organy kontroli państwowej

 0    29 flashcards    Mounde
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Prezes Najwyższej Izby Kontroli
start learning
Krzysztof Kwiatkowski
NIK podlega
start learning
sejmowi
NIK musi przedstawić sejmowi
start learning
1) analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej, 2) opinię w sprawie udzielenia rządowi absolutorium, 3) coroczne sprawozdanie ze swojej działalności
NIK ocenia działania organów państwa pod względem
start learning
1) legalności 2) gospodarności 3) celowości 4) rzetelności
Kolegium NIKu
start learning
jest organem kierowniczym, skład: 1) prezes NIK, 2) dyrektor generalny 3) 14 członków których powołuje Marszałek Sejmu na wniosek Prezesa NIK na 3-letnia kadencję
Kadencja Prezesa NIKu i inne
start learning
6-letnia kadencja (max.2) 1)chroniony immunitetem 2) wybierany przez Sejm RP za zgodą Senatu 3) odpowiada przed sejmem za działalność NIK-u
Jednostkami organizacyjnymi NIKu są
start learning
departamenty i delegatury
NIK kontroluje
start learning
1) podmioty, które izba ma obowiązek kontrolować, czyli organy adm. rz, NBP 2) organy sam. ter. 3) instytucje niepubliczne, czyli przedsiębiorstwa, które wykonują zadania zlecone im przez państwo (są oceniane pod względem legalności i gospodarności
Największe znaczenie w pracy NIKu ma
start learning
kontrola wykonania budżetu państwa
ombudsman
start learning
niezależny urzędnik, do którego można się odwoływać w sprawie naruszenia praw i wolności jednostki po wyczerpaniu samodzielnych możliwości prawnych
Rzecznicy praw obywatelskich
start learning
1) Ewa Łętowska 87-92 2) Tadeusz Zieliński 92-96 3) Adam Zieliński 96-00 4) Andrzej Zoll 00-06 5) Janusz Kochanowski 06-10 6) Irena Lipowicz 10-15 7) Adam Bodnar 15-
Rzecznika Praw Obywatelskich
start learning
1) powołuje sejm za zgodą senatu 2) 5-letnia kadencja (max.2) 3)przysługuje mu immunitet
funkcje rzecznika praw obywatelskich:
start learning
1) prewencyjna 2) diagnostyczna 3) kontrolna 4) kreująca
Rzecznik Praw Dziecka
start learning
Mikołaj Pawlak
Kadencja i wybór RPD
start learning
5-letnia kadencja, powołuje sejm za zgodą senatu
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
start learning
Witold Kołodziejski
Zadania KRRiT
start learning
1) badanie treści i odbioru programów telewizyjnych i radiowych 2) ustalanie wysokości opłat abonamentowych 3) opiniowanie projektów ustaw i umów międzynarodowych w dziedzinie radiofonii i telewizji
prokurator generalny
start learning
Zbigniew Ziobro (z urzędu)
prokuratura strzeże
start learning
praworządności oraz nadzoruje ściganie przestępstw
prokuraturę tworzą:
start learning
prokurator generalny i podlegający mu prokuratorzy: 1) powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury 2) wojskowych jednostek 3) Instytutu pamięci narodowej
prokuraturę okręgową tworzy się dla terenu działania
start learning
co najmniej 2 prokuratur rejonowych
prokuraturze apelacyjnej podlega obszar co najmniej
start learning
2 prokuratur okręgowych
komendant główny policji
start learning
Jarosław Szymczyk
komendant główny podlega
start learning
ministrowi spraw wewnętrznych
centralne biuro śledcze
start learning
komórka organizacyjna komendy głównej policji która ma za zadanie zwalczanie przestępczości zorganizowanej o charakterze kryminalnym, narkotykowym i ekonomicznym
prezes Instytutu Pamięci Narodowej
start learning
Jarosław Szarek (powoływany przez sejm za zgodą senatu na 5-letnią kadencję (max 2) prezesem może zostać osoba o wysokich walorach moralnych nieuwikłana we współpracę z organami bezpieczeństwa PRL`
IPN
start learning
instytucja naukowo-badawcza o uprawnieniach śledczych
funkcje ipnu
start learning
1) gromadzi i publikuje dokumenty organów bezpieczeństwa państwa sporządzonych w latach 44-90 oraz udostępnia je osobom o których organy te informacje zbierały 2) prowadzi śledztwa w sprawach zbrodni nazistowskich i komunistycznych
prezesa IPN zgłasza
start learning
spoza swojego grona rada IPN

You must sign in to write a comment