Engineering Unit 1

 0    32 flashcards    apaznowicz
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

to raise
Don't raise your voice.
start learning
podnieść
Nie podnoś głosu.

to attach
You should attach the mirror to the wall.
start learning
przymocować, przytwierdzić
Powinieneś przytwierdzić lustro do ściany.

to ascend
At last they were ascending the far side of the valley.
start learning
iść w górę, wznosić się
Nareszcie wspinali się na dalekie zbocze doliny.

to descend
He slowly descended to the first floor.
start learning
schodzić, zstępować, obniżać (lot)
On powoli zszedł na pierwsze piętro.

conventional
I practise alternative medicine instead of conventional one.
start learning
konwencjonalny
Praktykuję medycynę alternatywną, zamiast konwencjonalnej.

powered
We need powered equipment, such as chainsaws.
start learning
napędzany
Potrzebny nam elektrycznie napędzany sprzęt, taki jak piły łańcuchowe.

superior
My new phone is superior to the old one, it has more functions.
start learning
lepszy, wyższej jakośći
Mój nowy telefon jest lepszy od starego, ma więcej funkcji.

inferior
These new computers are inferior to the ones we bought two weeks ago.
start learning
gorszy, niższej jakości
Te nowe komputery są gorsze od tych, które kupiliśmy dwa tygodnie temu.

to eliminate
We should eliminate the unnecessary expenses.
start learning
wyeliminować
Powinniśmy się pozbyć niepotrzebnych wydatków.

energy-efficient
A particular focus in 2011 will be on energy efficiency.
start learning
energooszczędne
Szczególny nacisk w 2011 będzie na wydajność energetyczną.

enhanced
And we agree on the need for enhanced international cooperation.
start learning
ulepszony, polepszony, zwiększony
Zgodziliśmy się, że potrzebna jest zwiększona międzynarodowa współpraca.

to reduce
Change gear to reduce speed.
start learning
zredukować / zmniejszyć
(Zmień bieg, żeby zredukować prędkość.

wear
This computer is broken due to too much wear.
start learning
zużycie
Ten komputer jest zepsuty przez nadmierne zużycie.

durability
I value durability over everything else in my tools.
start learning
trwałość, wytrzymałość
W moich narzędziach cenię wytrzymałość ponad wszystko.

cleanliness
/'klenlines/
The cleanliness of the surface is also a major factor.
start learning
czystość
Czystość powierzchni jest również głównym czynnikiem.

to weigh
I used to weigh over a hundred kilograms.
start learning
ważyć, zważyć
Kiedyś ważyłem ponad 100 kilogramów.

weight
What is your height and weight?
start learning
waga, ciężar
Jaki jest twój wzrost i waga?

to enable
That money enabled him to work full time on his art.
start learning
umożliwiać
Te pieniądze umożliwiły mu pracowanie na pełnym etacie nad jego sztuką.

to allow
The GPS allows you to determine your position.
start learning
zezwolić
GPS umożliwia ci ustalenie twojego położenia.

to ensure
We need to ensure the highest quality of our services.
start learning
zapewnić
Musimy zapewnić najwyższy standard naszych usług.

to prevent
We have to prevent such situations from happening in the future!
start learning
zapobiegać
Musimy zapobiec wystąpieniu takich sytuacji w przyszłości!

to rise
rose, risen
Petrol price has risen again.
start learning
rosnąć
Cena paliwa znowu wzrosła.

accurate
Did you give her accurate directions?
start learning
dokładny
Czy dałeś jej dokładne instrukcje?

device
This device is used to measure girth.
start learning
urządzenie
To urządzenie jest używane do mierzenia obwodu.

simultaneously
/symel'tenjesli/
He studies and works simultaneously.
start learning
jednocześnie
On jednocześnie studiuje i pracuje.

anchor
The ship crew cast the anchor.
start learning
kotwica
Załoga statku zarzuciła kotwicę.

propulsion
Our propulsion and life support systems are in need of repair.
start learning
napęd
Nasz napęd i system podtrzymywania życia wymagają naprawy

significantly
The number of students increases significantly from year to year.
start learning
znacząco
Z roku na rok liczba studentów znacząco wzrasta.

entirely
It's an entirely different situation.
start learning
całkowicie
To jest zupełnie inna sytuacja.

highly
It's a highly effective method.
start learning
wysoce, bardzo
To jest bardzo skuteczna metoda.

considerably
Sound travels considerably faster through water than through air.
start learning
znacząco / w znacznym stopniu
Dźwięk przemieszcza się znacznie szybciej w wodzie niż w powietrzu.

exceptionally
He did exceptionally well in the exam,
start learning
wyjątkowo
Wypadł wyjątkowo dobrze na egzaminie.


You must sign in to write a comment