At a bus stop / On the bus

 0    57 flashcards    sebastiankaras
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Czy wiesz, gdzie jest najbliższy przystanek autobusowy?
start learning
Do you know where the nearest bus stop is?
Czy była już 73?
start learning
Has the 73 been yet?
Którym autobusem powinienem pojechać, żeby dostać się do stacji Victoria?
start learning
Which bus should I take to get to Victoria Station?
Dziesiątka zatrzymuje się na stacji Victoria.
start learning
The number ten stops at Victoria Station.
Jak często kursuje 73?
start learning
How often does the number 73 run?
Ostatnio jeździ spóźniony, ale powinien tu być lada moment.
start learning
Recently it's been runing late, but it should be here any minute now.
Jak długo czekasz?
start learning
How long have you been waiting?
Przepraszam, czy wiesz który autobus jedzie do Hyde Parku?
start learning
Excuse me, do you know which bus goes to Hyde Park?
Gdzie mogę kupić bilet?
start learning
Where can I buy a ticket?
Ile wynosi opłata za przejazd autobusem?
start learning
How much is the bus fare?
Nadjeżdża.
start learning
It's coming.
Mam nadzieję, że ma klimatyzację - jest tak gorąco.
start learning
I hope it has air conditioning - it's so hot.
A, to nie jest nasz autobus.
start learning
Oh, this is not our bus.
Ten jedzie w drugą stronę. Tu jest nasz autobus.
start learning
This one's going the other way. Here's our bus.
Dzięki Bogu. Myślałem, że nigdy nie przyjedzie.
start learning
Thank God. I thought it would never come.
Wsiadamy?
start learning
Shall we get on?
Wiesz, gdzie powinniśmy wysiąść?
start learning
Do you know where we should get off?
Chciałbym kupić bilet w jedną stronę. Gdzie jest biletomat?
start learning
I would like to buy a single ticket. Where's the ticket machine?
Czy mogę prosić bilet dobowy na autobus?
start learning
Can I have a one day bus pass, please?
Ile wynosi opłata za przejazd autobusem?
start learning
How much is the bus fare?
Czy jest taryfa studencka? Ile kosztuje?
start learning
Is there a student's fare? How much is it?
Do której strefy jedziesz?
start learning
Which zone are you going to?
To będzie 1,5 funta. Proszę skasować bilet.
start learning
It will be 1.5 pounds. Please validate the ticket.
Gdzie mogę kupić bilet 7-dniowy?
start learning
Where can I buy a 7 day bus pass?
Czy mogę tutaj dostać bilet miesięczny?
start learning
Can I get a monthly bus pass here?
Czy autobus jedzie do opery? Jak daleko to jest?
start learning
Does this bus go to the opera house? How far is it?
Autobusem to jest 10 minut stąd.
start learning
It's 10 minutes by bus from here.
Czy ten autobus zatrzymuje się na Piccadilly Circus?
start learning
Does this bus stop at Piccadilly Circus?
Nie, to jest w drugą stronę.
start learning
No, that's the other way.
Przejdź prze ulicę i wsiądź do autobusu numer 25 w kierunku Westminister.
start learning
Cross the street and take bus number 25 bound for Westminster.
Czy mógłbyś mi pokazać gdzie wysiąść?
start learning
Could you please show me where to get off?
Czy muszę się przesiadać?
start learning
Do I have to change buses?
Gdzie mogę zostawić walizkę?
start learning
Where can I leave my suitcase?
Tam jest półka bagażowa.
start learning
There's luggge rack over there.
Dokąd Pan jedzie?
start learning
Where are you heading?
Czy to jest ostatni przystanek?
start learning
Is this the last stop?
Spóźniliśmy się na autobus.
start learning
We've missed the bus.
Co za pech. Następny jest za pół godziny.
start learning
What bad luck The next one is in half an hour.
Przepraszam, czy ten rozkład jest aktualny?
start learning
Excuse me, is this timetable up to date.
Autobus jest przepełniony. Pojedźmy metrem.
start learning
The bus is packed. Let's take the underground.
Proszę uważać na stopień podczas wysiadania z autobusu.
start learning
Mind the step while getting off the bus.
Przepraszam czy to miejsce przy oknie jest wolne? Czy mogę tam usiąść?
start learning
Excuse me. Is the seat by the window free? May I sit there?
To miejsce jest zarezerwowane dla osób starszych i kobiet w ciąży.
start learning
This place is reserved for the elderly people and pregnant women.
Ten autobus jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.
start learning
This bus is accessible to disabled people.
Chciałbym dojechać na Richmond Street.
start learning
I'd like to get to Richmond Street.
Czy to właściwy autobus?
start learning
Is this the right bus?
Następy przystanek to Richmond Street.
start learning
The next stop is Richmond Street.
Trzymaj się poręczy.
start learning
Hold on to the handrail.
Zapytaj kierowcę autobusu, czy możemy włożyć walizkę do luku bagażowego.
start learning
Ask the bus driver if we can put the suitcase in the luggage hold.
Mój dom jest obok przystanku na żądanie.
start learning
My house is next to a request stop.
Wciśnij przycisk, żeby autobus się zatrzymał.
start learning
Press the stop button so that the bus stops.
Nie zapomnij pomachać do kierowcy, żeby się zatrzymał.
start learning
Do not forget to wave at the driver to stop.
Zwolnić Panu miejsce? Proszę usiąść.
start learning
Would you like my seat? Plese take a seat.
Dziękuję, postoję.
start learning
I'm OK, thank you.
Wysiadam na następnym przystanku
start learning
I'm getting of at the next stop.
Przepraszam to mój przystanek. Chciałbym wysiąść.
start learning
Excuse me, this is my stop. I'd like to get off.
Czy mogę przejść?
start learning
Can I get past, please?

You must sign in to write a comment