Moja lekcjasss

 0    199 flashcards    smedus
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
szaleć na punkcie czegos
start learning
mad about sth
wzbudzający respekt, podziw
Wizyta w lochach była doświadczeniem, które wzbudziło w nas ogromny podziw.
start learning
awe-inspiring
Our visit to the dungeons was a truly awe-inspiring experience.
mieć na kogoś/cos oko
start learning
keep an eye on someone/sth
ustatkować się, przygotować się, podpisać umowe
start learning
settle down
bluza z kapturem
start learning
hoodie
kaptur, okap, kapiszon, okapturzyć
start learning
hood
zły na kogoś
start learning
annoyed with sb
Zirytowany przez
start learning
annoyed by
jednakże
Chciałbym pójść pobiegać, jednak teraz nie jest to możliwe, ponieważ ciągle jeszcze boli mnie noga.
start learning
however
I'd like to go jogging. However, this is not possible right now as my leg still hurts.
mimo
start learning
despite
co więcej
start learning
what is more
zatem
start learning
therefore
poza tym
Nie chcę niczego oprócz jabłek.
start learning
besides
I don't want anything besides apples.
w zamian za
start learning
in return for
w rezultacie
start learning
as a result
mimo że / chociaż
Zdecydowałem się zostać w domu, chociaż bardzo chciałem iść na ten koncert.
start learning
although
I've made the decision to stay at home, although I really wanted to go to that concert.
strapienie, ból serca
start learning
heartache
staw
W okolicy jest staw. Jeśli chcesz, możemy później pójść pokarmić kaczki.
start learning
pond
There's a pond close from here. If you want, we can go and feed the ducks later.
ciepło, gorąco, ogrzać, nagrzać
start learning
heat
na własną rękę
start learning
on my own
Kuchnia (np: polska)
start learning
cuisine
podejrzany
start learning
suspect
poddać się
start learning
surrender
głód
start learning
hunger
głód, głodowanie
start learning
famine
najechać, wtargnąć, naruszać
Jako że nasza armia nie jest zbyt silna, musimy po prostu mieć nadzieję, że żaden inny kraj nas nie najedzie.
start learning
invade
We just have to hope that no other country invades us, because our army is not very strong.
kostka, sześcian/ sześcienny
start learning
cube / cubic
poświęcenie, poświęcać się
Jeśli chcemy osiągnąć w życiu sukces, czasem będziemy musieli poświęcić jedną czy dwie rzeczy.
start learning
sacrifice
If we want to succeed in life, sometimes we'll have to sacrifice a thing or two.
czysty
Jego serce jest czyste.
start learning
pure
His heart is pure.
przewidywać
start learning
foresee
różnorodny
Oni pochodzą ze zróżnicowanych środowisk.
start learning
diverse
They come from diverse social backgrounds.
Dirvesity
start learning
dirvesity
różnorodność / zróżnicowanie
start learning
diversity
gwałtownie, bystro, ostro
start learning
sharply
jeden na cztery
start learning
one out of four (one in four)
ustalić, decydować o
start learning
to decide on
udawać
start learning
pretend
klasa średnia
start learning
middle class
roszczenie, twierdzenie, żądanie
start learning
claim
To jest odważny pomysł
start learning
it is a brave idea
jadalne / niejadalne
start learning
edible / inedible
przemyć, wypłukać, spłukać
Najlepiej spłukać z naczyń cały tłuszcz przed umyciem.
start learning
rinse
It’s best to rinse all the grease off the dishes before you wash them.
Szlachcic / szlachcianka
start learning
nobleman/noblewoman
obcy, dziwaczny
start learning
outlandish
sługa
start learning
servant
skazany
start learning
sentenced
skazany na dożywocie
start learning
sentenced to life imprisonment
włamywacz
start learning
burglar
okradanie na ulicy
Policja ostrzega, że w okolicy ma miejsce więcej rozbojów niż zwykle i radzi, by ludzie byli czujni.
start learning
mugging
Police warn that there have been more muggings in the area than usual, and they suggest people be vigilant.
włamanie
start learning
burglary
włamywacz
start learning
burglar
ognisko, ognisko
start learning
campfire, bonfire
mimo
start learning
despite
zatem, w związku z tym, dlatego
start learning
therefore
mieć tendencję do robienia czegoś
start learning
tend to do sth
nieetyczny
start learning
unethical
nerka
start learning
kidney
siła, zmuszać kogoś, oddział
start learning
force
zadatki, klaps
start learning
smack
Jakie przestępstwa doprowadziły do ​​więzienia?
start learning
What crimes resulted prison?
pobłażliwy
start learning
lenient
defraudacja, sprzeniewierzenie, malwersacja
start learning
embezzlement
złodziej, rabuś
start learning
robber
włamywacz
start learning
burglar
obrońca
start learning
defender
(US) adwokat, prawnik
start learning
attorney
prokurator
start learning
prosecutor
ława przysięgłych
start learning
jury
praktykant
start learning
apprentice
stolarz
start learning
carpenter
gwałciciel
start learning
rapist
podpalenie
Mężczyzna pojawił się w sądzie po pożarze lasu i został uznany za winnego podpalenia.
start learning
arson
The man appeared in court and was convicted of arson after the forest fire.
podpalacz
start learning
arsonist
dług
start learning
debt
lepiej
start learning
better off
głodować
Beatrice była tak głodna, że martwiła się, że jeśli szybko czegoś nie zje, to umrze z głodu.
start learning
starve
Beatrice was so hungry that if she didn't eat soon, she was worried she might starve.
znosić
start learning
abolish
niedbały
start learning
negligent
potknąć się
start learning
tripped over
wygrana
start learning
winnings
odkryć, odsłonić
start learning
uncover
obowiązkowy
Kurs był obowiązkowy, więc John musiał się na niego zapisać.
start learning
compulsory
The course was compulsory, so John had to take it.
bawół
start learning
buffalo
przywilej
Praca z tobą to przywilej.
start learning
privilege
It's been a privilege to work with you.
szkoda / krzywda
start learning
harm
Schronisko dla zwierząt, sanktuarium zwierząt
start learning
animal shelter, animal sanctuary
wprowadzać w błąd, wprowadzeni w błąd,
start learning
misled
dokładny, gruntowny
start learning
thorough
wzgląd
Na litość Boską!
start learning
sake
For God's sake!
ze względu na coś
start learning
for the sake of something
podtrzymywać
start learning
sustain
dołożyć starań
start learning
make an effort
zdolny, (nie niepełnosparawny)
start learning
able
przeciwko / za
start learning
against / for
wyciągać
Zamierzałam pobiec w maratonie, ale musiałam wycofać się z powodu kontuzji stopy.
start learning
pull out
I was going to run in the marathon but I've had to pull out because of my injured foot.
groźba
start learning
threat
zagrożony, grozić, zagrozić
start learning
threatened
komujnalny, miejski
Władze miejskie przybędą o 12.00.
start learning
municipal
Municipal authorities arrive at 12.00.
okoliczność
Zważywszy na okoliczności, to nie było tak źle.
start learning
circumstance
Given the circumstances, it wasn't that bad.
okoliczności
start learning
circumstances
uwzględniać wziąść pod uwagę
start learning
take into account / take into consideration
dożywocie
start learning
life sentence/ life impristonment
opowiadać się, jestem za czymś
start learning
to be in favour of sth
surowsza kara
start learning
tougher punishment
przeważyć
start learning
outweigh
używać wulgarnego języka
start learning
use bad language
wulgarne słowo
start learning
vulgar word
przeklinać, klątwa
start learning
curse
agresja drogowa
Agresja drogowa to agresywne lub gniewne zachowanie kierowcy samochodu.
start learning
road rage
Road rage is an aggressive or angry behaviour of a car driver.
wściekłość
start learning
rage
zapewne
start learning
surely
wypaść jak burza z
start learning
to storm out
wsciekać się
start learning
to blow one's top, rage, ramp
senny
Po jedzeniu robię się senna.
start learning
sleepy
I get sleepy after eating.
poradzić sobie
start learning
work sth out
nudny
start learning
nauseous
Nie wiem o tym zbyt wiele
start learning
I dont know much about that
To może tak być, ale faktem pozostaje, że tracimy przewagę technologiczną
start learning
That may be so, but the fact remains we're losing out technological lead
Nie wiem o tobie, ale moim zdaniem
start learning
I dont know about you, but in my opinion
Myślę, że to powinno być zabronione.
start learning
I think it should be banned.
Myślę, że powinno być prawo
start learning
I think there should be a law
Powinno być obowiązkowe
start learning
It should be compulsory to
Młodzież powinna mieć prawo
start learning
Young people should be allowed to
Powinno być legalne / niezgodne z prawem
start learning
It should be legal/ illegal
Jestem przeciwny
start learning
I'm against it
Myślę, że to prawo byłoby fair ponieważ
start learning
I think this law would be fair because
To, z czym się nie zgaszam jest
start learning
What I don't agree is
pochmurny
start learning
overcast
przezwyciężać
start learning
overcome
Dla mnie to nie ma sensu
start learning
To me, it doesn't make (a lot of) sense
Rozmawialiśmy o tym.
start learning
We discussed this.
Większość z nas zgadza się
start learning
Most of us agree that
Wszyscy mieliśmy różne opinie na ten temat
start learning
We all had a different opinions about this
podpis, napis, nagłówek
Podpis pod zdjęciem w tabloidzie brzmiał: "pijana celebrytka leży na ulicy, a jej znajomi się z niej śmieją".
start learning
caption
The caption under the photo in the tabloid read: "drunk celebrity lies on the ground while her friends laugh at her".
spełniać
Pewnego dnia spełnię swoje marzenie o zostaniu astronautą.
start learning
fulfil
One day I'm going to fulfil my dream of becoming an astronaut.
zakazać, odrzucać
start learning
disallow
wbrew jego woli
start learning
against his wishes
siła, moc, zmuszać
start learning
force
współczujący
start learning
sympathetic
spokojny
start learning
the calmest
rozwiązać to, uporać się z
start learning
to sort out (to sort it out)
troska
Ta kwestia cię nie dotyczy, Stephen. Pilnuj swojego nosa.
start learning
concern
This matter doesn't concern you, Stephen. Please mind your own business.
rozwiązać to raz na zawsze
start learning
sort it out once and for all
poza tym
Nie chcę niczego oprócz jabłek.
start learning
besides
I don't want anything besides apples.
pomimo tego
start learning
despite this
jednakże
Chciałbym pójść pobiegać, jednak teraz nie jest to możliwe, ponieważ ciągle jeszcze boli mnie noga.
start learning
however
I'd like to go jogging. However, this is not possible right now as my leg still hurts.
zatem
start learning
therefore
oskarżony, pozwany
Oskarżony postanowił przyznać się do winy.
start learning
a defendant
The defendant decided to plead guilty.
napadać na ulicy
Starszą panią napadnięto i okradziono w biały dzień.
start learning
to mug
The old lady was mugged in broad daylight.
być trudne
start learning
to be tough
do poddania się
start learning
to surrender
porządny
Nikt porządny nie zrobiłby czegoś takiego!
start learning
decent
No decent person would do such a thing!
przyzwoicie
start learning
decently
spódniczka mini
start learning
miniskirt
poczucie przyzwoitości
start learning
sense of decency
obraz, malarstwo
start learning
painting
Nie obrażałaby ich
start learning
She wouldn't offend their
przeprosił za
start learning
apologized for
przeprosił
start learning
apologized to
umiłowany, ukochany
start learning
beloved
dziób, łuk, kokarda
start learning
bow
ucierpieć, ponieść
start learning
suffer
potężny
Potężny wojownik pokonał swojego wroga.
start learning
powerful
The powerful warrior defeated his enemy.
dotyczyć, troska, zainteresowanie, sprawa
start learning
concern
udawać
start learning
pretend
To Einstein, który otrzymał nagrodę Nobla.
start learning
It was Einstein who got a Nobel prize.
wiszący, powieszenie
start learning
hanging
pośród
start learning
among, amongst
czynniki
start learning
factors
Salon samochodowy / salon samochodowy używanych
start learning
car showroom/ used car showroom
wiarygodny
Wiem z wiarygodnego źródła, uwierz.
start learning
reliable
I know it from a reliable source, believe me.
kość, kostka do gry
start learning
dice
fatalistyczny, zdany na los
start learning
fatalistic
wyśledzić, wytropić
start learning
track down
kolorowy, jaskrawy, żyw, barwny
start learning
vivid
zaproponować
start learning
propose to
być przykro, przepraszać
Bardzo mi przykro.
start learning
to be sorry
próżny
Moja siostra jest próżna - zawsze kupuje drogie ubrania.
start learning
vain
My sister is vain - she always buys expensive clothes.
różnorodność
Film dokumentalny poruszył wiele różnorodnych tematów.
start learning
variety
The documentary covered a variety of topics.
wyolbrzymiać, przesadzać
start learning
exaggerate
Uczynić go wyższym
start learning
make it higher
obserwowac na Twitterze
start learning
to follow up on twitter
na powierzchni
start learning
on a surface
powierzchnia, nawieszchnia, wieszchni
start learning
surface
ponowne połączenie
start learning
reuniting
zjednoczyć
start learning
unite
daleki krewny
start learning
distant relative
przeszkadzać, przejmować się
start learning
to bother
dziecinny, infantylny
start learning
childish
trudno
Trudno mi zrozumieć, czy jest to projekt prywatny, czy też unijny.
start learning
find it difficult
I find it difficult to understand whether it is a private project or an EU project.
ciężko
start learning
find it hard
dokładny
start learning
accurate
znajomy
start learning
familiar
jak pracujesz
start learning
how do you work
besztać
start learning
tell off
zachęcać
start learning
encourage
daje pewność
start learning
give confidence
zawstydzony
start learning
ashamed
ława oskarżonych
start learning
dock

You must sign in to write a comment