Osteometria: kolokwium I

 0    130 flashcards    loviee
print play test yourself
 
Question - Answer -
apex (apx)
start learning
górna powierzchnia sklepienia czaszki, w płaszczyźnie czołowej przechodząc przez porion, przecina płaszczyznę pośrodkową
asterion (ast) x
start learning
miejsce zejścia szwów: węgłowego, potylicznosutkowego i ciemieniowosutkowego
auriculare (au) x
start learning
tylna część wyrostka jarzmowego: krawędź górna i dolna przecinają się na linii pionowej przez środek otworów słuchowych zewnętrznych
basion (ba)
start learning
najbardziej dotylnie i do dołu położony punkt stoku: miejsce przecięcia płaszczyzny pośrodkowej z przednią krawędzią otworu wielkiego
bolton (bo) x
start learning
tylna powierzchnia kłykcia potylicznego
bregma (b)
start learning
miejsce zejścia się szwu wieńcowego i strzałkowego (przy asymetrii sutura sagittalis – w plana medianum)
clinoidale (cl)
start learning
najwyższe miejsce processus clinoidei anterior
coronale (co) x
start learning
najbardziej bocznie na sutura coronalis; ≠ stephanion
endinion (ei)
start learning
szczyt guzowatości potylicznej wewnętrznej: miejsce przecięcia przez crista occipitalis interna – centralny punkt eminentia cruciata interna
endobasion (eba)
start learning
wewnętrzna część pars basilaris os occipitalis: miejsce przecięcia plana medianum z granicą między wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnią części podstawnej (czasem pokrywa się z basion)
euryon (eu) x
start learning
położony najbardziej bocznie na neurocranium
foraminolaterale (fol) x
start learning
najbardziej bocznie na krawędzi bocznej foramen magnum
fronton (fr)
start learning
wysunięty najbardziej do przodu, na wewnętrznej powierzchni neurocranium w plana medianum
frontotemporale (ft) x
start learning
najbardziej przyśrodkowo na pars frontalis linea temporalis
glabella (g)
start learning
najbardziej do przodu w dolnej części czoła między łukami brwiowymi (oprócz kości dziecięcych)
glenion (gl) x
start learning
centralny punkt dołu żuchwowego kości skroniowej
glenoidale laterale (gll) x
start learning
najbardziej bocznie na granicy fossa mandibularis os temporale
glenoidale mediale (glm) x
start learning
najbardziej przyśrodkowo na granicy fossa mandibularis os temporale
inion (i)
start learning
zewnętrznie na guzowatości potylicznej zewnętrznej: miejsce przecięcia kresy karkowej górnej z grzebieniem potylicznym zewnętrznym. Jeżeli linea nuchae nie schodzą się, należy przeprowadzić ich przedłużenie.
intercristale (int)
start learning
miejsce przecięcia grzebienia strzałkowego z grzebieniem potylicznym (silnie wyrażony u małp człekokształtnych)
jugulare laterale (jul) x
start learning
najbardziej bocznie na krawędzi zewnętrznej foramen jugulare os occipitale (czasem os temporale)
jugulare mediale (jum) x
start learning
najbardziej przyśrodkowo na krawędzi zewnętrznej foramen jugulare pars lateralis os occipitalis
klintion (kl)
start learning
wewnątrz neurocranium: miejsce przecięcia górnego brzegu dorsum sellae turcicae z plana medianum (według Wildera – pośrodku tylnego brzegu siodła tureckiego)
krotaphion (k) x
start learning
najbardziej ku tyłowi na sutura sphenoparietalis (praktycznie: miejsce zetknięcia z sutura squamosa)
lambda (l)
start learning
miejsce przecięcia sutura lambdoidea i sutura sagittalis w plana medianum
lateralomastoideale (lm) x
start learning
najbardziej bocznie na ścianie bocznej processus mastoideus os temporale
mastoideale (ms) x
start learning
najniższy punkt na wyrostku
metopion (m)
start learning
miejsce przecięcia plana medianum i linii łączącej najbardziej wystające na tubera frontalia
nasion (n)
start learning
miejsce przecięcia plana medianum i sutura nasafrontalis
obelion (ob)
start learning
miejsce przecięcia plana medianum i linii łączącej foramina parietalia (przeważnie na sutura sagittalis)
occipition (oc)
start learning
najdalej ku tyłowi na wewnętrznej powierzchni neurocranium w plana medianum
ophryon (on)
start learning
na poziomie linii łączącej górne granice łuków brwiowych
ophistion (o)
start learning
miejsce przecięcia plana medianum z tylną krawędzią foramen magnum
ophistocranium (op)
start learning
os occipitalis (najbardziej ku tyłowi i dołowi na czaszce w plana medianum). Największa odległość od glabella.
porion (po)
start learning
na górnych brzegach porus acusticus externus: krawędź górnej płaszczyzny
prosphenion (ps) x
start learning
środek sutura sphenoethmoidalis
pterion (pt) x
start learning
okolica, zetknięcie sutura sphenofrontalis, coronalis, squamosa, sphenosquamosa i sphenoparietalis
sella inferior (si)
start learning
najniższy punkt siodła tureckiego
sella posterior (sp)
start learning
najbardziej do tyłu
sphenobasion (sphba)
start learning
przecięcie plana medianum i fissura sphenooccipitalis
sphenoidale (sphen)
start learning
miejsce na tuberculum sellae, skośne przecięcie ramienia sulcus chiasmatis w plana medianum (powierzchnia wewnętrzna czaszki)
stenion (stn)
start learning
najbardziej przyśrodkowo na sutura sphenosquamosa
stephanion (st) x
start learning
miejsce przecięcia linea temporalis z sutura coronalis
submetopion (sbm)
start learning
przecięcie plana medianum ze styczną przez dolne granice tubera frontalis
supraglabellare (sg)
start learning
najgłębiej w rowku powyżej gładzizny
temporale (te)
start learning
przecięcie zarysu lamina cribrosa os ethmoidale i dolnej ściany fossa infratemporalis
vertex (v)
start learning
w plana medianum w miejscu najwyższym na głowie w pozycji frankfurckiej
akanthion (ak)
start learning
miejsce przecięcia plana medianum ze spina nasalis inferior (przy symetrycznym końcu – na szczycie, najbardziej do przodu)
alveolare (avl)
start learning
najniżej na processus alveolaris maxillae między I1S i I1D w plana medianum (nie myli z punktem prosthion)
alvoleon (alv)
start learning
na palatum durum; miejsce przecięcia plana medianum ze styczną do najbardziej tylnych punktów na tylnej krawędzi processus alveolaris (zazwyczaj na sutura palatina mediana, często na spina nasalis posteriori)
aperthion (apt) x
start learning
najbardziej bocznie na krawędziach bocznych apertura piriformis
dakryon (d)
start learning
wewnętrzna strona oczodołów, miejsce zetknięcia sutura lacrimamaxillaris, frontomaxillaris et frontolacrimalis (jeżeli sutura lacrimalis zobliterował lub kość łzowa jest uszkodzona – szczyt kąta utworzonego przez pozostałe szwy)
dentale superior (des)
start learning
kąt przyśrodowy brzegu wolnego siekaczy środkowych górnych
ektokonchion (ek) x
start learning
boczna krawędź oczodołu; miejsce przecięcia przez równoległą do górnej krawędź oczodołu – przechodząca przez maxillofrontale
ektomolare (ekm) x
start learning
na zewnętrznej krawędzi zębodołowej M2
ektoorbitale (eor) x
start learning
najbardziej bocznie na bocznej krawędzi oczodołu – zwykle na wysokości M2 (nie mylić z ek, które leży niżej)
ektopraemolare (ekp) x
start learning
na crista alveolaris externa maxillae P1 (w równej odległości od obu septa interalveolaria)
endomolare (enm) x
start learning
najbardziej przyśrodkowo na wewnętrznym crista alveolaris interna maxillae M2
frontomolare orbitale (fmo) x
start learning
krawędź boczna oczodołu; miejsce przecięcia przez sutura frontozygomatica
frontomolare temporale (fmt) x
start learning
krawędź tylna processus frontosphenoidalis; miejsce przecięcia przez sutura frontozygomatica
hormion (ho)
start learning
miejsce przecięcia plana medianum z fissura sphenovomeris
hyperrhinion (hr)
start learning
najgłębiej we wcięciu nosowym w plana medianum (niekiedy pokrywa się z nasion)
incision superius (isu)
start learning
najniższy punkt linii łączącej szczyt I1S I I1D w plana medianum
infralacrimale (ila) x
start learning
najniżej na dolnej krawędzi fossa sacci lacrimalis
infranasale (inf) x
start learning
najniżej na sutura nasomaxillaris (najniżej na kościach nosowych)
jugale (ju) x
start learning
górna krawędź kości jarzmowej, kąt tworzony przez tylną krawędź processus frontosphenoidalis z górną krawędzią części skroniowej processus temporalis
lacrimale (la) x
start learning
miejsce przecięcia crista lacrimalis posteriori i sutura frontolacrimalis (czasem pokrywa się z dakryon – gdy grzebie łzowy kieruje się ku przodowi)
malare (ma) x
start learning
facies anterior malaris kości jarzmowej; wyniosłość wysunięta najbardziej do przodu (nieco poniżej dolnej krawędzi otworu oczodołowego)
maxillofrontale (mf) x
start learning
miejsce zetknięcia crista lacrimalis anterior i sutura frontomaxillaris (nie zawsze możliwy do odszukania)
nariale (na) x
start learning
najniżej na krawędzi dolnej apertura piriformis
nasospinale (ns)
start learning
miejsce przecięcia plana medianum przez styczną przechodzącą przez oba punkty nariale (przy silnie rozwiniętym kolcu nosowym – na jego lewej bocznej powierzchni)
orale (ol)
start learning
wewnętrzna powierzchnia wyrostka zębodołowego I1S i I1D w plana medianum; miejsce, gdzie płaszczyznę tę przecina styczna łącząca punkty na środku crista alveolaris interna maxillae
orbitale (or)
start learning
najniższy punkt krawędzi dolnej lewego oczodołu
palatinolaterale (spal) x
start learning
najbardziej bocznie na sutura palatina transversa (w miejscu zetknięcia z processus alveolaris)
praemaxillare (sprl) x
start learning
najbardziej bocznie na sutura incisiva (w miejscu zetknięcia z processus alveolaris)
prosthion (pr)
start learning
najbardziej ku przodowi na processus alveolaris maxillae między I1S i I1D w plana medianum
rhinion (rhi)
start learning
najbardziej ku dołowi na sutura internasalis w plana medianum
staphylion (sta)
start learning
miejsce skrzyżowania sutura palatina mediana z linią łączącą punkty staphyliolaterale w plana medianum (wg Buxtona i Moranta – na szwie podniebiennym środkowym, wg Toroka – szczyt kolca nosowego tylnego, wg Martina – u podstawy kolca)
subkonchion (sbk) x
start learning
dolna krawędź oczodołu, miejsce przecięcia przez kąt do linii mf-ek (największa odległość między górnym brzegiem oczodołu z pominięciem incisura supraorbitale)
subnasion (sbn)
start learning
synonim nasion (na czaszkach małpich)
subspinale (ss)
start learning
na sutura intermaxillaris; najbardziej dolnie u podstawy kolca nosowego przedniego w plana medianum (w miejscu przejścia w płaszczyźnie wyrostka zębodołowego szczęki)
suprakonchion (spa) x
start learning
na górnej krawędzi oczodołu; miejsce przecięcia linii prostopadłej do prostej mf-ek (największa odległość między górną i dolną krawędzią oczodołu)
supraorbitale (so) x
start learning
najwyższy punkt na górnej krawędzi oczodołu
zygion (zy) x
start learning
najbardziej bocznie na bocznej powierzchni arcus zygomaticus
zygomaxillare (zm) x
start learning
najbardziej dolnie na sutura zygomaticomaxillare
articulare (ar) x
start learning
miejsce największej tylnej wypukłości głowy żuchwy
dentale (de) x
start learning
na grzebieniu zębodołowym zewnętrznym (pośrodku I1)
endogonion (ego) x
start learning
na dolnej granicy kąta żuchwy w przejściu trzonu w gałąź
genion (ge)
start learning
wewnętrzna powierzchnia trzonu żuchwy; najbardziej do tyłu na spina mentalis interna (przypadku kilku kolców – między nimi w plana medianum)
gnathion (gn)
start learning
dolna krawędź żuchwy; miejsce przecięcia przez plana medianum (nie musi być to najniższy punkt żuchwy – np. przy kanciastym podbródku)
gonion (go) x
start learning
najbardziej bocznie z tyłu na chropowatości angulus mandibularis (przy niemożności znalezienia najbardziej wychylonego w bok miejsca – miejsce największej wypukłości kąta żuchwy w dół i ku tyłowi)
incision (ine)
start learning
synonim linguale
incision inferius (ii)
start learning
na linii łączącej szczyty siekaczy przyśrodkowych żuchwy w plana medianum
intradentale (itd)
start learning
na wierzchołku pośrodku przegrody międzyzębodołowej (pomiędzy siekaczami przyśrodkowymi żuchwy, powyżej infradentale)
infradentale (id)
start learning
najbardziej do przodu wysunięte miejsce w przegrodzie międzyzębodołowej żuchwy w plana medianum (odpowiednik prosthion na szczęce)
kondylion laterale (kdl) x
start learning
najbardziej bocznie na wyrostku stawowym na głowie żuchwy
kondylion mediale (kdm) x
start learning
najbardziej przyśrodkowo na wyrostku stawowym na głowie żuchwy
koronion (kr, cr) x
start learning
najwyżej na szczycie processus temporalis s. coronoideus (dwudzielność wyrostka – najwyższy punkt przy czaszce w PF, przy równej wysokości – jak najbardziej do przodu)
linguale (lin)
start learning
na tylnej stronie przegrody międzyzębodołowej żuchwy, między I1S i I1D w plana medianum (odpowiednik alveolare w szczęce)
lingulare (lg)
start learning
najbardziej górnie na krawędzi górnej lingula mandibulare (przypośrodkowa gałąź żuchwy)
mentale (mel) x
start learning
najbardziej dolnie na krawędzi foramen mentale
menton (men, me)
start learning
przednia ściana żuchwy; w plana medianum – miejsce najniższe i najbardziej wysunięte do przodu (powyżej gnathion)
pogonion (pg)
start learning
na przedniej ścianie żuchwy w plana medianum; najbardziej wysunięta do przodu (na wyniosłości lub kolcu bródkowym przednim)
prominentia lateralis (prl) x
start learning
najbardziej bocznie na zewnętrznej powierzchni trzonu żuchwy (punkty te wyznaczają największą szerokość trzonu żuchwy)
g-op
start learning
największa długość czaszki
n-b
start learning
wysokość łuski czołowej
b-l
start learning
długość ciemieniowa
l-i
start learning
długość łuski potylicznej
i-op
start learning
długość podstawy k. potylicznej
co-co
start learning
szerokość "czołowa" czaszki
eu-eu
start learning
szerokość puszki mózgowej
au-au
start learning
szerokość "uszna" czaszki
ba-b
start learning
wysokość czaszki
ft-ft
start learning
najmniejsza szerokość czołowa
zy-zy
start learning
szerokość twarzoczaszki
fmt-fmt
start learning
górna szerokość twarzy
n-pr
start learning
wysokość twarzy górna
n-ns
start learning
wysokość nosa
al-al
start learning
szerokość nosa
d(en)-ec
start learning
szerokość oczodołu
ec-ec
start learning
szerokość międzyoczodołowa zewnętrzna
d-d (en-en)
start learning
szerokość międzyoczodołowa wewnętrzna
ast-ast
start learning
szerokość potyliczna czaszki
mst-mst
start learning
szerokość sutkowa czaszki
ba-o
start learning
długość otworu wielkiego
id-gn
start learning
wysokość żuchwy
go-go
start learning
szerokość żuchwy
cdl-cdl
start learning
szerokość międzykłykciowa żuchwy
gn-go
start learning
długość żuchwy
go-cdl
start learning
wysokość ramienia żuchwy

You must sign in to write a comment