Mediatory. Wstrząs anafilaktyczny.

 0    33 flashcards    farmazabrze1
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Mediator
przykłady mediatorów
start learning
substancja wydzielana przez komórki lub ich grupy wywierające efekt parakrynny na inne kom.
histamina, serotonina, produkty przemiany kwasu arachidonowego, czynnik aktywujące płytki PAF, kininy
Mediatory będące neuroprzekaźnikami
substancje o efekcie parakrynnym, niebędące mediatorami
start learning
serotonina, histamina
cytokiny, chemokiny i interferony
Powstawanie histaminy
Miejsca występowania histaminy
start learning
dekarboksylacja histydyny
Wszystkie tkanki; płuca, skóra, przewód pokarmowy; mastocyty i bazofile (kompleks z heparyną lub proteoglikanami)
Uwalnianie histaminy
Substancje uwalniające histaminę
start learning
1. na skutek uszkodzenia tkanki (np. zapalenie) 2. reakcja nadwrażliwości IgE-zleżna 3. niezależnie od IgE pod wpływem innych substancji
1. LEKI (morfina, kontrast, preparaty krwiozastępcze - skrobia hydroksyetylenowa HES) 2. MASTOPARAN - składnik jadu osy (mechanizm IgE niezależny)
Rozkład histaminy
Rodzaje receptorów histaminowych
start learning
Histaminaza -> dezaminacja oksydacyjna; metylacja grupy NH -> utlenienie produktu MONOAMINOOKSYDAZĄ
H1, H2, H3, H4
Stymulacja receptora H1
Skutki
start learning
przez aktywację fosfolipazy C
rozszerzenie tętniczek -> spadek ciśnienia; zwiększenie przepuszczalności naczyń włosowatych -> ucieczka wody, białek i kom. krwi na zewnątrz (obrzęk); skurcz nabłonka drobnych naczyń żylnych
skutki stymulacji receptora H1 cd
cd.
start learning
tworzenie adhezyn na śródbłonku -> ułatwienie migracji leukocytów; stymulacja zakończeń nerwowych -> świąd
skurcz mm. gładkich przewodu pokarmowego i oskrzeli; regulacja stanu czuwania i przyjmowania pokarmu
Pobudzenie receptora H2
skutki
start learning
przez aktywację cyklazy adenylanowej
przyspieszenie akcji i zwiększenie kurczliwości serca; nasilenie wydzielania żołądkowego; regulacja proliferacji kom. i różnicowania; przesunięcie Th1/Th2 -> Th2; pobudzenie Ts
Receptory H3 - lokalizacja
Działanie i funkcja
start learning
receptory presynaptyczne w OUN
Pobudzenie H3 hamuje wydzielanie histaminy, serotoniny, noradrenaliny i acetylocholiny; funkcja w procesach poznawczych, regulacja snu, czuwania, homeostazy energetycznej
Receptory H4 - lokalizacja
Funkcje
start learning
limfocyty T, bazofile, komórki tuczne
rola prozapalna; różnicowanie kom. macierzystych szpiku
Mechanizm działania receptora H4
Wykorzystanie antagonistów rec. H4
start learning
receptor H4 + białko Gi -> hamowanie cyklazy adenylanowej; rec. H4 + białko G (beta, gamma) -> pobudzenie fosfolipazy C
leczenie RZS, wrzodziejącego zap. jelita grubego, astmy oskrzelowej, świądu
Przyczyny uwalniania histaminy
Skutki uwolnienia histaminy
start learning
ukłucie przez owada, kontakt z pokrzywą, wstrząs endotoksyczny
pokrzywka alergiczna, zaczerwienienie, bąble, obrzęk Quickego, wstrząs anafilaktyczny
Atopia
choroby z atopii
start learning
produkowanie IgE przeciwko powszechnie występującym, zazwyczaj tolerowanym alergenom
atopowe zapalenie skóry, katar sienny (sezonowy), zapalenie błony śluzowej nosa, astma oskrzelowa
Histamina egzogenna
Mastocytoza, mastocytoma
start learning
występuje np. w rybach -> duszność, spadek ciśnienia tętczniczego, zaczerwienienie, nudności, wymioty, biegunka, bóle głowy
zwiększona ilośc mastocytów -> uwalnianie dużej ilości histaminy -> napadowe zaczerwienienie, pokrzywka, obrzęki, skurcz oskrzeli
Antagoniście receptora H1 pierwszej generacji
Antagoniście rec. H1 drugiej generacji
start learning
działają na obwodowe i ośrodkowe receptory H1 i rec. muskarynowe
niewielka lipofilność, działają selektywnie na obwodowe rec. H1
I generacja anty-H1: pochodne etylenodiaminy
I generacja anty-H1: pochodne kolaminy
start learning
prometazyna
difenhydramina, dimenhydrynat, chlorfenoksamina, doksylamina
I generacja anty-H1: pochodne propylaminy
I generacja anty-H1: pozostałe
start learning
dekschlorfeniramina
bamipina, klemastyna, dimetynden, emedastyna, ketotifen, hydroksyzyna
II generacja anty-H1: pochodne etylenodiaminy
II generacja anty-H1: pozostałe
start learning
cetyryzyna, lewocetyryzyna
azelastyna, foksofenadyna, terfenadyna, ebastyna, lewokabastyna, mizolastyna, loratadyna, desloratadyna, rupatadyna
Leki przeciwhistaminowe trzecej generacji
Przykłady
start learning
nowsze leki z generacji drugiej
lewocetyryzyna, desloratadyna, feksofenadyna
Działanie antagonistów rec. H1
inne działania
start learning
blokowanie kompetycyjne receptora; pierwsza generacja działa na rec. w OUN -> sedacyjne; brak działania na rec. H2 w ukł. pokarmowym
miejscowo znieczulająco (prometazyna, difenhydramina -> antycholinergiczne); stabilizacja błony kom. mastocytów (azelastyna, cetyryzyna, ketotifen)
Farmakokinetyka
cd. penetracja do oun
start learning
p.o. - szybkie wchłanianie; metabolizm w wątrobie, wydalane jako metabolity lub niezmienione (CETYRYZYNA, FEKSOFENADYNA)
ograniczone przenikanie metabolitów do OUN (są hydrofilne); cetyryzyna, feksofenydyna - lipofilne, niewielka penetracja do oun
Wskazania do stosowania antagonistów rec. H1
cd - wskazania "niealergiczne"
start learning
pokrzywka, zapalenie błony śluzowej nosa, alergiczne zap. spojówek, obrzęk Quinckego, choroba posurowicza, alergia na elki i jady owadów
difenhydramina, doksylamina - nasenne; antycholinergiczne difenhydramina, dimenhydrynat - przeciwwymiotne
Drogi podania antagonistów rec. H1
start learning
doustnie lub miejscowo, przy wstrząsie - domięśniowo lub dożylnie
Działania niepożądane antagonistów rec. H1
cd.
start learning
wpływ na OUN: wydłużenie czasu reakcji, senność; zab. żoł-jelit.; suchość w ustach, zab. mikcji;
zab. rytmu serca (wydłużenie odstępu QT, tachykardia komorowa); podrażnienie po podaniu miejscowym (do spojówki lub nosa)
Interakcje
CYP3A4
start learning
Nasilenie działania leków: przeciwbólowych, nasennych, narkotycznych, psychotropowych (/-/ OUN)
makrolidy, azolowe leki przeciwgrzybicze -> zwiększają stężenie antagonisty H1 we krwi -> zab. rytmu serca
Środki ostrożności i przeciwwskazania
cd*
start learning
zaburzenia funcji serca i wątroby;
Leki przeciwhistaminowe z aktywnością antycholinergiczną przeciwwskazane u chorych z jaskrą z wąskim kątem przesączania
Zatrucie antagonistą rec. H1
Leczenie
start learning
I generacja -> objawy z OUN: pobudzenie, drgawki toniczno-kloniczne; rozszerzenie źrenicy, zab akomodacji i mikcji, tachykardia, bóle stenokardialne; zgon z powodu zatrzymania krążenia lub porażenia ośr. oddechowego
zatrucie -leki hamujące wchłanianie z przewodu pokarmowego; drgawki - diazepam; niewydolność oddechowa - oddychanie wspomagane; odtrutka - fizostygmina (/-- cholinolityczność)
Zasady postępowania w alergicznym nieżycie nosa i zap. spojówek
Terfenadyna
start learning
Raczej II generacja; duża skutecznośc w hamowaaniu obj. sezonowego nieżytu nosa, ale niezbyt skutecznie "odtykają" nos; przyjmować systematycznie
wycofana z powodu niepożądanych działań kardiologicznych
Inne leki w nieżycie nosa i zap,. spojówek
cd
start learning
GKS - ustąpienie objawów ze strony nosa i spojówek, udrażnia nos; działanie opóźnione (1h-1 dzień)
Miejscowe leki przeciwhistaminowe, kromoglikany - dodatkowe, gdy mimo GKS nie ma poprawy
Biosynteza serotoniny
Występowanie w organizmie
start learning
tryptofan --hydroksylacja--> 5-hydroksytryptofan --dekarboksylacja--> serotonina ----> metabolity wydalane przez nerki
komórki nerwowe (tylna cz. mózgu, jądra szwu) i nieneuronalne (układ pokarmowy, kom. enterochromochłonne); neuroprzekaźnik
Serotonina w układzie pokarmowym
funkcje
start learning
kom. enterochromochłonne - uwalniają serotoninę pod wpływem rozciągania; jest też przekazywane płytkom krwi - miejscowo skurcza naczynia krwionośne
zwiększa kurczliwość mięśniówki jelit, powoduje pobudzenie receptorów bólowych
Serotonina w układzie sercowo-naczyniowym
Serotonina w układzie nerwowym
start learning
działanie wazokonstrykcyjne (płuca i nerki) jak i wazodylatacyjne (mm. szkieletowe)
ważny neuroprzekaźnik; obniża ciśnienie tętnicze krwi przez wpływ na autonomiczny ukł. nerwowy
Receptory serotoninowe
Typ receptorów
start learning
7 typów + podtypy; zapewniają różnorodność działania substancji
Związane z białkiem G (z wyjątkiem 5-HT3 - zależny od liganda kanał jonowy)

You must sign in to write a comment