Nasze Lekcje!

 0    100 flashcards    Pressure
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
związany z treścią czegoś
start learning
Content-related
dowiedzieć się
start learning
find out
dowiedzieć się, nauczyć
start learning
learn
polityka (firmy)
start learning
policy (company policy)
obciążenie pracą
start learning
workload (heavy workload)
wytyczne
start learning
guidelines
urządzenie
start learning
a contraption
wywierać nacisk na coś
start learning
to put pressure on
zwykły (przeciętny)
start learning
run-of-the-mill
uczyć kogoś
start learning
teach taught taught
karteczka samoprzylepna
start learning
post-it note
skrót (myślowy) (2)
start learning
mental shortcut, shorthand
Wpaść na pomysł
start learning
to come up with an idea
opanować jakąś umiejętność
start learning
to master a skill
wykombinować jak coś zrobić
start learning
to figure out how to do sth
myśleć odtwórczo
start learning
to think reproductively
myśleć (irregular)
start learning
think thought thought
napotkać nowy problem
start learning
to be confronted with a new problem
sprowadzić kogoś na manowce
start learning
to lead you astray
prowadzić (np. tryb życia) irregular
start learning
lead led led
spoglądać na coś z róznej perspektywy
start learning
to look at sth from different angles
rówieśnik
start learning
a peer
pracować efektywnie
start learning
to work effectively
ujawaniać fakty
start learning
to reveal facts
bardzow ważny/ krytyczny
start learning
crucial
krytyczna decyzja
start learning
a crucial decision
połączyć siły/ zgrupować się
start learning
to team up with sb
zrozumieć coś/ zauważyć kilka nieznaczących faktów
start learning
to pick up some insignificant facts
w czasie konsultacji (akademickie)
start learning
during office hours
poszukiwać (też: usiłować); irregular
start learning
to seek sth sought sought
zachecać/ zapraszać do dalszych wysiłków
start learning
to foster further efforts to do sth
uformować
start learning
to form
rożnorodność
start learning
diveristy
zadanie/ praca domowa
start learning
an assignment
wszechstronność - zdolność przystosowania się lub dostosowania do wielu różnych funkcji lub działań
start learning
versatility - the ability to adapt or be adapted to many different functions or activities
bezpośrednia interakcja
start learning
face-to-face interaction
zachęcać do bezpośredniej interakcji
start learning
to foster face-to-face interaction
czynić kogoś odpowiedzialnym za coś
start learning
to hold sb accountable for doing sth
wykonać zadanie przed spotkaniem
start learning
to complete a task in advance of the meeting
upewniać się że są przygotowani
start learning
to ensure that they are prepared
wprowadzać nowe idee w życie
start learning
to put new ideas into practice
Jestem zły na na twoje ptaki
start learning
I’m angry at your birds
Jestem poirytowany na twoje chomiki
start learning
I’m annoyed about your hamsters
Niepokoję się o twój chomiki
start learning
I’m anxious about your hamsters
Jestem pewien co do wygranej twoich chomików
start learning
I’m certain about your hamsters’ victory
Twój dinozaur jest kiepski w szachy
start learning
your dinosaur is hopeless at chess
Twój dinozaur jest beznadziejny w szachy
start learning
your dinsaur is useless at chess
Byłem zaskoczony twoim wynikiem
start learning
I was surprised at your result
Byłem zdumiony twoim smutkiem
start learning
I was amazed by your sadness
Twój wynik mnie zszokował
start learning
I was shocked by your result
Spóźniłem się na spotkanie z twoim dinozaurem
start learning
I was late for a meeting with your dino
Wpółczuję Ci
start learning
I am sorry for you
Twój dniozaur jest inny niż wszystkie
start learning
Your dino is diffrent from all the others
Nic ci nie grozi
start learning
you are safe from harm
Zdałbyś ten egzamin gdybyś się bardziej przyłożył
start learning
You would have passed your exam if you had worked harder
Mógłbyś zdażyć gdybyś złapał tamten autobus
start learning
You could have been on time if you had caught the bus
Gdybym wiedziała że byłeś w szpitalu odwiedziłabym Ciebie
start learning
If I had known you were in hospital I'd have visited you
Gdybyś powiedział że potrzebujesz podwózki wyjechałabym wcześniej
start learning
If you had told me you needed a lift I would have left earlier
Gdyby ze mną porozmawiał, wysłuchałabym go
start learning
If he had talked to me, I would have listened to him
Gdybym pracował elastycznie to dałoby się jakoś żyć
start learning
If I worked flexible hours I could get on with my life
Gdybym się umówiła z lekarzem to nie byłabym teraz taka zrzędliwa
start learning
If I made a doctor’s appointment I wouldn’t be so grumpy now
Gdybyś nie tracił tyle czasu na serfowanie na internecie to miałbyś go więcej
start learning
If you didn’t waste so much time surfing the net you would have more time
Gdybyś nie używała tektury twoje projekty byłyby lepsz
start learning
If you didn’t use cardboard your designs would be better
zaskoczony, wystraszony
start learning
startled
Zakres/ obszar pracy
start learning
the scope of my work
uzasadniać
nie mogę uzasadnić wzięcia kolejnego dnia wolnego.
start learning
to justify
I can't really justify taking another day off work
obowiązujące zasady
start learning
the rules in place
sprostać wymaganiom
start learning
to meet requirements
wszystko na nic
nie udało się, wszystko na nic
start learning
all to no avail
We tried to persuade her not to resign, but to no avail (= did not succeed)
Rewolucjonista
start learning
a revolutionary
Punkt zwrotny w historii
Rewolucja przemysłowa była...
start learning
a turning point in history
The Industrial Revolution was a great turning point in history
Rozwój intenretu etc
start learning
the development of the Internet
Rozpowszechnienie interentu
start learning
the spread of the net
Posuwać się do przodu
Największe osignięcia w historii...
start learning
to advance
the greatest advances in history have been about social justice
Ruch (na rzecz czegoś)
Ruch Praw Człowieka
start learning
a movement
the Civil Rights Movement
Wynalezienie (wynalazek)
Wynalezienie koła
start learning
an invention
The invention of the wheel.
Założenie czegoś (np. instytucji)
start learning
Creating something (eg institutions)
Odkrycie ognia
start learning
the discovery of fire
Wynaleźć (stworzyć)
start learning
to invent sth
Odkryć coś/ wynaleźć coś co już istnieje
start learning
to discover Africa
Ulepszać/ polepszać/ podnosić
podnieść poziom życia
start learning
to improve
to improve the standard of living
Odwiedzić kogoś
to go somewhere to spend time with (someone such as a friend or relative)
start learning
to pay a visit to sb
He paid a visit to his parents
Dostępny/ zrozumiały
able to be reached easily or easy to understand
start learning
accessible
The resort is easily accessible by road / Covent Garden has made some attempt to make opera accessible to a wider public
Uruchomić coś
Cause (a device) to function
start learning
to trigger
burglars fled empty-handed after triggering the alarm
kraść w sklepie
start learning
to shoplift
Brać udział w spotkaniu
start learning
take part in a meeting
pożyczyć komuś 'kapustę'
start learning
to lend money to somebody
solidny/ niezawodny
start learning
reliable
wiedza zawodowa
start learning
expertise
pytać o radę
start learning
to ask for advice
członek rodziny
start learning
a relative
Kupować dinozaura
kupić sobie coś fajnego
start learning
bough bought
I’ve bought a dinosaur
odnieś sukces/ kiedy nam się coś uda
start learning
to be successful
obsesja na punkcie dinozaurów
start learning
an obsession with dinosaurs
zerwać ze swoim dinozaurem
rozstać się kimś
start learning
split split
split up with your partner
zawalić egzamin
start learning
to fail an exam
otrzymać dyplom
start learning
to get a degree
zaręczyć się z dinozaurem
start learning
to get engaged to a dinosaur
dostać awans
Szef powiedział, że w przyszłym miesiącu dostanę awans.
start learning
to get promoted
My boss told me that I'm going to be promoted next month.
miły ton głosu
start learning
a soft tone of voice

You must sign in to write a comment