Akty prawa miejscowego

 0    27 flashcards    mayaa
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Określ (ogólnie) kto wydaje akty prawa miejscowego.
start learning
Akty prawa miejscowego wydają organu administracyjne będące organami administracj rządowej albo organami samorządu terenowego.
Dlaczego akty prawa miejscowego są tak istotne dla prawa dmin.?
start learning
Dzięki nim sam. ter.(Konst.) uczest. w sprawowaniu wł. publ. Częśc procesu prawotw. zost. przakazana w dół, dzięki czemu organy ter. mogą spełniać swoje zad. Regulacje takie są powiązane z potrzebami lokalnymi i można za ich pomocą reagować na zdarz. losowe.
Jaka jest różnica między rozporządzeniami a aktami prawa miejscowego?
start learning
A.p.m. muszą mieć podtawę ustawową i upoważnienia, ale upoważnienie to nie musi wyznaczać organu, zakresu czy wytycznych co do treści regulacji. Musi posiadać jedynie "włąsne granice". Kont. nie wymaga, aby a.p.m. były wydawane w celu wyk. ustawy.
Jaką pozycję w hierarchii źródeł prawa w stosunku do rozporządzenń zajmują akty prawa msc.?
start learning
Konstytucja nie różnicuje mocy prawnej rozporządzeń i aktów prawa miejscowego. Ich zakres terytorialny nie wpływa na moc obowiązującą. M, ożna stwierdzić, że rozp. i a.p.m. zajmują równe miejsce w hierarchii źródeł prawa.
Które ustawy regulują wydawanie aktów prawa miejscowego?
start learning
Ustawa o ojewodzie i administracji rządowej w województwie, ustawa o samorządzei województwa, ustawa o samorządzie powiadtowym, ustawa o samorządzie gminnym.
Jakie znasz podziały aktów prawa miejscowego?
start learning
Przede wszystkim podział na akty wydawane przez organy administracji rządowej i organy samorządów ter. Drugi podział odnosi się ro rodzaju ustawowego wpoważnienia (ogólne, szczegółowe, porządkowe)
Co to są upoważnienia ogólne do wydawania aktów prawa msc.?
start learning
Upoważnienia ogólne są zawarte w ustawach ustrojowych i trzech ustawach sam. Operują ogólną kategorią spraw, które mogą być regulowane przez akty praw\ miejscowego. Akty wydawane na podstawie takiego ogólnego upow. są nazywane samoistnymi.
Co zawierają akty prawa miescowego wydawane na podstawie upoważnień szczegółowych?
start learning
Upoważnienia szczegółowe są zawarte w ustawach z zakresu prawa materialnego. Akty wydawane na ich podstawie możnaby nazwać wykonawczymi, choć nie wykonują dokładnie aktu upoważniającego, a jednynie nadają mu konkretny kształt.
Co to są akty porządkowe?
start learning
Akty porządkowe to akty wydane na podstawie upowąznień ustawowych skierowanych tylko na wydawanie aktów porządkowych.
Kto wydaje gminne akty prawa miejscowego?
start learning
A art. 40 ustawi=y o samorządzie gminnym ustawodawca przyznaje gminie prawo do stanowienia aktów prawa miejscowego. Na konkretny organ - radę gminy, wskazuje w kolejnym artykule. Akty te mają formę uchwał.
Omów gminne akty wydawane na podstawie upoważnienia ogólnego.
start learning
Są to akty dotyczące wewnętrznego ustroju gminy i jednostek pomocniczych (statuty), organizacji instytucji gminnych, zarządu mieniem gminy, zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.
Co to jest statut gminy?
start learning
W stat. gmina reguluje wewn. prawo ustr., które nie zostało ureg. w ustawie. Mówi się nawet o "autonomii stat.", za pomocą tego aktu realizowany jest konst. postulat samodzielności gminy. Statut nie może zaw. ureg. z zakresu prawa mater.
Co to są akty wydawane na podstawie przepisów szczegółowych?
start learning
Akty te wydawane są na podstawie ustaw prawa administracyjnego materialnego. Dotyczą handlu, ochrony środowiska, oświaty, komunikacji i in.
Gdzie zawarte jest upoważnienie do wydawania gminnych przepisów porządkowych?
start learning
Przepisy porządkowe mogą być wydawane tylko na podstawie generalnego upoważnienia. Wszystko jednak wskazuje na to, że zamiarem ustawodawcy było wyposażenie organów gminy w narzędzie do działania w sytuacjach wyjątkowych, nagłych.
Jaki jest zakres przepisów porządkowych?
start learning
Przede wszystkim przep. porząd. nie mogą regulować kwestii uregul. już w jakimkolwiek akcie powsz. obow. Są wydawane tylko wtedy, gdy jest to niezb. dla ochrony zdrowialub życia obywateli oraz spokoju i bezp. publ.
Czy nieostrość pojęć tj. "bezpieczeństwo publ." czy zdrowie obywateli stanowi rozszerzenie zakresu swobody wydawania przepisów przepisów porządkowych?
start learning
Nie, pojęcia te właśnie dlatego, że są nieotre muszą być poddane precyzyjnej wykładni dokonanej przez radę gminy czyli organ upoważniony do wydawania przepisów porz.
Jakie sankcje mogą być nałożone za nieprzestrzeganie przepisów porządkowych?
start learning
Za nieprzest. przep. porz. mogą być nałożone sankcje karne wym. w trybie i na zasadzie p. o wykroczeniach. Wymiaerzane są wówczas nie przez organ adm., ale przez władze sądown. Wprowadzenie san. karn. nie jest oblig., można poprzestać na sankcji admin.
Na czym polega przemieszanie władzy wykonawczej i sądowniczej w kwestii sankcji karnych za naruszenie przepisów porządkowych?
start learning
Przemieszanie to polega na tym, że organ administracji niskiej rangi określa podstawę do orzeczenia przez organ sądowniczy sankcji karnej.
Na jakich zasadach wójt/burmistrz/prezydent wydaje przepisy porządkowe?
start learning
Wójt może wydawać przep. porz. w tego samego rodzaju syt. co rada gminy, ale dod. warunkiem jest konieczność szybkiego działania, gdy nie jest możliwe zebranie sie r.g. na sesję. Przep. te mają char. war., wymagają potw. r.g., inaczej tracą moc ob.
Jakie organy poza radami gminy mogą wydawać obowiązujące na terenie ich działania kty prawa miejscowego?
start learning
Rady powiatu, sejmiki województwa, wojewodowie i organy niezespolonej administracji rządowej (te muszą uzgadnaić projekty aktów z wojewodą).
Czym różnią się akty rady gminy od innych aktów prawa miejscowego jeśli chodzi o zakres terytorialny obowiązywania?
start learning
Rada gminy może wydawać akty obowiązujące na całym obszerze gminy, inne organy wydające akty prawa miejscowego mogą ograniczyć obowiązywanie tych aktów do określonych terenów powiatu czy województwa.
Które ustawy, poza ustawą o samorządzie gminnym wprowadzają kategorię przpisów porządkowych?
start learning
O przepisach porządkowych jest mowa w ustawie o samorządzie powiatowym i ustawie o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Nie przyznano więc komp. wydawanai p. porz. samorz. woj.
Jakie są różnice między powiatowymi a gminnymi przepisami porządkowymi?
start learning
W regulacjach dot. powiatu wprowadzono dodatkowe przedm. ochrony, którym mają służyć przep. porz. Jest nim mienie obywateli i ochr.środ. Zagrożenie dobra musi wyst. na ter. więk. niż jedna gm.
Kto poza radą powiatu może wydać powiatowe przepisy porządkowe?
start learning
Poza radą powiatu może je wydać zarząd powiatu. Są one, podobnie jak akty wójta, warunkowe, muszą być zatwierdzone na sesji rady powiatu, inaczej tracą moc obow.
Jak nazywane są przepisy porządkowe wydawane przez wojewodę?
start learning
Przepisy porządkowe wydawane przez wojewodę są nazywane rozporządzeniami porządkowymi.
Komu wojewoda przekazuje rozporządzenia porządkowe?
start learning
Rozporządzenia porządkowe są przez wojewodę niezwłocznie przekazywane do Prezesa RM, marszałka woj., starostów, prezydentów miast, burmistrzów i wójtów gmin, na terenie których rozp. ma być stos.
Kiedy Prezes RM musi uchylić akt prawa msc., a kiedy może?
start learning
Prezes RM sprawuje kontrolę nad aktami wydawanymi przez wojewodę i organy adm. niezesp. Musi uchylić sprzeczne z ustawą lub aktem wykonawczym do ustawy, może te które są sprzeczne z pol. RM lub naruszają zasady rzetelności i gospodarności.

You must sign in to write a comment