Phrases & expressions

5  1    115 flashcards    Mood
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
with great care
start learning
z dużą starannością
as follows
... such as a list, description, or explanation.
The situation is as follows... / If my information is correct, it is as follows... / This can be done if you proceed as follows... / Data were as follows...
start learning
w następujący sposób, następująco
You use that in writing or speech to introduce sth...
Sytuacja wygląda następująco... / O ile mam dobre informacje, to sytuacja wygląda następująco... / Można to zrobić, postępując w następujący sposób... / Dane były następujące...
following
adjective
She asked him the following question... / Please, write down the following names... / 2. We went to dinner the following evening.
start learning
następujący / następny
Ona zadała mu następujące pytanie... / Proszę zapisać następujące imiona... / 2. Poszliśmy na obiad następnego wieczoru.
In one's own way
In his own way, Neil is actually very caring. / In my own way, I was trying to protect you.
start learning
Na swój sposób
Na swój sposób Neil jest faktycznie bardzo troskliwy. / Na swój sposób próbowałem cię chronić.
to have a sense of (something)
God can have a sense of humor too, Mr. Bohannon. / We must have a sense of responsibility.
start learning
mieć poczucie (czegoś)
Bóg również potrafi mieć poczucie humoru, panie Bohannon. / Musimy mieć poczucie odpowiedzialności.
have a sense of humor (or humour)
start learning
mieć poczucie humoru
As I was saying... (like I said... / As I said...)
As I was saying, she would be the perfect mother for my children.
start learning
Jak już mówiłem ... (jak powiedziałem ... / jak już powiedziałem ...)
Jak już mówiłem, ona byłaby idealną matką dla moich dzieci.
What is it supposed to be? (or What is it/this/that...?)
I didn't realise it was supposed to be a secret. /Is this supposed to be a prison or a school? /Anyway, I have no idea what this is supposed to be.
start learning
Co to ma być?
Nie zdawałem sobie sprawy, że to miało być tajemnicą. /Czy to ma być więzienie czy szkoła? /Tak czy owak, nie mam pojęcia co to ma być.
when it comes to...
I've had some bad luck when it comes to relationships. / I am utterly selfish when it comes to buying gifts for people. / I got incredible instincts when it comes to matters of character. / But when it comes to being a priest...
start learning
Jeśli chodzi o...
Mam pecha, jeśli chodzi o związki. / Jestem zupełnie samolubna jeśli chodzi o kupowanie prezentów. / Mam niesamowity instynkt jeśli chodzi o kwestie charakteru. / Ale jeśli chodzi o bycie księdzem...
if it's about...
Look, if it's about the money, we can maneuver something. / What if it's about something else?
start learning
jeśli chodzi o...
Słuchaj, jeśli chodzi o pieniądze możemy coś wynegocjować. / A jeśli tu chodzi o coś innego?
where ... is/are concerned
But where love is concerned, I have only him. / There is therefore no reason to have barriers where tax information is concerned.
start learning
jeśli chodzi o ... / gdy chodzi o...
Lecz gdy chodzi o miłość, mam tylko jego. / Dlatego nie ma żadnego powodu, aby istniały bariery tam, gdzie chodzi o informacje podatkowe.
as for...
And as for duty to your future wife... / And as for you, Sir Doctor...
start learning
co do ..., jeśli chodzi o..., co się tyczy...
A co do obowiązku wobec twojej przyszłej żony... / A jeśli chodzi o ciebie, Sir Doktorze...
as far as I know
And as far as I know, also illegal.
start learning
o ile wiem / o ile mi wiadomo
A z tego co wiem, to również nielegalne.
as far as ... is/are concerned
We won as far as money's concerned. / Turkey has special status vis-à-vis the European Union as far as Cyprus is concerned.
start learning
jeśli chodzi o...
Jeśli chodzi o pieniądze, to wygraliśmy. / Turcja posiada specjalny status w stosunku do Unii Europejskiej, jeśli chodzi o Cypr.
at first
At first, I thought it was hate too. / At first I didn't like my job, but I'm beginning to enjoy it now.
start learning
najpierw
Najpierw także myślałem, że to nienawiść. / Na początku nie podobała mi się moja praca, ale teraz zaczynam się nią cieszyć.
in the last few days
we use with the present perfect
I've met a lot of people in the last few days.
start learning
w ciągu ostatnich kilku dni
Spotkałem wielu ludzi w ciągu ostatnich kilku dni.
It's the first time ... (sth has happened)
Present Perfect
It's the first time he has driven a car = He has never driven a car before. / Sarah has lost her passport again. This is the second time this has happened. / Andy is calling his girlfriend again. That's the third time he's called her this evening.
start learning
Po raz pierwszy ... (coś się dzieje/wydarzyło)
Present Perfect
To pierwszy raz, kiedy on prowadzi samochód. = On nigdy wcześniej nie prowadził samochodu. / Sarah znów zgubiła paszport. To się stało po raz drugi. / Andy znów dzwoni do swojej dziewczyny. Dzwoni do niej po raz trzeci tego wieczoru.
because of (sth/sb)
That's all because of you, man. / It's all because of me and... this was my idea (= it's all my fault). /2. The flight was delayed because of bad weather. /Classes have been cancelled today because of a staff meeting. /I got a headache because of the sun.
start learning
z powodu (czegoś/kogoś), przez (coś/kogoś), ze względu na (coś/kogoś)
To wszystko przez ciebie, człowieku. /To wszystko przeze mnie i to był mój pomysł (=to wszystko moja wina). /2. Lot został opóźniony z powodu złej pogody. /Lekcje zostały dzisiaj odwołane ze względu na spotkanie personelu. /Dostałem bólu głowy od słońca.
from now on; as from now; from here on (in/out)
I am his lawyer - and will represent the suspect from now on. / This is strictly a police matter from here on in.
start learning
od tej chwili, od teraz
from this moment and always in the future
Jestem jego prawnikiem... i od tej chwili reprezentuję podejrzanego. / Od tej chwili to wyłącznie sprawa policji.
no matter what, when, how, etc.
I never seem to lose any weight, no matter how hard I try. / We've got to get to the airport on time, no matter what.
start learning
nieważne/obojętnie/bez względu na to, co, kiedy, jak itp.
used to emphasize that sth is always true, or that sb must do sth.
Nigdy nie tracę na wadze, nieważne jak bardzo się staram. / Musimy dotrzeć na lotnisko na czas, bez względu na wszystko.
it's all up to me / you
start learning
wszystko zależy ode mnie / ciebie
at any time, at any moment
I don't know what time Lisa is coming. She could/might get here at any time.
start learning
w każdej chwili, w dowolnym momencie/czasie
Nie wiem, o której Lisa przychodzi. Ona może tu dotrzeć w każdej chwili.
in the end / finally / at last
We didn't know where David was, but we managed to find (or=we were able to find) him in the end. / Well, in the end, justice will be done.
start learning
w końcu, wreszcie
Nie wiedzieliśmy, gdzie był David, ale w końcu udało nam się go znaleźć. / W końcu, sprawiedliwości stanie się zadość.
(to start my) life over again / (to make) a new life for (myself)
also: (to build) a new life for someone
Master, please tell me that I am lucky enough to start my life over again. / Jeffrey, I've built a new life for myself here. / I came to Chicago to start a whole new life for myself. / I cleaned up my prison record, got a whole new life for myself.
start learning
(zacząć swoje) życie od nowa
także: stworzyć nowe życie dla kogoś
Mistrzu, proszę, powiedz mi, że mam na tyle szczęścia aby zacząć moje życie od nowa. / Jeffrey, ułożyłam sobie tutaj życie od nowa. / Przyjechałam do Chicago, żeby zacząć całe moje życie od nowa. / Wyczyściłem swoją kartotekę, zacząłem życie od nowa.
in a sense / in a way
She's right that I don't trust people, in a sense. / 2. In a sense, both were right.
start learning
w pewnym sensie
Ona ma rację, że nie ufam ludziom, w pewnym sensie. / W pewnym sensie, oboje mieli rację.
drive someone crazy
also: drive someone nuts/up the wall
I tell you, this job is driving me crazy. / We love our two-year-old, but sometimes she drives us crazy. / Be quiet! You're driving me up the wall!
start learning
doprowadzać kogoś do szału
Mówię Ci, ta praca doprowadza mnie do szału. / Kochamy naszego dwulatka, ale czasami ona doprowadza nas do szału. / Bądź cicho! Doprowadzasz mnie do szału!
to meet/suit sb's requirements / meet sb's demands
The design has been adapted to meet customer requirements. / 2. We are not able to meet the management's demands.
start learning
sprostać/spełnić czyjeś wymagania
Projekt został dostosowany, żeby spełnić wymagania klienta. / 2. Nie jesteśmy w stanie sprostać wymogom kierownictwa.
Use your head!
start learning
Rusz głową!
break down for good
We need a new stove. The old one has broken down for good.
start learning
popsuć się na dobre
Potrzebujemy nowej kuchenki. Stara popsuła się na dobre.
at the moment
The shop is closed at the moment.
start learning
w tym momencie
Sklep jest w tym momencie zamknięty.
What is it supposed to be? (or What is it/this/that...?)
start learning
Co to ma być?
to grow a beard
I'm growing a beard.
start learning
zapuszczać brodę
Zapuszczam brodę.
to shave off one's beard
He shaved off his beard.
start learning
golić brodę
On zgolił brodę.
mind your own business!
IDIOM; also 'it's none of your business'
This matter doesn't concern you, Stephen. Please mind your own business. /Nice would be you minding your own business. /So they were just minding their own business.
start learning
pilnuj swojego nosa! / zajmij się swoimi sprawami!
IDIOM
Ta kwestia cię nie dotyczy, Stephen. Pilnuj swojego nosa. /Miło gdybyś pilnował swoich spraw. /Dbali tylko o swój interes.
You can rest assured that...
Formal. zwrot znaczący...
You can rest assured that he will not come here.
start learning
Może Pan być pewny, że... / Możesz być spokojny, że...
... ‘może Pan/i być pewny/a, że...’
Może być Pan pewien, że on tu nie przyjdzie.
be assured of
She’s assured of passing the exam.
start learning
być pewnym (czegoś) / mieć pewność
Jest pewna, że zda egzamin.
according to
3. Gdy zmiana x zależy od zmiany y.
1. Philip stayed at the hotel, according to Mr. Hemming. / 2. According to the rules it is strictly forbidden. / 3. They both played the game according to the rules. / 4. The route that the boatmen choose varies according to the water level.
start learning
według / jak stwierdził... / zgodnie z / w zależności od
1. Powoł. się na źr. inf.;2. zg. z okr. zasad.;
1. Philip przebywał w hotelu, zgodnie z tym, co powiedział Hemming. / 2. Zgodnie z zasadami to jest surowo zakazane. / 3. Obaj grali zgodnie z zasadami. / 4. Trasa, którą wybierają żeglarze zależy od poziomu wody.
at all
I didn't like the film at all and felt really disappointed. / But one thing seems certain. Next time Donald Brown uses the computer, if he does at all, he will operate it with much greater care.
start learning
wcale, w ogóle
W ogóle nie podobał mi się film i byłam rozczarowana. / Ale jedna rzecz wydaje się pewna. Kiedy następnym razem Donald Brown będzie korzystał z komputera, jeśli w ogóle będzie, będzie go obsługiwał z dużo większą uwagą.
As a result...
As a result, the case had to be extended for another day.
start learning
W rezultacie... (w efekcie..., w wyniku tego..., wskutek tego..., w związku z tym... etc.)
W rezultacie sprawa musiała być przedłużona o kolejny dzień.
approve of sth/sb
She doesn't approve of his idea. / His parents don't approve of his friends. / I don't approve of aggression.
start learning
pochwalać, akceptować coś/kogoś
Ona nie pochwala jego pomysłu. / Jego rodzice nie akceptują jego przyjaciół. / Nie pochwalam agresji.
because of (sth/sb)
That's all because of you, man. / It's all because of me and... this was my idea (= it's all my fault). /2. The flight was delayed because of bad weather. /Classes have been cancelled today because of a staff meeting. /I got a headache because of the sun.
start learning
z powodu (czegoś/kogoś), przez (coś/kogoś), ze względu na (coś/kogoś)
To wszystko przez ciebie, człowieku. /To wszystko przeze mnie i to był mój pomysł (=to wszystko moja wina). /2. Lot został opóźniony z powodu złej pogody. /Lekcje zostały dzisiaj odwołane ze względu na spotkanie personelu. /Dostałem bólu głowy od słońca.
cheat on somebody
Barbara cheated on her boyfriend with her colleague.
start learning
zdradzać kogoś
Basia zdradzała swojego chłopaka z kolegą z pracy.
betray (someone, something)
also: cheat on somebody -
They got divorced because Tom had betrayed Jane. / I betrayed all the values I believed. / betray oneself.
start learning
zdradzić (kogoś, coś)
- zdradzać kogoś
Rozwiedli się ponieważ Tom zdradził Jane. / Zdradziłem wszystkie wartości, w które wierzyłem. / zdradzać się.
deserve better
You deserve better than this place. / You deserve better than me.
start learning
zasługiwać na coś/kogoś lepszego
Zasługujesz na coś lepszego niż to miejsce. / Zasługujesz na kogoś lepszego niż ja.
free will
Destiny or free will? / It's called free will. / I came here of my own free will.
start learning
wolna wola
Przeznaczenie czy wolna wola? / To się nazywa wolna wola. / Przyszłam tu z własnej, nieprzymuszonej woli.
to bear a grudge against (someone); to have/hold a grudge against (someone)
I don't bear any grudge against you. / Amanda still has/holds a grudge against me for refusing to lend her that money.
start learning
żywić urazę, chować urazę, mieć pretensje do (kogoś)
Nie mam do ciebie żalu (=nie żywię do ciebie urazy). / Amanda nadal ma pretensje do mnie (=chowa do mnie urazę) za odmowę pożyczenia jej tych pieniędzy.
a helping hand
I just gave you a helping hand. / The teacher also gives you a ‘helping hand’ with the English language, especially with the parts of English which are difficult.
start learning
pomocna dłoń
Podałem ci tylko pomocną dłoń. / Adept English daje ci także "pomocną dłoń" z językiem angielskim, zwłaszcza z częściami języka angielskiego, które są trudne.
in order
I came by to make sure everything was in order. / Everything is in order, nothing has been moved.
start learning
w porządku
Wpadłem tylko zobaczyć, czy wszystko w porządku. / Wszystko jest w porządku, nic nie było ruszone.
in order to [with an infinitive form of a verb]
It is more common in writing than in speaking.
He came home early in order to see the children before they went to bed. / They never parked the big van in front of the house in order not to upset the neighbours. / Sometimes you have to serve in order to lead.
start learning
w celu (zrobienia czegoś)
Częściej w formie pisemnej niż w mówionym angielskim.
Wrócił wcześniej, aby zobaczyć dzieci, zanim poszły spać. / Nigdy nie zaparkowali wielkiej furgonetki przed domem, żeby nie denerwować sąsiadów. / Czasami trzeba służyć, jeśli chce się przewodzić.
it was supposed to be...
I didn't realise it was supposed to be a secret. /Is this supposed to be a prison or a school? /Anyway, I have no idea what this is supposed to be.
start learning
to miało być...
Nie zdawałem sobie sprawy, że to miało być tajemnicą. /Czy to ma być więzienie czy szkoła? /Tak czy owak, nie mam pojęcia co to ma być.
it's none of your business
... about sth that does not concern them.
Frankly, it should be none of your business. /Anyway, it's none of your business.
start learning
to nie twoja sprawa
you are rudely telling sb not to ask...
Szczerze mówiąc, to nie powinien być wasz interes. /Zresztą to nie twoja sprawa.
keep up (with sb/sth)
I can't keep up with what she's saying. / Can you slow down? I can't keep up with you!
start learning
nadążać (za kimś/czymś)
Nie mogę nadążyć za tym, co ona mówi. / Czy możesz zwolnić? Nie nadążam za tobą.
keep it up!
IDIOM: used to encourage sb to continue doing sth.
You're doing very well everybody. Keep it up! / All right, keep it up. /You keep it up, I will fire you tomorrow.
start learning
tak trzymaj! (trzymaj tak dalej!)
IDIOM: used to encourage sb to continue doing sth.
Dobrze sobie radzicie wszyscy. Oby tak dalej! / W porządku, tak trzymaj. /Rób tak dalej, a jutro cię zwolnię.
no wonder...
The doctor says I have a broken foot. No wonder it has been hurting so much! / Well, no wonder you feel so lost.
start learning
nic dziwnego...
Lekarz mówi, że mam złamaną stopę. Nic dziwnego, że tak bardzo mnie bolała! / W takim razie nic dziwnego, że czujesz się zagubiony.
not exactly / not really (also: not quite, not entirely, not completely/incompletely)
Well, not really, but I feel better. / Well, that's not exactly true. / Well, that wasn't quite what a brother had in mind. / Well, not entirely, but, you know... family. / I didn't quite understand what you meant.
start learning
niezupełnie / nie całkiem / nie do końca
Cóż, niezupełnie, ale czuję się lepiej. / Cóż, to nie do końca prawda. / Cóż, niezupełnie to miał na myśli brat. / Cóż, niezupełnie, ale no wiecie... rodzina. / Nie całkiem zrozumiałam co masz na myśli.
nice of you / kind of you
That's very nice of you. / It was really nice of you. / That's very kind of you. / Tom, nice of you to turn up.
start learning
miło z twojej strony
o bardzo miło z twojej strony. / To było naprawdę miłe z pani strony. / Bardzo miło z twojej strony. / Tom, miło z twojej strony, że się pojawiłeś.
on one's own
2. If you do sth on your own, you do it without any help from other people.
1. He lives on his own. / I need some time on my own. / Just don't leave me on my own. / 2. Quinn's doing this on his own. / She didn't do this on her own. / Surrendered on my own free will.
start learning
na własną rękę / samotnie (np. mieszkać)
1. When you are on your own, you are alone;
1. Mieszka samotnie. / Potrzebuję trochę czasu dla siebie(/żeby pobyć sama). / Nie zostawiaj mnie teraz samego. / 2. Quinn robi to na własny rachunek. / Nie zrobiła tego na własną rękę. / Poddałem się z mojej własnej nieprzymuszonej woli.
piece of cake
idiom
Finding you a Christmas gift is a piece of cake.
start learning
coś łatwego, "bułka z masłem"
idiom
Znalezienie dla Ciebie prezentu to bułka z masłem.
to be proud of
Lucy is very proud of her son.
start learning
być dumnym z
Lucy jest bardzo dumna ze swojego syna.
sooner or later
And sooner or later, you will have to find a way of practising speaking English with another person.
start learning
prędzej czy później
A wcześniej czy później będziesz musiał znaleźć sposób na ćwiczenie mówienia po angielsku z drugą osobą.
get stuck / be stuck
I don't want to get stuck talking to Shelly. / 2. The CD was stuck and kept playing the same song over and over again. / 3. People can get/be stuck at different places in their language learning. / 4. Sorry, but you're stuck with me forever.
start learning
utknąć, (u)tkwić (też: zaciąć się - np. odnośnie sprzętu grającego)
Nie chcę tam utknąć, gadając z Shelly. / 2. Płyta CD się zacięła i w kółko odtwarzała ten sam utwór. / 3. Ludzie mogą utkwić w różnych miejscach w nauce języka / 4. Przepraszam, ale utknęłaś ze mną na zawsze.
stick to sth
phrasal verb
We'd better stick to the main road, because the other roads are blocked with snow. / I think we should stick to our original plan. / If everyone sticks to the rules, we shouldn’t have any problems. / If you make a promise, you should stick to it.
start learning
trzymać się czegoś / dotrzymać (słowa, obietnicy)
phrasal verb
Lepiej trzymaj się głównej drogi, bo inne są zablok. przez śnieg. / Myślę, że powinniśmy trzymać się pierwotnego planu. / Jak wszyscy będą przestrzegać zasad, nie powinniśmy mieć żadnych problemów. / Jeśli złożysz obietnicę, powinieneś jej dotrzymać.
stardom
I guess stardom sometimes has its advantages. / What Cooper persuasively depicts is the fear factor of stardom-the sense of vulnerability, of a position that's both powerful and fragile.
start learning
sława / status gwiazdy / gwiazdorstwo
Myślę, że sława ma czasami swoje zalety. /To, co przekonująco opisuje Cooper, to czynnik strachu towarzyszący byciu gwiazdą - poczucie bezbronności, pozycji, która jest zarówno potężna, jak i krucha.
be silent / keep quiet / remain silent
The European Parliament is never silent and must not be silent when people are dying. / We can get out of this if we keep quiet. / But I can't remain silent. I must ask her.
start learning
milczeć
Parlament Europejski nigdy nie milczy i nie może milczeć, kiedy umierają ludzie. / Możemy się z tego wydostać, jeśli będziemy milczeć. / Ale nie mogę milczeć, muszę ją zapytać.
What for?
only US
"We really need a bigger car." "What for? The one we have seems big enough to me."
start learning
Po co?
only US
"Naprawdę potrzebujemy większego samochodu." "Po co? Ten, który mamy, wydaje mi się wystarczająco duży".
you make me feel better
start learning
sprawiasz, że czuję się lepiej
from that day forward
From that day forward they never spoke to each other.
start learning
od tego dnia
Od tego dnia nigdy nie rozmawiali ze sobą.
forward planning / thinking
forward: as an adj
relating to the future: I'm a great believer in forward planning, and doing as much groundwork as possible.
start learning
planowanie na przyszłość / myślenie z wyprzedzeniem
Jestem wielkim zwolennikiem planowania na przyszłość i wykonywania tak wielu prac przygotowawczych, jak to możliwe.
settle for sth
phrasal verb
The forward seats were taken, so we had to settle for the last row.
start learning
zadowolić się czymś (przystać na coś)
phrasal verb
Przednie siedzenia były zajęte, więc musieliśmy zadowolić się ostatnim rzędem.
in/for the foreseeable future
We're hoping for profit for the foreseeable future.
start learning
w dającej się przewidzieć przyszłości, w najbliższej przyszłości
Oczekujemy zysku w najbliższej przyszłości.
take pride in sth/sb
IDIOM
We take pride in our cultural goods. / 2. We take pride in our home and everything in it. / 3. We take pride in proclaiming this day Superman Day.
start learning
być dumnym z czegoś/kogoś
IDIOM
Jesteśmy dumni z naszych dóbr kultury. / 2. Nasz dom i wszystko, co w nim jest, napawa nas dumą. / 3. Z dumą ogłaszamy ten dzień Dniem Supermana.
In other words
start learning
Innymi słowy
might as well = may as well
I use my car very little. There's no point in keeping it. I might as well sell it. / We may as well stay where we are. / You might as well resign to save face.
start learning
równie dobrze
Bardzo mało korzystam ze swojego samochodu. Nie ma sensu go trzymać. Równie dobrze mogę go sprzedać. / Równie dobrze możemy pozostać tam, gdzie jesteśmy. / Równie dobrze mogłabyś zrezygnować, żeby zachować twarz.
a great/wide variety (of sth)
Students are offered a wide variety of courses in this department. / They stock a wide variety of tools.
start learning
szeroka gama, szeroki wachlarz (np. produktów)
Studenci mają dostęp do szerokiej gamy kursów w tym dziale. / Dysponują szeroką gamą narzędzi.
cast doubt on sth
​(C2) to make something seem uncertain.
(C2) to make something seem less certain, good, or real: Witnesses have cast doubt on the accused's innocence. / The recent downturn in sales casts doubt on the company’s future.
start learning
podawać w wątpliwość
sprawiać, by coś wydawało się mniej pewne, dobre lub prawdziwe: Świadkowie wątpili w niewinność oskarżonego. / Niedawny spadek sprzedaży budzi wątpliwości co do przyszłości firmy.
best of all...
Their new drug was effective and safe, and, best of all, it was very cheap to manufacture. / 2. There was wonderful food, good company, and, best of all, a jazz band. / 3. And best of all, nobody important got hurt.
start learning
(a) co najlepsze ... / najlepsze, że ... / co najważniejsze (etc.)
Ich nowy lek był skuteczny i bezpieczny, a co najważniejsze, był bardzo tani w produkcji. / 2. Było wspaniałe jedzenie, dobre towarzystwo, a przede wszystkim zespół jazzowy. / 3. A najlepsze jest to, że nikt ważny nie został zraniony.
be about to (do sth) / be about to (happen)
1. If you ARE ABOUT TO do sth, you are going to do it very soon: I'm about to leave. / I was about to leave when Mark arrived. / 2. If sth IS ABOUT TO happen, it will happen very soon: The film was about to start. / Our planet is about to disintegrate.
start learning
mieć zamiar (coś zrobić w najbliższej przyszłości) / gdy coś ma zamiar zaraz się wydarzyć
1. Zaraz wyjdę. / Miałem już wyjść, kiedy przyjechał Mark. / 2. Film miał się zacząć. / Nasza planeta chyli się ku upadkowi (dosł.: Nasza planeta wkrótce się rozpadnie).
I'm about to ... (do sth)
1. I'm about to cry. / 2. I was about to leave when Mark arrived. / 3. I was about to get undressed when there was a knock on the door.
start learning
Mam zamiar ... (coś zrobić)
1. Zaraz się rozpłaczę. / 2. Miałem już wyjść, kiedy przyjechał Mark. / 3. Już miałem się rozebrać, gdy rozległo się pukanie do drzwi.
I'm about to ... (do sth)
1. I'm about to leave. / 2. I was about to get undressed when there was a knock on the door. / 3. She looked as if she was about to cry.
start learning
Mam zamiar ... (coś zrobić)
1. Zaraz wyjdę. / 2. Już miałem się rozebrać, gdy rozległo się pukanie do drzwi. / 3. Wyglądała, jakby miała się rozpłakać.
be about to (do sth) / be about to (happen)
1. If you ARE ABOUT TO do sth, you are going to do it very soon: She looked as if she was about to cry. / 2. If sth IS ABOUT TO happen, it will happen very soon: We arrived just as the ceremony was about to begin.
start learning
mieć zamiar (coś zrobić w najbliższej przyszłości) / gdy coś ma zamiar zaraz się wydarzyć
1. Wyglądała, jakby miała się rozpłakać. / 2. Przybyliśmy właśnie w chwili rozpoczęcia ceremonii.
I'll leave it to you
Well, you're the expert, Steven, so I'll leave it to you. / Leave it to me. I'll fix it.
start learning
Zdaję się na ciebie / Zostawię to tobie
Cóż, ty jesteś ekspertem, Steven, więc zostawiam to tobie. / Zostaw to mnie, ja to załatwię.
(just) a moment ago
She went out a moment ago. / He was here just a moment ago.
start learning
chwilę temu / przed chwilą
Ona wyszła chwilę temu. / Był tutaj przed chwilą.
it's the last time
I swear it's the last time. / 2. What if it was the last time? / 3. As it turned out, it was the last time such sentimentality swept over me. / 4. It was the last time that woman visited.
start learning
to ostatni raz
Przysięgam, że to ostatni raz. / 2. Co, jeśli to był ostatni raz? / 3. Jak się okazało, to był ostatni raz kiedy dopadł mnie taki sentymentalizm. / 4. To był ostatni raz kiedy ta kobieta nas odwiedziła.
all in all
adverb
All in all, it was a great success. / This house was, all in all, a great investment.
start learning
ogólnie rzecz biorąc / w sumie / ostatecznie
Ogólnie rzecz biorąc, to był wielki sukces. / Ten dom był, ogólnie rzecz biorąc, świetną inwestycją.
I've had enough of...
IDIOM
I've had enough of pigeons! / 2. I'm so tired, I've had enough. / 3. I've had enough of you!
start learning
Mam dość...
IDIOM
IDIOM - Gdy dodamy „of” do wyr., przestaje ono nawiązywać do jedzenia i picia, a nabiera cech przenośnych: Mam dosyć gołębi! / 2. Jestem tak zmęczona, że mam dość. / 3. Mam cię dość!
all at once / everyone at once
1. Sure, but not all at once. / 2. I can send out a message to everyone at once.
start learning
wszystko naraz / wszyscy naraz
1. Jasne, ale nie wszystko naraz. / 2. Mogę wysłać wiadomość do wszystkich jednocześnie.
just in case
IDIOM
We took some extra clothes with us just in case. / Take a map just in case.
start learning
na wszelki wypadek / w razie czego
IDIOM
Wzięliśmy ze sobą trochę dodatkowych ubrań, tak na wszelki wypadek. / Weź mapę na wszelki wypadek.
keep the change
I let the sales assistant keep the change.
start learning
zachować resztę (w sklepie)
Pozwoliłam sprzedawczyni zatrzymać resztę.
to be attracted to someone
IDIOM
I'm really attracted to him. He's got a great sense of humour.
start learning
mieć do kogoś słabość (być zauroczonym kimś)
IDIOM
On mi się bardzo podoba. Ma świetnie poczucie humoru.
Funny you should say that.
"Funny you should say that," that means that it reminds you of a funny story: It's funny you should say that, because, as it happens, my parents are in town.
start learning
Zabawne, że to mówisz.
"Zabawne, że to mówisz", kiedy czyjeś słowa przypominają ci coś zabawnego: Zabawne, że to mówisz, bo tak się składa, że moi rodzice są w mieście.
as it happens...
As it happens, we've got a room for rent. / 2. It's funny you should say that, because, as it happens, my parents are in town.
start learning
tak się składa...
Tak się składa, że mamy pokój do wynajęcia. / 2. Zabawne, że to mówisz, bo tak się składa, że moi rodzice są w mieście.
If I were you, I would...
+ infinitive without „to”: If I were you, I wouldn't go. / 2. If I were you, I would accept his offer.
start learning
Gdybym był na twoim miejscu to bym...
Na twoim miejscu bym nie szła. / 2. Gdybym był tobą, zaakceptowałbym tę ofertę.
to stand someone up
phrasal verb
- How was the date? - There was no date. She stood me up! / 2. I was stood up by my own girlfriend!
start learning
wystawić kogoś
phrasal verb
- Jak randka? - Nie było żadnej radnki. Wystawiła mnie! / 2. Zostałem wystawiony przez moją własną dziewczynę!
take out the trash, take out the garbage (US) / take out the rubbish (UK)
It doesn't even take ten minutes to take out the trash. / 2. My husband doesn't want to take out the trash.
start learning
wynieść śmieci, wyrzucać śmieci
Wyniesienie śmieci nie zajmuje nawet dziesięciu minut. / 2. Mój mąż nie chce wynosić śmieci.
bad luck / tough luck / hard luck
I believe in good luck and bad luck. / I don't care about that - it's your hard luck.
start learning
pech
Wierzę w szczęście i pecha. / Nie obchodzi mnie to - to twój problem/twój pech.
in the circumstances (also: under the circumstances)
In the circumstances, we did the right thing. / Under the circumstances, a crash was unavoidable.
start learning
w tych okolicznościach, w tej sytuacji
Zważywczy na okoliczności, postąpiliśmy słusznie. / W tych okolicznościach katastrofa była nieunikniona.
do the laundry / do the washing
I need to do the laundry.
start learning
zrobić pranie
Muszę zrobić pranie.
do the ironing
She hates doing the ironing. / 2. He did the ironing this afternoon.
start learning
prasować
Ona nie cierpi prasować. / 2. On prasował dzisiaj po południu.
go shopping
"shopping" - uncountable noun
The best way to relax is to go shopping. / Are you going shopping this evening?
start learning
iść na zakupy
Najlepszym sposób na relaks to pójść na zakupy. / Idziesz na zakupy dzisiaj wieczorem?
go to the gym
How often do you go to the gym?
start learning
pójść / chodzić na siłownię
Jak często chodzisz na siłownię?
go running
I go running in the morning.
start learning
iść biegać / chodzić biegać
Rano chodzę biegać.
go for dinner
We could go for dinner.
start learning
iść na obiad
Moglibyśmy pójść na obiad.
go to work
I'm going to work. See you later!
start learning
iść do pracy
Idę do pracy. Do zobaczenia później!
load the dishwasher
Could you load the dishwasher, please?
start learning
załadować zmywarkę
Czy mogłabyś proszę załadować zmywarkę?
make dinner
I'll make dinner. / They're making dinner in the kitchen.
start learning
zrobić obiad / kolację
Zrobię obiad. / One robią kolację w kuchni.
do the dishes / wash the dishes / wash up (also: do the washing-up)
I'll just wash the dishes before we go. / 2. It's your turn to wash up. / 3. Who’s going to do the dishes? / 4. Have you done/washed the dishes? / 5. You did the dishes last night, so it's my turn.
start learning
zmywać naczynia
Umyję tylko naczynia zanim wyjdziemy. / 2. Twoja kolej, żeby pozmywać. / 3. Kto umyje naczynia? / 4. Czy umyłeś naczynia? / 5. Ty umyłeś naczynia wczoraj wieczorem, więc teraz jest moja kolej.
out of breath
Sounds like you're out of breath.
start learning
bez tchu / zdyszany
Brzmisz jakbyś nie mógł złapać tchu.
out of sight
The shore was out of sight now.
start learning
poza zasięgiem wzroku / poza polem widzenia
Brzeg był teraz poza zasięgiem wzroku.
out-of-the-way
far from places where many people live or usually go: He grew up in an out-of-the-way place in South Dakota. / The post office is a bit out of the way.
start learning
na uboczu
z dala od miejsc, w których mieszka lub zwykle przebywa wiele osób: Wychowywał się na uboczu w Południowej Dakocie. / Poczta jest trochę na uboczu.
out of work
He's been out of work for seven months.
start learning
bez pracy / bezrobotny
Od siedmiu miesięcy jest już bez pracy.
out of order
Sorry, the lift is out of order.
start learning
uszkodzony, niesprawny, nieczynny (o maszynie, urządzeniu)
Przepraszamy, winda jest uszkodzona.
be yourself
Don't show off, just be yourself.
start learning
być sobą / bądź sobą
Nie popisuj się, po prostu bądź sobą.
give somebody a lift
We're here to give you a lift home. / 2. Can I give you a lift back to your place? / 3. I'll give you a lift.
start learning
podwieźć / podrzucić kogoś
Przyjechaliśmy, żeby podrzucić cię do domu. / 2. Czy mogę podwieźć cię z powrotem do ciebie? / 3. Podwiozę cię.
it's my turn!
You did the dishes last night, so it's my turn.
start learning
moja kolej!
Ty umyłeś naczynia wczoraj wieczorem, więc teraz jest moja kolej.
do the right thing
So, do you think I did the right thing? / 2. Look, sometimes you have to do the right thing, no matter what the cost. / 3. In the circumstances, we did the right thing.
start learning
postąpić słusznie / postąpić właściwie / zrobić coś dobrego (dobry uczynek)
Myślisz, że postąpiłem słusznie? / 2. Czasami trzeba postąpić słusznie, bez względu na cenę. / 3. W tych okolicznościach postąpiliśmy słusznie.

You must sign in to write a comment