SECTION III. Performance and effects of non-performance of obligations arising from reciprocal contracts

 0    35 flashcards    Szulerka
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

Performance and effects of non_performance of obligations arising from reciprocal contracts
start learning
Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych

effects of non_performance of obligations
start learning
skutki niewykonania zobowiązań

reciprocal contract
start learning
umowa wzajemna

unless the provisions of the present section provide otherwise
start learning
o ile przepisy działu niniejszego nie stanowią inaczej

shall be subject to the provisions of the preceding sections of the present title
start learning
podlega przepisom działów poprzedzających niniejszego tytułu

The contract is a reciprocal one if both parties oblige themselves in such a manner that performance of one of them is to be a counterpart of the other party's performance.
start learning
Umowa jest wzajemna, gdy obie strony zobowiązują się w taki sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej.

counterpart of the other party's performance
start learning
odpowiednik świadczenia drugiej strony

Performances being the object of obligations arising from reciprocal contracts (reciprocal performances)
start learning
Świadczenia będące przedmiotem zobowiązań z umów wzajemnych (świadczenia wzajemne)

should be made simultaneously
start learning
powinny być spełnione jednocześnie

unless it results from (...), that one of the parties shall be obliged to an earlier performance
start learning
chyba że z (...) wynika, iż jedna ze stron obowiązana jest do wcześniejszego świadczenia.

each of the parties may refrain from rendering performance
start learning
każda ze stron może powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia

bad proprietary state of another party
start learning
zły stan majątkowy drugiej strony

the above_mentioned entitlements
start learning
uprawnienia powyższe

qualified delay in performing the obligation
start learning
zwłoka w wykonaniu zobowiązania

to commit a qualified delay
start learning
dopuścić się zwłoki

to set an appropriate, additional time limit to perform
start learning
wyznaczyć odpowiedni dodatkowy termin do wykonania

when the set time limit lapses to no avail
start learning
w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu

the other party shall be entitled to renounce the contract
start learning
druga strona będzie uprawniona do odstąpienia od umowy

to commit a qualified delay with regard to a part of the performance only
start learning
dopuścić się zwłoki tylko co do części świadczenia

divisible performance
start learning
świadczenie podzielne

the entitlement to renounce the contract
start learning
uprawnienie do odstąpienia od umowy

according to the choice of the latter
start learning
według wyboru

if partial performance would not be of significance
start learning
jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia

after the lapse of the time limit
start learning
po upływie terminu

to renounce the contract
start learning
odstąpić od umowy

the right to renounce contract; the right of withdrawal
start learning
prawo do odstąpienia od umowy

If one of the reciprocal performances has become impossible
start learning
Jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe

on account of the circumstances, for which the obliged party shall be liable
start learning
wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność strona zobowiązana

to demand the redress of the damage resulting from the non_performance of the obligation
start learning
żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania

The return of the performance
start learning
Zwrot świadczenia

due to the circumstances which neither of the parties is liable for
start learning
wskutek okoliczności, za które żadna ze stron odpowiedzialności nie ponosi

according to the provisions on the unjust enrichment
start learning
według przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu

invalidity of a reciprocal contract
start learning
nieważność umowy wzajemnej

owing to the renunciation of the contract
start learning
wskutek odstąpienia od umowy

the right of retention
start learning
prawo zatrzymania


You must sign in to write a comment