past simple vs. past continuous

 0    34 flashcards    ilonaujma4
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Co robiłeś, gdy dzisiaj rano do ciebie dzwoniłam? Spałeś?
start learning
What were you doing when I called you this morning? Were you sleeping?
Brałem prysznic i nie słyszałem telefonu.
start learning
I was having a shower, and I didn’t hear the phone.
Poznał wielu ludzi, gdy mieszkał w Kalifornii.
start learning
He met a lot of people, when he was living in California.
Właśnie wychodziłem, gdy on przyjechał.
start learning
I was just leaving when he arrived.
Zaczynało padać, gdy wyszliśmy.
start learning
It was starting to rain when we left.
A właściwie to zaczęło padać, gdy wyszliśmy.
start learning
Actually, it started raining when we left.
Jedli kolację, gdy ktoś zapukał do drzwi.
start learning
They were having dinner when someone knocked on the door.
Byłam u lekarza dwa dni temu, ponieważ nie czułam się dobrze.
start learning
I went to the doctor two days ago, because I was not feeling well.
Złodzieje włamali się do domu, gdy spaliśmy.
start learning
the Thieves broke into the hause while we were sleping
W 1999 roku on jeszcze pracował w Warszawie. Potem zmienił pracę.
start learning
In 1999, he was still working in Warsaw. Then he changed his jobs.
Wczoraj poszliśmy do kina / byliśmy w kinie. Potem zjedliśmy kolację w restauracji.
start learning
Yesterday we went to the cinema. Then we had dinner at the restaurant.
Co oni robili wczoraj o dziesiątej w nocy? Było bardzo głośno.
start learning
What were they doing at pm yesterday? It was very noisy.
(Podczas) gdy na niego czekaliśmy, zadzwonił, żeby powiedzieć nam, że nie może przyjść się z nami zobaczyć.
start learning
while we were waiting for him, he called to tell us that he couldn't come to see us.
Gdzie byłeś, gdy usłyszałeś o wypadku?
start learning
Where were you when you heard about the accident?
Ona była w pokoju, ale nic nie słyszała, bo nie słuchała.
start learning
She was in the room but she did not hear anything, because she wasn't listening.
Gdy wszedłem do biura, recepcjonistka rozmawiała z jednym z klientów, Maria robiła kawę, a szefowie dyskutowali o projekcie.
start learning
When I got into the office, the receptionist was talking to one of the clients, Maria was making coffe, and the managers were discussin the projects discussed the project.
Złamałam nogę, (podczas) gdy jeździła na nartach.
start learning
I broke my leg, while I was skiing.
Gdy przyjechałeś na przyjęcie, kto tam był?
start learning
When you arrived at the party, who was there?
Upuściłam talerz, gdy myłam naczynia.
start learning
I dropped the plate when I was washing the dishes.
Ona zadzwoniła do mnie wczoraj. Powiedziała, że dzwoni(ła) z budki telefonicznej.
start learning
She called me yesterday. She said that she was calling from a phone booth.
Lecieli nad Rzymem, gdy usłyszeli bardzo dziwny hałas.
start learning
They were flaying over Rome, when they heard a very strange noise.
Nie wiedzieli, co się działo.
start learning
They did not know what was happening.
Pasażerowie krzyczeli, a stewardzi próbowali ich uspokoić.
start learning
Passengers were shouting and stewards were trying to calm them down.
Wtedy kapitan powiedział, że wszystko jest/ było w porządku.
start learning
Then the captain said, that everything was alright
Ona pracowała w ogrodzie, a jej dzieci bawiły się, gdy nagle zaczęło padać.
start learning
She was working in the garden, and her children were playing when it sddenly started to rainwhen suddenly it began to rain.
Gdy moi rodzice oglądali telewizję, ja odrabia- łam pracę domową.
start learning
while my parents were watching TV, I was doing my homework.
Gdy byłam dzieckiem, nie miałam komputera.
start learning
When I was a child, I didn't have a computer.
Wychodziłam ze sklepu, gdy ochroniarz mnie zatrzymał.
start learning
I was leaving the shop when the security guard stopped me.
Zapytał, co miałam (dosł. niosłam) w ręce.
start learning
He asked me what I was carrying in my hand.
Kiedy ostatni raz go widziałaś?
start learning
When was the last time you saw him? When did you last see him?
Ostatnim razem widziałam go dwa dni temu.
start learning
The last time I saw him was two days ago.
Gdy wysiadałam z samochodu, upuściłam torbę.
start learning
When I was getting out of the car, I dropped my bag.
Okradli mnie, gdy stałem w kolejce.
start learning
They robbed me when I was standing in a queuein the queue.
Tom przyjechał po mnie, gdy jeszcze się pakowałam.
start learning
Tom came to pick me up while I was still packing.

You must sign in to write a comment