politics and state systems

 0    48 flashcards    Bluberry_
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
arystokracja
start learning
aristocracy
gabinet, Rada Ministrów
start learning
Cabinet
lord, kanclerz
start learning
Chancellor
obywatel
On jest obywatelem Stanów Zjednoczonych.
start learning
citizen
He's a US citizen.
urzędnik służby cywilnej
start learning
civil servant
koalicja
start learning
coalition
partia konserwatywna
start learning
Conservatives
okręg wyborczy
start learning
constituency
konstytucja
start learning
constitution
elektorat
start learning
electorate
izby parlamentu
start learning
houses of parliament
Partia Pracy
start learning
Labour
Partia Liberalnych Demokratów
start learning
Liberal Democrats
manifest
start learning
manifesto
poseł, członek parlamentu
start learning
MP, Member of Parliament
minister
start learning
minister
mniejszość
Polacy są największą mniejszością narodową w Wielkiej Brytanii.
start learning
minority
The Poles are the largest national minority in Great Britain.
monarchia
start learning
monarchy
opozycja
Rząd był silny, ponieważ opozycja nie cieszyła się zbytnią popularnością.
start learning
opposition
The government was strong because the opposition was not very popular.
partia
start learning
party
polityka
Nie interesuję się polityką.
start learning
politics
I'm not interested in politics.
polityk
start learning
politician
prezydent
Kto jest prezydentem Polski?
start learning
president
Who is the president of Poland?
premier
start learning
prime minister
referendum
Wielka Brytania zorganizowała referendum i zagłosowała za wyjściem z Unii Europejskiej.
start learning
referendum
Britain held a referendum and voted to leave the European Union.
republika
start learning
republic
republikański
start learning
Republican
kadencja
start learning
term of office
głosować, brać udział w wyborach
start learning
vote in an election
organizować wybory powszechne
start learning
hold a general election
ubiegać się o drugą kadencję
start learning
stand for re-election
formować rząd
start learning
form a government
sprawować urząd, rządzić przez kadencję
start learning
serve a term of office
uchwalać ustawę, ustanawiać prawo
start learning
pass a law
obradować w jakiejś sprawie
start learning
debate an issue
aprobować
start learning
approve
winić
start learning
blame
liczyć na kogoś
start learning
count on sb
powstrzymać kogoś przed zrobieniem czegoś
start learning
prevent sb from doing sth
protestować przeciwko czemuś
start learning
protest against something
karać
start learning
punish
prowadzić do czegoś, kończyć się czymś
start learning
result in sth
martwić się czymś
start learning
worry about sth
zostać obciążonym (opłatą)
start learning
be charged for
informować
start learning
inform
wchodzić
start learning
enter
przeznaczyć coś na coś, wziąć coś pod uwagę
start learning
allow sth for sb
proponowana ustawa
start learning
proposed legislation

You must sign in to write a comment