stany.
Duchowieństwo
start learning
szczególnie uprzywilejowany stan, zwolniony z większości podatków. Podlegał własnym sądom-kościelnym, a nie królewskim. Duchowni oprócz funkcji religijnych sprawowali ważne funkcje na dworach władców m.in. doradców.
Rycerstwo
start learning
z czasem przekształcono w szlachtę, miało prawo posiadania ziemi i pełnienia funkcji państwowych, miało obowiązek chronić państwo i jego mieszkańców przed najazdami wroga.
Mieszczaństwo
start learning
miało prawo samorządu, czyli samodzielnego zarządzania miastem, ale musiało płacić właścicielowi miasta daniny, mieszczanie zajmowali się handlem lub rzemiosłem.
Chłopi
start learning
użytkowali ziemię pana, w zamian za co składali mu daninę, musieli pracować określoną liczbę dni w roku w majątku pana, nie mogli opuścić uprawianej przez siebie ziemi i podlegali władzy jej właściciela.
Stany
start learning
w średniowieczu grupy społeczne posiadające własne prawa i obowiązki
Gród
start learning
osada obronna wzniesiona w trudnym do zdobycia miejscu
Rzemieślnik
start learning
osoba zajmująca się wytwarzaniem i naprawianiem przedmiotów codziennego użytku
Lokacja
start learning
utworzenie miasta lub wsi
Zasadźca
start learning
zajmował się zakładaniem miasta lub wsi, następnie zostawał wójtem.
Wójt
start learning
w imieniu pana pobierał daniny od mieszczan, przewodniczył miejskim sądom i dbał o porządek w mieście
Dokument lokacyjny
start learning
zawierał prawa i obowiązki mieszkańców, wytyczne dotyczące położenia placów i przebiegu ulic, informacje w jakie dni można organizować jarmarki
Cech
start learning
organizacja rzemieślników danej specjalności, określająca wielkość produkcji, ceny towarów i dbała o jakość produktów.
Partacz
start learning
rzemieślnik nie należący do cechu, który wykonywał gorszej jakości produkty z tańszych materiałów, dziś osoba- źle wykonująca swoją pracę
Rada miejska
start learning
wybrani przedstawiciele mieszczan, którzy uchwalali obowiązujące mieście prawa i wybierali burmistrza
Burmistrz
start learning
najważniejszy urzędnik miejski, dbał aby prawa uchwalane przez radę miejską były przestrzegane
Ława miejska
start learning
sąd miejski złożony z najbogatszych mieszczan
Patryciusze
start learning
najbogatsza grupa mieszczan- bogaci kupcy, rzemieślnicy i właściciele nieruchomości
Pospólstwo
start learning
najliczniejsza grupa ludności w mieście, drobni kupcy i rzemieślnicy prowadzący własne warsztaty
Plebs
start learning
najbiedniejsi mieszczanie, żebracy, pracownicy najemni w warsztatach i kramach
Sukno
start learning
gruba tkanina wełniana, z której w średniowieczu robiło sie większość ubrań
Barbakan
start learning
element fortyfikacji miejskiej, wznosił się poza murami miejskimi, chronił główną bramę wjazdową do miasta
Ratusz
start learning
siedziba władz miejskich
Trójpolówka
start learning
metoda uprawy ziemi rozpowszechniona w średniowieczu, polegająca na podziale pola na trzy części. Na pierwszej jesienią wysiewano zboża ozime, na drugiej wysiewano zboża jare, trzecia była ugorem. Co roku każda część była uprawiana inaczej.
Korzyści z trójpolówki
start learning
zabezpieczała glebę przed wyjałowieniem i pozwalała uzyskać większe plony
Radło
start learning
drewniany zaostrzony konar ciągnięty przez woły lub konie poprzednik pługa
Pług
start learning
narzędzie rolnicze do wykonywania orki, dzięki metalowemu lemieszowi orał głębiej i dokładniej niż radło
post
start learning
powstrzymywanie się od spożywania pokarmów, w tym mięsa
asceza
start learning
wyrzeczenie się wygód, a nawet zadanie sobie cierpienia
biczownicy
start learning
organizowali procesje, podczas których wymierzali sobie karę chłosty, ponieważ wierzyli, że w ten sposób odkupią grzechy swoje i innych
reguła zakonna
start learning
zbiór przepisów obowiązujących w danym zgromadzeniu zakonnym, określający prawa i obowiązki zakonników i zasady ich postępowania
celibat
start learning
zasada, która zabrania duchownym zakładania rodzin
św. Benedykt
start learning
w VI w. założył na Monte Cassino zakon benedyktynów
zakony żebracze
start learning
utrzymywały się tylko z tego co im ofiarują wierni
kopiści
start learning
zakonnicy zajmujący się przepisywaniem ksiąg
skryptorium
start learning
miejsce, w którym przepisywano księgi
miniatura
start learning
ręcznie wykonywana ilustracja w księdze
incjał
start learning
ozdobna pierwsza litera akapitu, dziś pierwsza litera imienia lub nazwiska
zakon
start learning
wspólnota duchownych, której siedzibą jest klasztor
opat
start learning
przełożony klasztoru
sztuka średniowiecza
start learning
miała silny związek z chrześcijaństwem, jej głównym zadaniem było głoszenie chwały Boga, przybliżanie prawd wiary, miała nie tylko zachwycać pięknem, ale i uczyć, była anonimowa
sztuka anonimowa
start learning
w średniowieczu artyści nie podpisywali swych dzieł, gdyż wierzyli, że tworzą na chwałę Boga, a nie dla osobistej chwały
styl romański
start learning
wczesnośredniowieczny styl w architekturze, charakteryzujący się masywnymi kamiennymi konstrukcjami o grubych murach i małych oknach. Niezbyt wysokie wieże pełniły funkcje obronę i obserwacyjne. Sklepienia i łuki miały kształt półkoli.
apsyda
start learning
element stylu romańskiego, półkoliste pomieszczenie przylegające do kościoła, w którym zwykle umieszczano dodatkowy ołtarz
portal
start learning
obramowanie drzwi, ozdobione płaskorzeźbami i kolumnami
styl gotycki
start learning
późnośredniowieczny styl w architekturze, charakteryzujący się lekkimi strzelistymi konstrukcjami z cegły, o dużych oknach ozdobionych witrażami, łukami oporowymi oraz przyporami, podtrzymującymi ściany, wysokimi wieżami, ostrych łukach
rozeta
start learning
okrągłe ozdobne okno umieszczane nad wejściem do kościoła, charakterystyczne dla gotyku
zabytki średniowiecza w Polsce
start learning
kamienny kościół w Tumie pod Łęczycą-styl romański, bazylika Mariacka w Gdańsku, kościół Mariacki w Krakowie-styl gotycki; srebrny relikwiarz świętego Zygmunta, ołtarz Wita Stwosza w kościele Mariackim.
spichlerz
start learning
miejsce przechowywania zboża
młyn
start learning
miejsce w którym mieli się zboże

You must sign in to write a comment