RM - kompetencje, akty prawne, odpowiedzialność

 0    32 flashcards    mayaa
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Jakie kompetencje (ogólnie) ma rząd?
start learning
Wykonywanie ustaw, prowadzenie polityi wewnętrznej i zagranicznej, kierowanie i kontrolowanie administracji rządowej + DOMNIEMANIE KOMPETENCJI - sprawy niezastrzeżone dla innych organów państwowych i samorządy terytorialnego (rządzen., inicj. w tych spraw.)
Podziel kompetencje RM ze względu na charakter i kierunek oddziaływania.
start learning
Inicjatywne wobec innych organów, wykonawczo-realizacyjne w stosunku do decyzji innych organów, samodzielne kompetencje kierownicze, nadzorcze i kontrolne wobec organów niepodporządkowanych RM.
W jakich dziedzinach rząd ma wyłączne prawo inicjatywy ustawodawczej?
start learning
Rząd ma wyłączne prawo inicjatywy ustawodawczej w odniesieniu do: ust. budż.(jedyny organ dyspon. pełną wiedzą o fin. państwa), ustawy o prowizorium budżetowym, ustawy o zaciąganiu długu publicznego, ustawy o udzieleniu gwarancji finansowych przez państwo.
Co dzieje się jeżeli Prezydentowi nie zostanie przedłożony do podpisu budżet w określonym terminie?
start learning
W takim wypadku Prezydent ma prawo skrócić kadencję Sejmu.
Co robi RM gdy składa do Sejmu projekt ustawy?
start learning
RM wyznacza swojego członka do uczestniczenia w pracach Sejmu jego organów związanych z danym projektem.
Co to jest ustawa kooperacyjna?
start learning
Ustawa kooperacyjna nakłada na RM obowiązek współpracy z Sejmem ws. członkostwa RM w UE. RM jest zobowiązana do: przedladania przynajmniej raz na 6 miesięcy sprawozdania z prac związanych z członkostwem w Unii, informacje o członkostwie Polski w Unii etc.
Jakie kompetencje inicjatywne ma RM w stosunku do Prezydenta?
start learning
Składanie dymisji, wniosek o wprowadzenie stanu wojennego lub stanu wyjątkowego (polityka wewnętrzna i bezpieczeństwo publiczne)
Kompetencje nadzorcze i kontrolne RM wobec organów niepodporządkowanych.
start learning
Zawieszenie działania organów gminy na okres do dwoch lat i wyznaczenie zarządu komisarycznego w przypadku neiskutecznści w wyk. zadań publ. oraz wystąpienie z wnioskiem do Sejmu o rozwiązanie rady gminy gdy ta narusza Konst. i usawy.
Jakie akty o charakterze powszechnie obowiązującym są wydawane przez RM?
start learning
Jedyymi aktami powszechnie obowiązującymi wydawanymi przez RM są rozporządzenia. Mają charakter wykonawczy w stosunku do ustaw i mogą byc wydawane na podstawie szczegółowego upoważnienia przez RM, Prezesa RM i ministrów resortowych.
Jakie warunki powinno spełniać upoważnienie do wydania rozporządzenia?
start learning
Upoważnienie takie musi być zawarte w ustawie, wskazywać organ właściwy do wydania rozp., określać zakres spraw jakie ma regulować rozp. i wytyczne co do jego treci.
W jaki sposób musi być wskazany organ kompetentny do wydania rozporządzenia?
start learning
Z ustawy musi wyraźnie wyniakać który konkretny organ ma wydać rozporządzenie. Musi to byc organ konstytucyjnie upoważniony do wydawania rozporządzeń. Obowiązuje zakaz subdelegacji. Publ. w Dz.U.
Czy rozporządzenie może nie zostać wydane?
start learning
Jeżeli ustawa przydziela kompetencję do obligatoryjnego wydania rozporządzenia musi ono być wydane, istnieją środki wymuszające takie działanie. W przypadku upoważnienia fakultatywnego organ upoważniony ocenia przydatność takiej regulacji.
Jakie akty wewnętrzne wydaje RM?
start learning
Zarządzenia (Prezes RM i ministrowie) oraz uchwały (RM)
Opisz zarządzenie.
start learning
Aby wydać zarządzenie potrzebna jest podstawa prawna zawarta w ustawie, która określa organ wlaściwy do wydania zarządzenia i przedmiot regulacji.
Opisz uchwała.
start learning
Uchwala może byc wydana przez rM, nie musi byc ustawowej podstawy wskazującej właściwy organ i treść zarządzenia. Zarządzenie ma charakter samoistny, ale wiąże jedynie podmioty podporządkowane organizacyjnie i służbowo RM.
Na czym polega zasada kolegialności działania rządu?
start learning
Zasada kolegialności sprowadza sie do trybu pracy RM. W podejmowaniu decyzji rządowych biorą udział wszyscy ministrowie, mpgą wyrażać sowje opinie. Sa zobowiązani do inicjowania prac rządu zwizanych w dzialem którym kierują, w tym działań legislacyjnych.
Jaka jest podstawowa forma działania rządu?
start learning
Jest to posiedzenie (zgodnie z zasadą kolegialności). Wszyscy członkowie rządu uczestniczą w jego pracach na równych zasadach, nie można zastępować RM innymi zgromadzeniami, komisjami etc.
Które postanowienie konkretyzuje zasdę związania członków rządu i jego przedstawicieli stanowiskiem RM?
start learning
JEst to postanowienie umożliwiające RM uchylenie na wniosek PRezesa RM rozporządzenia lub zarządzenia ministra.
Jakie rodzaje odpowiedzianości rządu przewiduje Konstytucja?
start learning
Konstytucja przewiduje dwa rodzaje odpowiedzialności rządu: polityczną (cała aktywność rządu musi sie cieszyć poparciem parlamentu) i konstytucyjną.
Jakie znasz rodzaje odpowiedzialność ze względu na kryterium podmiotowe?
start learning
Odpowiedzialność solidarną całego rządu oraz odpowiedzialność indywidualną (członkowie rządu nie odpowiadają tylko za swoje działanai ale także za działania podległych im służb, np. Policji)
Za pomocą jakiego śrdoka parlament może egzekwować odpowiedzialność polityczną rżadu.
start learning
Sejm może wymusić na rządzie lub jego członkach dymisję poprzez nieudzielenie wotum zaufania lub udzielenie wotum nieufności.
Kto składa wniosek o wotum nieufności?
start learning
Wniosek o wotum nieufności jest składany zazwyczaj przez opozycję, która chce wykorzystać sytuacje podziału w większości parlamentarnej.
Jakie wymogi formalne musi spełniac wniosek o wotum nieufności?
start learning
Wniosek o wotum nieufności może zlożyć grupa 46 posłów. Wniosek musi zawierać z jednej strony wyrażenie wotum nieufn., a z drugiej wskazywać kandydata na stanowisko Prezesa RM - KONSTRUKTYWNE WOTUM NIEUFNOŚCI.
Jak przebiega głosowanie nad wotum nieufnośći dla rządu?
start learning
Głosowanie odbywa się nie wcześniej niż 7 dni od złozenia wnosku (czas na przemyślenie, dla rządu - na podjęcie dzialań chroniących jego istnienie). Wniosek uchwala się więksością ustawowej liczby posłów.
Wymogi formalne dotyczące wotum nieufności dla członka rządu.
start learning
69 posłów, głosowanie po upływie przynajmniej 7 dni od zlożenia wniosku, w tym czasie czlonek rządu może sam podać sie do dymisji jeżeli ne może liczyć na poparcie większości parlamentarnej, nie jest to konstruktywne wotu nieufności - Prezes formuje rząd.
Jakie są elementy procedury sejmowej przy uchwalaniu wotum nieufności?
start learning
Po wpłynięciu wniosku o uchwaleniee wotum nieufnościMarszałek Sejmu niezwłocznie przesyła wniosen Prezydentowi i Prezesowi RM. Podobnie w przypadku uchwały o wotumnieufności. Przed głosowaniem wniosek opiniowany przez odpoweidnią komisję sejmową.
jakie jest konstytucyjne ograniczenie uchwalania wotum nieuffności.
start learning
ni emożna przeprowadzać głosowania nad wotum nieufności w okresie 3 miesięcy po porzednim głosowaniem nad wtakim wnioskiem, chyba że poprzedni wniosek byl poparty przez minimum 115 posłów.
Co dzieje się w przypadku uchwalenia wotum nieufności dla rządu?
start learning
Uchwalenie takiego wotum zmusza Prezesa RM do podania sie do dymisji. Prezydent dymisje przyjmuje i powołuje na stanowisko Prezesa osobę wskazaną w wotum nieufności.
Czy Premier i Prezydent mają możliwość ustosunkowania sie do wotum nieufności dla cżłonka rządu?
start learning
Ani prezydent ani premier nie maja takeiej możliwości. Prezydent przyjmuje dymisję członka rządu, akt odwołujący nie wymaga kontrasygnaty premiera.
Kto może przedłożyć wniosek o uchwalenie wotum zaufania dla rządu?
start learning
Wniosek taki może byc złożony przez Prezesa RM i tylko przez niego.
Co to jest absolutorium?
start learning
Absolutorium jest uchwalą Sejmu akceptującą wykonanie przez RM budżetu oraz przyjmującą informację o stanie zadłużenia państwa. Nieuchwalenie absolutorium nie wpływa w sposób znaczący na trwanie rządu.
Omów odpowiedzialność konstytucyjną rządu.
start learning
Ospowiedzialnosc przed TS. Mogą ją ponosić członkowie rządu i osoby, którym Prezes RM powierzyl kierowanie ministerstwem. Odpowiedzialność ta ma zawsze charakter indywidualny.

You must sign in to write a comment