Język prawniczy - niemiecki

 0    131 flashcards    dina17
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
stosować
start learning
anwenden
użycie; zastosowanie
start learning
die Anwendung
używać
start learning
verwenden
zastosowanie
start learning
die Verwendung
sąd krajowy
start learning
das Landesgericht
sąd najwyższy
start learning
Oberstes Gericht
Wniosek zostanie opracowany.
start learning
Der Antrag wird bearbeitet.
cofnięcie powództwa
start learning
die Klagerücknahme
Oni uzasadnili swoje żądania.
start learning
Sie haben ihre Ansprüche/Forderungen untermauert.
postępowanie egzekucyjne
start learning
das Vollstreckungsverfahren
Umowa spółki jest do podpisania przez wszystkich wspólników.
start learning
Der Gesellschaftsvertrag ist von sämtlichen Gesellschaftern zu unterzeichnen.
przyjąć coś
start learning
etw. einnehmen
przychód
start learning
die Einnahme
zgadzać się
start learning
zustimmen
zgoda
start learning
die Zustimmung
naruszać
start learning
verstoßen
naruszenie
start learning
der Verstoß
prawo wykonawcze
start learning
das Zwangsvollstreckungsrecht
Przysługuje mu roszczenie o wydanie świadectw notarialnych i o wydanie rzeczy.
start learning
Er hat den Anspruch auf Herausgabe der notariellen Urkunden und beweglichen Sachen.
Statut jak ustalono w regule ma określić miejsce w którym znajduje się kierownictwo albo będzie prowadzona administracja.
start learning
Die Satzung hat als Sitz in der Regel den Ort zu bestimmen, wo sich die Geschäftsleitung befindet oder die Verwaltung geführt wird.
gwarantować
start learning
gewährleisten
gwarancja
start learning
die Gewährleistung
odmawiać
start learning
ablehnen
odmowa
start learning
die Ablehnung
Ustawa, orzecznictwo i poglądy doktryny są źródłami pra
start learning
Das Gesetz, die Rechtsprechung und die Meinungen der Rechtslehre sind die Quellen des Rechts.
Partia uzasadniła przed sądem wniosek, który został oparty na artykule pierwszym niemieckiego kodeksu cywilnego.
start learning
Die Partei begründete vor dem Gericht einen Antrag, der auf dem Art. I BGB gestützt ist.
Z przejęciem wszystkich akcji przez założycieli założono firmę (spółkę).
start learning
Mit der Übernahme aller Aktien durch die Gründer ist die Gesellschaft errichtet.
postępowanie karne
start learning
das Strafverfahren
sąd rejonowy
start learning
das Amtsgericht
W prawie cywilnym wyróżniamy osoby prawne i fizyczne.
start learning
Im Bürgerlichen Recht unterscheidet man zwischen juristischen und natürlichen Personen.
Modernizacja ustawy następuje zwykle przez jej nowelizację.
start learning
Die Moderniesierung eines Gesetzes findet in der Regel durch seine Änderung.
Przysługuje mu roszczenie o wykonanie świadczenia i o odszkodowanie.
start learning
Er hat einen Anspruch auf Erfüllung der Leistung und auf Schadenersatz.
Strony nie mogły się porozumieć, dlatego doszło do rozprawy sądowej.
start learning
Die Parteien konnten sich nicht einigen, infolgedessen kam es zu einer gerichtlichen Verhandlung.
Wniosek Partii Zielonych będzie dzisiaj rozpatrywany w parlamencie.
start learning
Der Antrag der Grünen wird heute im Parlament behandelt.
Wskutek tego inny poseł wycofał swój wniosek.
start learning
Daraufhin hat ein anderer Abgeordneter seinen Antrag zurückgenommen.
wspomagać wzrost gospodarczy
start learning
fördern
wspomaganie
start learning
die Förderung
Sąd uznał wniosek prawnika/adwokata.
start learning
Das Gericht hat dem Antrag des Rechtsanwalts stattgegeben.
wysłuchiwać
start learning
anhören
wysłuchanie
start learning
die Anhörung
Na posiedzeniu rady nadzorczej wniosek został wniesiony na większy czas urlopów.
start learning
In der Sitzung des Aufsichtsrats wurde ein Antrag auf höhere Urlaubszeiten eingerecht.
proponować
start learning
vorschlagen, schlug vor, hat vorgeschlagen
propozycja
start learning
der Vorschlag, die Vorschläge
zmiana powództwa
start learning
Die Klageänderung
Strona przeciwna zrzekła się roszczenia.
start learning
Die Gegenpartei hat auf ihren Anspruch verzichtet.
przenosić
start learning
übertragen
przeniesienie
start learning
die Übertragung
udzielać
start learning
erteilen
udzielenie
start learning
die Erteilung
szanować
start learning
achten
szanowanie
start learning
die Achtung
Zarząd zgłosił rozwiązanie spółki do wpisania do rejestru handlowego.
start learning
Der Vorstand hat die Auflösung der Gesellschaft yur Eintragung in das Handelsregister anzumelden.
Akcjonariusze (udziałowcy) są zobowiązani do prowadzenia spółki na własną odpowiedzialność.
start learning
Aktionäre sind unter eigener Verantwortung die Gesellschaft zu leiten.
Sąd podał do wiadomości wpisy do rejestru handlowego poprzez Monitor Federalny i poprzez przynajmniej inny biuletyn.
start learning
Das Gericht hat die Eintragungen in das Handelsregister durch den Bundesanzeiger und durch mindestens ein anderes Blatt bekannt zu machen.
prawo autorskie
start learning
das Urheberrecht
prawo międzynarodowe
start learning
das Völkerrecht
Sąd właściwy
start learning
das zuständige Gericht / zuständiges Gericht
kodeks postępowania cywilnego
start learning
die Zivilprozessordnung (ZPO)
Sąd wyższej instancji / pierwszej instancji
start learning
das Gericht der ersten / höheren Instanz
Sąd niewłaściwy
start learning
Unzuständiges Gericht
W hierarchii norm prawnych ustawy stoją wyżej aniżeli rozporządzenia i zarządzenia.
start learning
In der Hierarchie der Rechtsnormen stehen die Gesetze höher als die Verordnungen und Anordnungen.
Przepisy prawne obowiązują pośrednio lub bezpośrednio.
start learning
Die Rechtsnormen gelten mittelbar oder unmittelbar.
Wszystkie przesłanki muszą zostać spełnione by można było zastosować przepis prawny.
start learning
Alle Voraussetzungen müssen erfüllt werden, damit die Rechtsvorschrift angewendet werden kann.
Przepisy dyskryminujące są nieważne.
start learning
Diskriminierende Vorschriften sind nichtig.
Ten problem prawny jest w doktrynie bardzo sporny.
start learning
Dieses rechtliche Problem ist in der Rechtslehre sehr umstritten.
W postępowaniu upadłościowym zostały zgłoszone wierzytelności / roszczenia.
start learning
Im Insolvenzverfahren wurden unsere Ansprüche / Forderungen angemeldet.
uchwalać; żegnać
start learning
verabschieden
uchwalenie
start learning
die Verabschiedung
wybierać
start learning
wählen
wybór
start learning
die Wahl, -en
zwolnić
start learning
entlassen
zwolnienie
start learning
die Entlassung
odpowiadać za coś
start learning
verantworten
odpowiedzialność
start learning
die Verantwortung
radzić
start learning
beraten
porada; doradztwo
start learning
die Beratung; Beratung
postanawiać
start learning
bestimmen
postanowienie
start learning
die Bestimmung
naruszać
start learning
verletzen
naruszenie
start learning
die Verletzung
To roszczenie nie jest uzasadnione.
start learning
Diese Forderung/dieser Anspruch ist nicht berechtigt.
Otwarcie niewypłacalności zostało zarejestrowane przez urząd.
start learning
Die Eröffnung der Insolvenz ist von Amts wegen einzutragen/einzumelden.
Członkowie zarządu i rady nadzorczej mają kontrolować przebieg założenia.
start learning
Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats haben den Hergang der Gründung zu prüfen.
radca prawny
start learning
der Rechtsbeistand
student prawa
start learning
der Jurastudent
prawo administracyjne
start learning
das Verwaltungsrecht
Federalny Sąd Konstytucyjny
start learning
das Bundesverfassungsgericht
postępowanie nieprocesowe
start learning
nichtstreitiges Verfahren
kodeks postępowania karnego
start learning
die Strafprozessordnung (StPO)
postępowanie
start learning
Ordnung; Verfahren
prawo procesowe
start learning
das Prozessrecht
Jawność posiedzenia może zostać wyłączona.
start learning
Die Öffentlichkeit kann von der Verhandlung ausgeschlossen werden.
Lex retro non agit ozn. po niemiecku "zakaz działania prawa wstecz."
start learning
Lex retro non agit heißt auf Deutsch Ädas Verbot der rückwirkenden Gesetze."
Konstytucja korzysta z pierwszeństwa przed ustawą.
start learning
Die Verfassung besitzt Vorrang vor dem Gesetz.
Ustawy muszą być nieustannie modernizowane - ostatnia zmiana niemieckiego prawa zobowiązań nastąpiła w 2002 roku.
start learning
Immer wieder müssen die Gesetze modernisiert werden - zuletzt fand im Jahre 2002 eine Modernisierung des deutschen Schuldrechts statt.
Poglądy doktryny na ten temat są bardzo zróżnicowane.
start learning
Die Ansichten der Rechtslehre zu diesem Thema sind sehr umstritten.
Nasz przeciwnik będzie dochodził wierzytelności.
start learning
Unser Gegner wird seine Forderungen/Ansprüche geltend machen.
Powód zrezygnował z roszczenia.
start learning
Der Kläger hat auf seinen Anspruch/Forderung verzichtet.
Poseł postawił wniosek do regulaminu na zebraniu, który został przyjęty.
start learning
Der Abgeordnete stellt einen Antrag zur Geschäftsordnung in der Sityung, der einstimmig angenommen wurde.
wytoczyć powództwo
start learning
eine Klage erheben
Nasza kancelaria przedłożyła sądowi wniosek na przeprowadzenie dowodu.
start learning
Unsere Kanzlei legt dem Gericht einen Antrag auf Beweisführung vor.
mianować
start learning
ernennen
mianowanie
start learning
die Ernennung
sąd powszechny
start learning
ordentliches Gericht
oddalenie powództwa
start learning
eine Klage abweisen
postępowanie w prawie administracyjnym
start learning
die Verwaltungsordnung/das Verwaltungsverfahren
Biegły pisze opinię w postępowaniu sądowym.
start learning
Der Sachverständige schreibt Gutachten in gerichtlicher Verhandlung.
umocowywać
start learning
ermächtigen
umocowanie
start learning
die Ermächtigung
Sąd oddalił wniosek
start learning
Das Gericht hat den Antrag der Partei zurückgewesen/abgelehnt.
aplikant
start learning
der Refendar
Powód uzyskał od sądu zarządzenie tymczasowe przeciw zaskarżonemu przedsiębiorstwu.
start learning
Der Kläger erwirkte gegen das beklagte Unternehmen eine einstweilige Verfügung.
oddać
start learning
abgeben
oddanie
start learning
die Abgabe
usprawiedliwiać
start learning
billigen
sprawiedliwość
start learning
die Billigkeit
W dokumencie/akcie są wprowadzeni założyciele.
start learning
In der Urkunde sind die Gründer einzutragen.
postępowanie sporne
start learning
strittiges Verfahren
Tak długo dopóki nowa ustawa nie wejdzie w życie będą stosowane przepisy przejściowe.
start learning
Solange das neue Gesetz nicht in Kraft tritt, werden die Übergangsvorschriften angewendet.
Przedstawiciele organizacji praw człowieka domagali się by więcej działać przeciwko biedzie.
start learning
Die Bürgerrechtler haben gefordert, mehr gegen Armut zu tun.
Sąd oddalił/odrzucił wniosek.
start learning
Das Gericht hat den Antrag zurückgewiesen/abgelehnt.
Roszczenie powoda wynika z paragrafu 528 BGB.
start learning
Der Anspruch des Klägers ergibt sich aus § 528 BGB.
prawo postępowania
start learning
das Verfahrensrecht
nauczać/informować
start learning
unterrichten
informowanie
start learning
die Unterrichtung
Fundacje wspierają studentów w czasie ich pobytów za granicą.
start learning
Stiftungen fördern Studenten in ihren Auslandsaufenthalten.
decydować
start learning
entscheiden, entschied, hat entschieden
decydowanie
start learning
die Entscheidenheit
sąd okręgowy
start learning
das Bezirksgericht
ławnik
start learning
der Schöffe
Spółka musi zostać zarejestrowana w sądzie przez wszystkich założycieli w rejestrze handlowym.
start learning
Die Gesellschaft ist bei dem Gericht von allen Gründern in das Handelsregitser anzumelden.
Jeśli chcesz poznać język prawniczy, to tylko na kursie Fiszkoteki Toles, który doskonale przygotuje Cię do egzaminu. Z nami w prosty sposób opanujesz niezbędne słownictwo prawnicze. Możesz spróbować całkowicie za darmo – to nic nie kosztuje!

You must sign in to write a comment