Microsoft SQL Training Kit

 0    96 flashcards    lukaskorol
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rapid
I don't like rapid changes.
start learning
szybki, gwałtowny
Nie lubię gwałtownych zmian.
principle
It's a matter of principle with him.
start learning
zasada, reguła(moralna, wewnętrzne przekonanie, że coś jest właściwe bądź nie)
To dla niego kwestia zasad.
evolve
Humanity will always find a way to evolve.
start learning
ewoluować
Ludzkość zawsze znajdzie sposób, by się rozwijać.
otherwise
Make dinner now, otherwise we'll go out to eat later.
start learning
w przeciwnym wypadku, w przeciwnym razie, inaczej
Zrób obiad teraz, w przeciwnym wypadku wyjdziemy coś zjeść później.
ambiguity
Let me be very clear on this so there is no room for ambiguity.
start learning
dwuznaczność
Niech mi będzie wolno wypowiedzieć się wyraźnie na ten temat, aby nie pozostawiać miejsca na dwuznaczności.
terminate
start learning
kończyć
deviate
Her version of the events deviates from the truth.
start learning
zbaczać, odbiegać
Jej wersja wydarzeń odbiega od prawdy.
tuple
start learning
para uporządkowana
predicate(verb)
start learning
twierdzić, orzekać
explicitly
start learning
wyraźnie, dobitnie
relevance
start learning
związek (z tematem), waźność, znaczenie (czegoś)
manner
They should not treat the women in this manner.
start learning
sposób(np. zachowania)
Oni nie powinni traktować tych kobiet w ten sposób.
thus
I have a lot of work thus I can't help you with your homework.
start learning
tak więc / tym samym
Mam dużo pracy, tak więc nie mogę ci pomóc z zadaniem domowym.
beyond
This forest goes far beyond our land.
start learning
poza
Ten las wychodzi daleko poza naszą ziemię.
encounter
We encountered some difficulties when trying to apply for a visa.
start learning
napotykać, spotykać, natykać się
Napotkaliśmy pewne trudności, próbując zaaplikować o wizę.
violation
So far, no violations have been reported by either side.
start learning
naruszenie, pogwałcenie
Do tej pory, żadna ze stron nie zgłosiła żadnych naruszeń.
altogether
This didn't altogether surprise me.
start learning
zupełnie, całkiem, całkowicie
To zupełnie mnie nie zaskoczyło.
brief(adj)
Leave me a brief message before you go out.
start learning
zwięzły, krótki
Zostaw mi krótką wiadomość zanim wyjdziesz.
take place
The lecture will take place on Monday.
start learning
mieć miejsce (o zdarzeniu)
Wykład odbędzie się w poniedziałek.
unlike
Unlike a current account, a savings account doesn't allow you to withdraw money before a given period, specified in the agreement.
start learning
w przeciwieństwie do, nie tak jak
W przeciwieństwie do konta bieżącego, konto oszczędnościowe nie pozwala na wybieranie pieniędzy przed terminem określonym w umowie.
accordingly
start learning
odpowiednio do okoliczności, stosownie
apropriate
Your behaviour wasn't appropriate for the situation.
start learning
odpowiedni, stosowny, właściwy
Twoje zachowanie nie było stosowne do sytuacji.
according to sth
According to this newspaper, the school principal was fired.
start learning
według czegoś, zgodnie z czymś
Według tej gazety, dyrektor szkoły został zwolniony.
abbreviate
start learning
skracać
delimit
A river delimits the city.
start learning
wyznaczać granice
Rzeka wyznacza granice miasta.
embedded
start learning
osadzony(w czymś)
supplementary
start learning
uzupełniający, dodatkowy
considered
Listen, what you wrote the other day, I thought it was well considered.
start learning
przemyślany(np. opinia, czyn), brany pod uwagę
Słuchaj, to co napisałaś wtedy, pomyślałem, że to było dobrze przemyślane.
even though
Our coach was proud of us even though we lost the game.
start learning
pomimo że, chociaż, mimo że, aczkolwiek
Nasz trener był z nas dumny, pomimo że przegraliśmy mecz.
exhaustive
It also contains an exhaustive analysis of the piracy of digital contents.
start learning
gruntowny, wyczerpujący, kompletny (np. o informacji)
Zawiera ono również wyczerpującą analizę piractwa w odniesieniu do treści cyfrowych.
certain
I'm certain she would appreciate it.
start learning
pewien, pewny
Jestem pewien, że ona by to doceniła.
consistent
We need to be determined and consistent.
start learning
jednolity, spójny, zgodny
Musimy być zdecydowani i zgodni.
robust
Robust scrutiny is what we need right now.
start learning
silny, solidny
Solidna analiza jest tym, czego teraz potrzebujemy.
enforcement
Enforcement of my ideas will be difficult.
start learning
wprowadzanie w życie, egzekwowanie
Wprowadzenie w życie moich pomysłów będzie trudne.
internal
This is an internal document, so do not send it outside.
start learning
wewnętrzny
To jest wewnętrzny dokument, więc nie wysyłaj go na zewnątrz.
approximate
What is the approximate time of completing this task?
start learning
przybliżony, orientacyjny
Jaki jest przybliżony czas wykonania tego zadania?
vary
The hotel rooms vary in size.
start learning
różnić się
Pokoje hotelowe różnią się rozmiarem.
widely
He left the window widely open.
start learning
szeroko
On zostawił szeroko otwarte okno.
associated
I don't want either of you to be associated with my company.
start learning
połączony, powiązany, związany
Nie chcę, by żaden z was był związany z moją firmą.
associate(verb)
If you can associate facts quickly, you are intelligent.
start learning
kojarzyć (coś z czymś), wiązać (fakty)
Jeżeli potrafisz szybko wiązać fakty, jesteś inteligentny.
omit
start learning
pomijać
indicate
Her test results indicated that she needs to lose weight.
start learning
wskazywać
Jej wyniki badań wskazywały, że musi schudnąć.
involve
Every military mission involves danger.
start learning
wymagać, pociągać za sobą, wiązać się z (np. wysiłkiem, niebezpieczeństwem)
Każda militarna misja wiąże się z niebezpieczeństwem.
surrogate
We don't have this particular brand, but we can provide you with a surrogate.
start learning
zastępstwo(czegoś)
Nie mamy tej konkretnej marki, ale możemy zaoferować panu zastępstwo.
solely
I can't rely solely on him.
start learning
wyłącznie, jedynie
Nie mogę polegać wyłącznie na nim.
benchmark(noun)
I have to run a benchmark on my new computer.
start learning
test wydajności
Muszę wykonać test wydajności mojego nowego komputera.
benchmark(verb)
I need to benchmark this machine before I can analyse the problem.
start learning
testować wydajność (czegoś)
Muszę przetestować wydajność tej maszyny, zanim będę w stanie przeprowadzić analizę problemu.
hence
Hence my advice: please be certain about what you are doing from the very start.
start learning
stąd, więc, z tego powodu
Stąd moja rada: proszę, abyście od samego początku upewnili się, co robicie.
throughput
The throughput of my computer is really good.
start learning
przepustowość, wydajność
Wydajność mojego komputera jest naprawdę dobra.
mitigate
They're trying to mitigate the effects of climate change.
start learning
łagodzić
Oni próbują łagodzić efekty zmiany klimatu.
periodic
start learning
okresowy
abbreviation
"PL" is an international abbreviation for Poland.
start learning
skrót (skrócona nazwa)
"PL" to międzynarodowy skrót oznaczający Polskę.
regardless
And yet he's decided to go ahead, regardless.
start learning
pomimo tego; mimo wszystko; i tak
I jednak zdecydował się uderzyć mimo wszystko.
compensate
start learning
rekompensować
substitute(noun)
I bought a cheaper substitute for my pills.
start learning
zamiennik
Kupiłem tańszy zamiennik moich tabletek.
substitute(noun)
She substitutes for our math teacher.
start learning
zastępować
Ona zastępuje naszą nauczycielkę matematyki.
trail
He trailed me all around the town.
start learning
ciągnąć za sobą
On ciągnął mnie za sobą po całym mieście.
computing
Our new product can handle computing four times faster than any other computer available at the market.
start learning
przetwarzanie danych
Nasz produkt zajmuje się przetwarzaniem danych cztery razy szybciej niż jakikolwiek inny komputer dostępny na rynku.
bandwidth
It's advisable to check if actual bandwidth doesn't differ from the one in the agreement.
start learning
przepustowość łącza
Jest wskazane sprawdzić, czy faktyczna przepustowość łącza nie rożni się od tej w umowie.
edge
The house was placed on the edge of the wood.
start learning
krawędź, brzeg
Dom był usytuowany na skraju lasu.
prediction
I hope this prediction is not a lie.
start learning
przewidywanie, prognozowanie
Niestety, ta prognoza staje się teraz prawdą.
capability
start learning
zdolność
eligible
Is he eligible to work here?
start learning
spełniający wymagania, spełniający niezbędne warunki, uprawniony
Czy on jest uprawiony do pracy tutaj?
incur
start learning
ponosić (np. karę, straty, ryzyko, koszta)
stretch
I stretch my body every half an hour.
start learning
rozciągać
Rozciągam ciało co pół godziny.
on-premises software
start learning
oprogramowanie lokalne
continuity
Our mission is to assure the continuity of our species.
start learning
ciągłość
Naszą misją jest zapewnienie ciągłości naszemu gatunkowi.
scalability
start learning
skalowalność
probability
start learning
prawdopodobieństwo
bi-directional
start learning
dwukierunkowy
act(verb)
We need to act quickly.
start learning
działać, przystępować do działania
Musimy działać szybko.
policy
They have adopted a strict no-smoking policy.
start learning
polityka (zasady działania)
Oni przyjęli surową politykę zabraniającą palenia.
governance
Their governance was very harmful to our country.
start learning
kierowanie, zarządzanie
Ich rządy były bardzo szkodliwe dla naszego państwa.
heighten
start learning
podnosić, podwyższać, powiększać, potęgować
orchestrate
start learning
orkiestrować, organizować, zorganizować (np. kampanię, strajk, przyjęcie).
blade
Be careful with the blade.
start learning
ostrze
Uważaj na ostrze.
cognitive
His cognitive skills are developing very slowly.
start learning
poznawczy
Jego zdolności poznawcze rozwijają się bardzo wolno.
subsequently
start learning
następnie
prompt(verb)
Parents usually prompt their children to say thank you.
start learning
podpowiadać, sugerować
Rodzice zazwyczaj podpowiadają swoim dzieciom, aby powiedziały dziękuję.
prompt(adjective)
She's written back already - that was a prompt reply!
start learning
bezzwłoczny, natychmiastowy
Ona już odpisała - to była szybka odpowiedź!
remediation
start learning
poprawa jakości(czegoś)
privileged
He was born in a wealthy and privileged family.
start learning
uprzywilejowany
On się urodził w bogatej i uprzywilejowanej rodzinie.
privilege
Being a student is a privilege.
start learning
przywilej, uprawnienie
Bycie studentem jest przywilejem.
essentialy
I essentially support what has been said about both countries.
start learning
zasadniczo
Zasadniczo popieram to, co powiedziano o obu krajach.
time-bound
start learning
określony w czasie (np. cel)
justification
As I have said earlier, this is a project with absolutely no economic justification.
start learning
usprawiedliwienie, uzasadnienie
Projekt, jak wcześniej wspomniałem, nie ma absolutnie żadnego ekonomicznego uzasadnienia.
leverage
You've learned how to get leverage over someone, haven't you?
start learning
wpływ, zdolność wywierania nacisku
Wreszcie nauczyłeś się, jak wywierać nacisk, nieprawdaż?
handling
Regulations are needed when it comes to the use and handling of the products.
start learning
obsługiwanie, posługiwanie się
Konieczne są uregulowania w zakresie stosowania produktów i posługiwania się nimi.
handle(verb)
She's handling the whole HR department.
start learning
zajmować się, wykonywać
Ona zajmuje się całym działem kadr.
prevalent
start learning
rozpowszechniony
retain
We are retaining the data in our computer.
start learning
przetrzymywać, gromadzić (np. dane w komputerze)
Gromadzimy dane w naszym komputerze.
get in the way of something
I never let unimportant details get in the way of a good plan.
start learning
stawać na drodze czegoś
Nigdy nie pozwalam, by nieistotne szczegóły przeszkadzały w dobrym planie.
unprecedented
If what she says is true, we're facing an unprecedented crisis.
start learning
bezprecedensowy, niespotykany
Jeśli to co ona mówi jest prawdą, czeka nas bezprecedensowy kryzys.
routine
Soon enough, the family will get back to its summer routine.
start learning
procedura, ustalony porządek
Już za niedługo rodzina wróci do letniego porządku.
enforce
I enforced the discipline on my children by punishing and rewarding them.
start learning
narzucać, wymuszać (np. posłuszeństwo, dyscyplinę)
Wymusiłem dyscyplinę na moich dzieciach przez karanie i nagradzanie ich.
itself
The heating turns itself on.
start learning
się, samo
Ogrzewanie samo się włącza.

You must sign in to write a comment