spr pon

 0    218 flashcards    Piwencjusz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
księgowy / księgowa
start learning
accountant
konserwator dzieł sztuki
start learning
art restorer
opiekun/opiekunka do dziecka
start learning
babysitter
kasjer/kasjerka w banku
start learning
bank cashier
adwokat/adwokatka
start learning
barrister
kosmetyczka
start learning
beautician
urzędnik panstwowy/urzędniczka panstwowa
start learning
civil servant
robotnik budowlany
start learning
construction worker
psycholog/psycholożka
start learning
counsellor
pracownik/pracownica działu obsługi klienta
start learning
customer service advisor
smieciarz
start learning
dustman/refuse collector
projektant/projektantka mody
start learning
fashion designer
instruktor/instruktorka fitnessu
start learning
fitness instructor
steward/stewardesa
start learning
flight attendant
kompozytor/kompozytorka
start learning
composer
grafik / graficzka
start learning
graphic designer
agent ubezpieczeniowy / gętka ubezpieczeniowa
start learning
insurance agent
projektant / projektantka wnętrz
start learning
interior designer
tłumacz / tłumaczka ustny
start learning
interpreter
kustosz / kustoszka
start learning
museum curator
pielęgniarz / pielęgniarka
start learning
nurse
hydraulik
start learning
plumber
recepcjonista / recepcjonistka
start learning
receptionist
przedstawiciel handlowy / przedstawicielka handlowa
start learning
sales representative
programista / programistka
start learning
software designer
makler giełdowy
start learning
stockbroker
kontroler / kontrolerka opłat parkingowych
start learning
traffic warden
tłumacz / tłumaczka pisemny
start learning
translator
agent / agentka biura podróży
start learning
travel agent
kierowca ciężarówki
start learning
truck driver
projektant / projektantka stron internetowych
start learning
web designer
słabo płatny
start learning
badly-paid
fizyczny
start learning
blue-collar
związany z opieką
start learning
caring
wygagający, stanowiący wyzwanie
start learning
challenging
twórczy
start learning
creative
wymagający
start learning
demanding
na pełen etat
start learning
full-time
odpowiedzialny, ważny
start learning
high-powered
lukratywny, dobrze płatny
start learning
lucrative
fizyczny
start learning
manual
niewymagający kwalifikacji
start learning
menial
na niepełny etat
start learning
part-time
stały
start learning
permanent
przynoszący wysokie dochody
start learning
profitable
monotonny
start learning
repetitive
satysfakcjonujący
start learning
rewarding
tymczasowy
start learning
temporary
charytatywny, w wolontariacie
start learning
voluntary
dobrze płatny
start learning
well-paid
umysłowy, urzędniczy
start learning
white-collar
dział księgowości
start learning
accounts
dział obsługi klienta
start learning
Customer Service
dział kadr
start learning
human resources
dział marketingu
start learning
marketing
dział zajmujący się kreowaniem wizerunku firmy
start learning
public relations
dział badowczo-rozwojowy
start learning
research and development
dział sprzedaży
start learning
sales
czeladnik
start learning
apprentice
szef/szefowa
start learning
boss
dyrektor zarządzający
start learning
CEO Chief Executive Officer
współpracownik / współpracowniczka
start learning
co-worker
kolega / koleżanka z pracy
start learning
colleague
dyrektor finansowy
start learning
finance director
stażysta / starzystka
start learning
intern
osoba przeprowadzająca rozmowy kwalifikacyjne
start learning
interviewer
bezpośredni przełożony
start learning
line manager
zarząd
start learning
management
dyrektor zarządzający
start learning
managing director
asystent / asystentka
start learning
PA Personal Assistant
osoba rekrutująca pracowników
start learning
recruiter
personel
start learning
staff
podwładny
start learning
subordinate
osoba w trakcie szkolenia
start learning
trainee
wolontariusz / wolontariuszka
start learning
volunteer
pracoholik/pracoholiczka
start learning
workaholic
premia roczna
start learning
annual bonus
dochód roczny
start learning
annual income
zaległa wpłata
start learning
back pay
zasiłek na dziecko
start learning
Child Benefit
prowizja
start learning
commission
zarabiać
start learning
earn
odsetki
start learning
interest
na zasiłku
start learning
on the dole
płaca
start learning
pay
podwyżka
start learning
pay rise
emerytura, renta
start learning
pension
plan emerytalny
start learning
pension plan
zysk
start learning
profit
pasek wynagrodzenia
start learning
salary slip
udziały, akcje
start learning
shares
pensia początkowa
start learning
starting salary
napiwek
start learning
tip
zasiłek dla bezrobotnych
start learning
unemployment benefit / dole
płaca, stawka godzinowa tygodniowa
start learning
wage
zwierzchnik, przełożony
start learning
superior
zatrudniać
start learning
to employ
pracownik / pracownica
start learning
employee
pracodawca
start learning
employer
zatrudnienie
start learning
employment
kontynuować pracę
start learning
get on with your work
pracowac w firmie
start learning
work for a company
miejsce pracy
start learning
workplace
ubiegać o pracę na stanowisku...
start learning
apply for the position of...
kandydat / kandydatka
start learning
candidate
wybór zawodu
start learning
career choise
kariera zawodu w jakiejś dziedzinie
start learning
career in
cv
start learning
cv
umowa
start learning
contract
agencja pośrednictwa pracy
start learning
employment agency
perspektywa zatrudnienia
start learning
employment prospects
wyjść na rynek pracy
start learning
enter the job / labour market
urząd pracy
start learning
job centre
rozmowa kwalifikacyjna
start learning
job interview
oferta pracy
start learning
job offer
posada
start learning
position/post
referencje
start learning
reference
proces rekrutacji
start learning
recruitment process
wymagania
start learning
requirements
zatrudnić
start learning
take on / hire
praca polega na...
start learning
the job / work involves...
wakat
start learning
vacancy
osiągnięcie
start learning
achievement
posługiwac się biegle językiem angielskim
start learning
be fluent in English
zaangażowany, oddany
start learning
committed
zdolności komunikacyjne
start learning
communication skills
kompetętny
start learning
competent
skrupulatny, sumienny
start learning
conscientious
wydajny
start learning
efficient
doświadczenie w jakiejś dziedzinie
start learning
experience in a field
umiejętnośc dostosowania się do nowych sytuacji
start learning
flexibility
zoriętowany na cele
start learning
goal-oriented
o wysokich umiejętnościach / kwalifikacjach / silnej motywacji
start learning
highly skilled / qualified / motivated
przedsiębiorczy
start learning
industrious
inicjatywa
start learning
initiative
dotychczasowe doświadczenie zawodowe
start learning
previous professional / job experience
aktywny, pełen inicjatywy
start learning
proactive
kwalifikacje
start learning
qualifications
solidny, niezawodny
start learning
reliable
zorganizowany
start learning
well-organized
dobrze wyszkolony
start learning
well-trained
umieć pracować pod presją
start learning
work well under pressure
praktyczna znajomość czegoś
start learning
working knowledge of something
kierowanie, zarządzanie
start learning
administrative work
nadzorować, być szefem
start learning
be in charge
zajmowac się czymś
start learning
deal with
rozdzielać obowiązki
start learning
delegate
wyjeżdzac służbowo
start learning
go away on business
prowadzic księgowość
start learning
keep the books
stać na czele zespołu
start learning
lead a team
zarządzanie
start learning
management
dotrzymywac terminów
start learning
meet deadlines
wykonywac obowiązki służbowe
start learning
perform job duties
oceniać wyniki czyjejś pracy
start learning
review sombody performance
nadzorować
start learning
supervise
odbierać telefony
start learning
take calls
pracować w zespole / samodzielnie
start learning
work in a team / on your own
pracować, dotrzymywać napiętych terminów
start learning
work to tight deadlines
pracować w nadgodzinach
start learning
work / do overtime
uczyć się zawodu w praktyce
start learning
learn on the job
rozwój zawodowy
start learning
professional development
przekwalifikować się
start learning
retrain
szkolenie
start learning
training course
warsztaty
start learning
workshops
jak najszybciej
start learning
ASAP As Soon As Possible
poufnie, do rąk własnych
start learning
FYEO For Your Eyes Only
do twojej / pani / pana wiadomości
start learning
FYI For Your Information
awansować, dostać awans
start learning
be promoted
samochód służbowy
start learning
company car
elestyczne godziny pracy
start learning
flexible working hours / flexi-time
pójść na zwolnienie / urlop
start learning
go on leave
wynagrodzenie za czas urlopu
start learning
holiday pay
zadowolenie z pracy
start learning
job satisfaction
pewność stałego zatrudnienia
start learning
job security
przerwa na lunch
start learning
lunch hour
urlop macierzyński / ojcowski
start learning
maternity / paternity leave
dodatkowe świadczenia ze strony pracodawcy
start learning
perks / fringe benefits
perspektywy awansu
start learning
promotion of prospects
zwolnienie lekarskie
start learning
sick leave
wynagrodzenie za czas choroby
start learning
sick pay
brać wolne / wolny dzień
start learning
take time / a day off
równowaga między życiem prywatnym a zawodowym
start learning
work-life balance
pracować na własny rachunek
start learning
be self-employed
stworzyć własną firmę
start learning
build up your own business
pracować jako wolny strzelec / na zlecenia
start learning
do freelance work
pracować dorywczo, wykonywać drobne prace
start learning
do odd jobs
prowadzić firmę
start learning
run your own business
założyć firmę
start learning
set up a compony
pracować zdalnie
start learning
work from home
wcześniejsza emerytura
start learning
early retirement
złożyć wymównienie
start learning
hand in your resignation / notice
utrata pracy
start learning
job loss
zwolnic z pracy
start learning
lay off / dismiss
zwolnić, zrekrutować
start learning
make redundancy
zwolnić się, zrezygnować z pracy
start learning
quit / resign
redukcja etatów
start learning
redundancy
przejśc na emeryturę
start learning
retire
wyrzucić z pracy
start learning
sack / give the sack / fire
dobrowolne odejście z pracy
start learning
voluntary redundancy
tania siła robocza
start learning
cheap labor
wyzyskiwać
start learning
exploit
bezrobotny
start learning
jobless / unemployed
bezrobocie
start learning
joblessness / unemployment
koszty pracy
start learning
labour costs
przekazywać pracę / produkcję innym firmom
start learning
outsource
przepracowany
start learning
overworked
strajk okupacyjny
start learning
sit-in
strajk
start learning
strike
bezrobotni
start learning
the unemployed
związek zawodowy
start learning
trade union
gruba ryba
start learning
big fish
zakończyć pracę na dany dzień
start learning
call it a day
wspinać się po szczeblach kariery
start learning
climb the corporate ladder
nauczyć się fachu
start learning
learn the ropes
wykorzystać nieformalne kontakty żeby coś załatwić
start learning
pull a few strings
przyłożyć się
start learning
pull your weight
biurokracja
start learning
red tape
podejmować szybkie decyzje
start learning
thing on your feet

You must sign in to write a comment