Prawo Cywilne Zobowiązania

 0    43 flashcards    kamilszym2k
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
zobowiązanie
start learning
Stosunek cywilnoprawny między stronami z których jeden jest strona uprawnioną a druga stroną zobowiązaną.
Podmioty zobowiązania
start learning
Podmiotem uprawnionym jest wierzyciel. Podmiotem zobowiązanym jest dłużnik.
uprawnienia wirzyciela
start learning
wierzytelności
uprawnienia dłużnika
start learning
dług
przedmiot zobowiązania
start learning
świadczenie
stosunek zobowiązaniowy jest...
start learning
... stosunkiem prawnym typu względnie obowiązującego (inter partes). Łączy więc on podmioty zawsze indywidualnie oznaczone.
treść zobowiązania (prawa podmiotowe)
start learning
uprawnienia wierzyciela (wierzytelność) (strona czynna) obowiązki dłużnika(dług, odpowiedzialność-osobistej albo rzeczowej bierna)
dług
start learning
Zespół obowiązków dłużnika których wykonanie ma na celu zaspokojenie interesu wierzyciela określonego jego prawem podmiotowym.
rozszerzona skuteczność
start learning
a) skarga pauliańska-ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. b) art. 59 KC c) przepisy o czynach niedozwolonych art. 415 d) zobowiązania realne i sprzężone z wierzytelnością prawa bezwzględne.
jedność stosunku zobowiązaniowego
start learning
zmiana jednego elementu stosunku zobowiązaniowego nie jest obojętna i wpływa na pozostałe.
Jaka może być niemożliwość świadczenia?
start learning
Pierwotna – od początku niemożliwe, Następcza – niemożliwe po powstaniu zobowiązania.
zobowiązania rezultatu
start learning
nieważne jak liczy się efekt
starannego działania
start learning
art/355. zobowiązuje dłużnika do zachowania ogólnie wymaganej staranności w stosunkach danego rodzaju. Określa się ją ze względu nacharakter działalności gospodarczej dłużnika przy uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności.
świadczenie jednorazowe
start learning
świadczenie które może być wykonywane wskutek jednorazowego zachowania się dłużnika, choćby w rzeczywistości dłużnik dokonał kilka czynności odległych w czasie.
świadczenie ciągłe
start learning
to takie świadczenie, gdy dłużnik nie ma sposobności wykonać go przez jednorazową czynność, lecz wymagane będzie ustawiczne zachowanie się trwające przez pewien czas.
świadczenie okresowe
start learning
gdy dłużnik powinien spełnić na rzecz wierzyciela wiele świadczeń jednorazowych w określonych odstępach czasu, przy czym suma tych świadczeń nie jest z góry określona.
świadczenia oznaczone indywidualnie
start learning
przedmiotem takiego świadczenia jest rzecz oznaczona co do tożsamości czyli wyróżniona spośród wszelkich innych według jej indywidualnych niepowtarzalnych cech.
świadczenia oznaczone gatunkowo
start learning
przedmiotem takiego świadczenia jest rzecz oznaczona gatunkowo, czyli wyróżniona poprzez wskazanie jedynie jej cech rodzajowych.
świadczenia podzielne
start learning
Art. 379 par. 2 świadczenie jest podzielne, jeżeli może być spełnione częściowo bez istotnej zmiany przedmiotu lub wartości
świadczenia niepodzielne
start learning
świadczenie niepodzielne to takie świadczenie, które nie może być spełnione częściowo bez istotnej zmiany przedmiotu lub wartości.
zasada swobody umów
start learning
strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania byleby jego treść nie była sprzeczna z właściwościami stosunku ustawą zasadami współżycia społecznego
rebus sic stantibus
start learning
ma zastosowanie jedynie do zobowiązań wynikających z umów, gdy; po powstaniu zobowiązania nastąpić musi nadzwyczajna zmiana stosunków, której konsekwencją musi być nadmierna trudność spełnienia świadczenia lub też zagrożenie jednej ze stron rażącą stratą
Co mogą strony w wypadku rebus sic stantibus?
start learning
Spełnienie się powyższych przesłanek daje zarówno dłużnikowi, jak i wierzycielowi prawo, by wystąpić do sądu o dostosowanie treści zobowiązania do zmienionych warunków.
Co może sąd w wypadku rebus sic stantibus?
start learning
Sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego: oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, zmienić wysokość świadczenia, zastosować oba powyższe, orzec o rozwiązaniu umowy.
co jeśli sąd rozwiąże umowę w wypadku rebus sic...?
start learning
W takim przypadku sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się ich interesami i mając jednocześnie na względzie zasady współżycia społecznego. W przedmiocie uregulowanym w art. 3571 KC sąd orzeka na żądanie.
Zasada walutowości
start learning
dług wyrażony w walucie obcej dłużnik może spłacić w walucie polskiej chyba że ustawa orzeczenie sądowe lub czynność prawna zastrzega spełnienie świadczenia w walucie obcej. wartość określa się według kursu podanego w przez NBP.
Zasada nominalizmu
start learning
jeżeli przedmiotem zobowiązania od chwili jego powstania jest suma pieniężna, spełnienie świadczenia następuje przez zapłatę sumy nominalnej, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
waloryzacja
start learning
w razie istotnej zmiany wartości pieniądza po pow. zobowiązania sąd może, po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia spo, zmienić wysokość lub sposób spełnienia świadczenia pieniężnego, chociażby były ustalone w orzeczeniu lub umowie.
wyłączenia od reguły waloryzacji
start learning
Z żądaniem zmiany wysokości lub sposobu spełnienia świadczenia pieniężnego nie może wystąpić strona prowadząca przedsiębiorstwo, jeżeli świadczenie pozostaje w związku z prowadzeniem tego przedsiębiorstwa.
odsetki
start learning
To okresowe świadczenie uboczne w postaci określonej kwoty pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku, stanowiące zazwyczaj wynagrodzenie za korzystanie z cudzego kapitału.
Podstawą powstania obowiązku zapłaty odsetek jest:
start learning
treść czynności prawnej stron, • ustawa, • orzeczenie sądu lub innego właściwego organu (art. 359 § 1 KC).
odsetki ustawowe
start learning
Odsetki ustawowe należą się, jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona
odsetki maksymalne
start learning
Odsetki maksymalne należą się, jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych.
maksymalna wysokość odsetek
start learning
4-krotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Uregulowanie to ma charakter bezwzględnie obowiązujący (ius cogens) i nie może być umownie zmienione także w razie dokonania wyboru prawa obcego.
co jeśli przekroczy się maksymalne odsetki
start learning
Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne
Jak określana jest wysokość odsetek ustawowych?
start learning
Wysokość odsetek ustawowych określa w drodze rozporządzenia Rada Ministrów.
termin płatności odsetek
start learning
Zapłata odsetek następuje w terminie określonym w umowie. W przypadku gdy termin taki nie został zastrze- żony, są one płatne co roku z dołu, a jeżeli termin płatności sumy pieniężnej jest krótszy niż rok – jednocześnie z zapłatą tej sumy.
anatocyzm
start learning
procent składany, odsetki obliczone od sumy z odsetkami z ubiegłego okresu; pobieranie odsetek od odsetek. Etym. - g. anatokísmós; zob. ana-; tokísmós 'lichwa' od tókos 'płodzenie; potomstwo; procent od pożyczki' z tíktein 'płodzić'.
zakaz anatocyzmu
start learning
Kodeks cywilny zakazuje stosowania anatocyzmu, tj. pobierania odsetek od zaległych odsetek
wyjątki od zakazu anatocyzmu
start learning
Wyjątkowo dopuszczalne jest to: • jeśli po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do sumy dłużnej, • od momentu wytoczenia powództwa o zaległe odsetki oraz • w działalności instytucji kredytowych.
granice odpowiedzialności w wypadku szkody
start learning
Zobowiązany do odszkodowania odpowiada tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.
naprawienie szkody
start learning
Jeżeli nic innego nie wynika z przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.
przyczynienie się do zwiększenia szkody
start learning
Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron

You must sign in to write a comment