lekcja cz 2.

 0    94 flashcards    minug
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Piszę w odpowiedzi na
start learning
I am writing in response to
oferta pracy dotycząca stanowiska
start learning
job offer concerning the post of
pozycja ta spełnia moje oczekiwania doskonałej pracy
start learning
this position fits my expectations of a perfect job
Biorąc pod uwagę moje kwalifikacje...
start learning
as far as my qualifications are concerned
As far As my qualifications are concerned, I have been working for about a year
Zdobyłam wiele cennego profesjonalnego doświadczenia
start learning
I have gained a lot of valuable proffesional experience
Wiem bardzo dobrze z mojego doświadczenia, że
start learning
I know very well from my experience that
Jestem gotów wziąść udział w rozmowie kwalifikacyjnej w najdogodniejszym dla was terminie.
start learning
I am ready to attend an interview at your earliest convenience.
w celu uzyskania dalszych informacji
start learning
for futher information
Czekam na kontakt z Państwem
start learning
I look forward to hearing from you
zwiększyć czyjeś zainteresowanie
start learning
raise sb's interest
tłumacz ustny
start learning
interpreter
dalsza współpraca
start learning
further cooperation
uwzględniony, zawarty
start learning
included
co więcej
start learning
what is more/moreover/furthermore
uzyskać kredyt
start learning
obtain a credit
utworzyć spółkę
start learning
set up/estamblish a company
ubiegać się o pożyczkę
start learning
apply for a loan
w 2008
start learning
in 2008
prowadzić firmę
start learning
run a company
posiadam określone umiejętności
start learning
I have certain skills
dobry w
start learning
good at
przynosić dochody
start learning
generate revenues
do tej pory nie miałem
start learning
so far i have not had
Jestem chętny do
start learning
I'm eager for
gotów do udziału
start learning
willing to attend
w tej dziedzinie
start learning
in this area
dla wspólnego dobra firmy
start learning
for the common good of the company
w pełni zdaję sobie sprawę
start learning
I fully realize
ważny
start learning
crucial/vital
za wszelką cenę
start learning
at all costs
Interesuję się
start learning
I'm interested in
Nie mam nic przeciwko
start learning
I don't mind
szybko uczący się
start learning
quick learner
nauczyć się na pamięć
start learning
learn by heart
Nie jestem zaznajomiony z tymi programami
start learning
I'm not familiar with these programs
kryzys
start learning
slump
czasochłonny
start learning
time-consuming
to warte rozważenia
start learning
it's worth consideration
spółki zależne
start learning
subsidiaries
odnośnie do niego
start learning
regarding him
doceniać
start learning
appreciate
etap przygotowawczy
start learning
preparatory stage
założenia
start learning
assumptions
zwolniony z
start learning
exempt from
poświęcić cały swój czas na
start learning
devote all my time to
z różnych powodów
start learning
for various reasons
są równie interesujące
start learning
are equally interesting
Wymagania w stosunku do mnie
start learning
requirements towards me
Zdecydowanie wybrałabym
start learning
I would definitely choose
dodatkowe wiadczenia
start learning
fringe benefits/perks
ubezpieczenie medyczne
start learning
medical insurance
Trudno jest zdefiniować / określić
start learning
It's hard to define/specify
podjąć decyzję
start learning
to take decision
I nie zamierzam owijać w bawełnę
start learning
I'm not going to beat around the bush
Wymagania finansowe
start learning
financial requirement
Wady i zalety
start learning
adventages and disadventages
plusy i minusy
start learning
pros and cons
w końcu
start learning
finally
ostatni, ale nie najmniej ważny
start learning
last but not least
Wydaje mi się,
start learning
It seems to me
dostępny
start learning
available
wymagający
start learning
demanding
szczęście ma takie samo znaczenie jak wysiłek
start learning
luck has/is of the same importance as effort
bezpośrednio
start learning
directly
przekonywać
start learning
persuade/convince
dawać przykład
start learning
set an example
poddostawca
start learning
subcontractor
pamiętać o
start learning
keep in mind
niskiej jakości
start learning
of low quality
ilość
start learning
quantity
niekompletny
start learning
incomplete
jesteśmy niedoświadczeni
start learning
we've inexperienced
narażone na ryzyko
start learning
run the risk of
W wielu przypadkach
start learning
in many cases
chciwy
start learning
greedy/mean
wycofywać się
start learning
step back
nerka
start learning
kidney
peruka
start learning
wig
to się składa z
start learning
it consist of
renomowanych firm
start learning
reputable companies
pod wrażeniem
start learning
impressed
dobrze dobrany
start learning
well-chosen
ostateczna lista
start learning
short list
rzutnik
start learning
OHP/overhead projector
gotowy
start learning
ready/ready-made/finished/prepared
z roku na rok
start learning
with every year
bezsensowny
start learning
pointless
mało prawdopodobne
start learning
hardly probable
żaden z (gdy mówimy o 3 i więcej)
start learning
none of them
żaden z (gdy mówimy o 2)
start learning
neither of them
stadion
start learning
stadium
rozległa wiedza
start learning
extensive knowledge
potwierdzenie
start learning
confirmation
współczynnik
start learning
factor/ratio

You must sign in to write a comment