LEKCJA 15 (PREPOSITIONS)

 0    73 flashcards    tomekbusko4
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
con artist
start learning
oszust, kanciarz
I took my dog for a walk
start learning
Wyprowadziłem psa na spacer
I walked my dog
start learning
Wyprowadziłem psa na spacer
sobering up
start learning
trzeźwienie po alkoholu
to sober up
start learning
trzeźwieć po alkoholu
I am anxious to go on holiday
start learning
nie mogę się doczekać wakacji
jealousy
start learning
zazdrość (o inną osobę)
jealous
I'm no longer jealous of her.
start learning
zazdrosny (o ludzi)
Nie jestem już o nią zazdrosny.
envy
I gazed with envy at my fellow students who were able to go to Paris for work experience.
start learning
zazrość, zawiść
Z zazdrością patrzyłam na moich kolegów, którzy mogli wyjeżdżać do Paryża na praktyki.
envious
She is envious of Tim having the opportunity to work for Microsoft
start learning
zazdrosny, zawistny
Ona jest zazdrosna o to, że Tim ma możliwość pracować dla Microsoftu
covet
start learning
pragnąć, patrzeć z zazdrością
covetous
For the wicked boasteth of his heart's desire, And the covetous renounceth, [yea], contemneth Jehovah.
start learning
chciwy, pożądliwy (np. spojrzenie)
Bo się chlubi niezbożnik w pożądliwościach duszy swojej, a łakomy błogosławi sobie a draźni Pana.
in favor of
start learning
na korzyść czegoś, na rzecz czegoś, za czymś
I have not patient for something
start learning
Nie mam cierpliwości do czegoś
tired of something
start learning
zmęczyć się czymś
be addicted to
By the time he was 18, he was addicted to alcohol.
start learning
być uzależnionym od czegoś, kogoś
Kiedy skończył 18 lat, był już uzależniony od alkoholu.
be afraid of
He's afraid of spiders.
start learning
obawiać się czegoś, kogoś
On boi się pająków.
be angry about
Why are you so angry about it?
start learning
być złym o coś, być złym z powodu czegoś
Dlaczego jesteś o to taki zły?
be angry with
Don't be angry with me.
start learning
być złym na kogoś
Nie bądź na mnie zły.
be angry at
Robert Plant was angry at Jimmy Page for hiding his show scarves yet again.
start learning
gniewać się na kogoś lub coś
Robert Plant był wkurzony na Jamiego Pagea za schowanie jego szala.
be allergic to
I'm allergic to cats.
start learning
być uczulonym na coś
Jestem uczulony na koty.
be amazed at
You walk down the street in any big city, you travel like that, and you are amazed at the diversity in the human species.
start learning
być czymś zdumionym
Gdy spacerujesz ulicami wielkiego miasta, podróżujesz, jesteś zdumiony różnorodnością gatunku ludzkiego.
be amazed by
I must say we were amazed by the number of applications received.
start learning
zdumiony czymś
Muszę przyznać, że byliśmy zdumieni liczbą otrzymanych podań.
be anxious about
I am anxious about the wording of some of the compromises.
start learning
być zaniepokojonym czymś
Niepokoi mnie sformułowanie niektórych przedstawionych kompromisów.
be ashamed of
Madam President, Finland does not need to be ashamed of its security policy solutions.
start learning
wstydzić się czegoś
Pani przewodnicząca! Finlandia nie musi się wstydzić swojej polityki bezpieczeństwa.
be associated with
Conversely, withdrawal symptoms may also be associated with suboptimal dosing.
start learning
związane, kojarzony z czymś
Odwrotnie, objawy abstynencyjne mogą też być związane z dawkowaniem suboptymalnym.
be attached to
start learning
być przywiązanym do kogoś emocjonalnie, być związanym z czymś, być przywiązanym do czegoś, pracować w jakiejś organizacji
be aware of
I'm well aware of it.
start learning
świadomy czegoś
Jestem tego w pełni świadomy.
be bad at
I'm really bad at sports.
start learning
słaby, kiepski w czymś
Jestem naprawdę kiepski w sporcie.
be based on
We want a reduction in the actual impact, based on a scientific risk evaluation.
start learning
na podstawie czegoś, w oparciu o coś
Domagamy się zmniejszenia faktycznego wpływu, na podstawie naukowej oceny ryzyka.
be bored with
You always have to be slightly bored with everything.
start learning
znudzony czymś
Musisz stale być wszystkim lekko znudzony.
be capable of
When they discover my escape they will be capable of anything!
start learning
być zdolnym do czegoś (np. do zrobienia czegoś złego)
Kiedy oni odkryją moją ucieczkę, będą zdolni do wszystkiego!
be clever at
Peter was so clever at all that sort of thing!
start learning
bystry, pomysłowy w czymś
be crowded with
start learning
zatłoczony przez coś, kogoś
be different from
Your brother is different from you
start learning
inny od czegoś, kogoś
Twój brat jest inny od ciebie
be different to
start learning
inny od czegoś, kogoś
be enthusiastic about
She's enthusiastic about her work.
start learning
być pełnym entuzjazmu dla czegoś
Ona jest bardzo entuzjastycznie nastawiona do swojej pracy.
be excited about
I'm really excited about it
start learning
być czymś podekscytowanym
Jestem tym naprawdę podekscytowany
be envious of
Many countries would be envious of these statistics.
start learning
zazdrosny o coś, o kogoś
Wiele państw pozazdrościłoby takich danych statystycznych.
be familiar with
John is familiar with contemporary art
start learning
znać się na czymś, spoufalać się z kimś
John zna się na sztuce współczesnej
be familar to
start learning
być komuś znanym
be famous for
The bakery is famous for its delicious cakes
start learning
słynąć z czegoś
Piekarnia słynie ze swoich pysznych ciast
be fed up with/of
I'm really fed up with the weather in Britain
start learning
mieć dosyć czegoś, mieć czegoś powyżej uszu
Mam naprawdę dosyć pogody w Wielkiej Brytanii.
be fond of
You're very fond of her, aren't you?
start learning
lubić kogoś, czuć do kogoś sympatię i pociąg
Bardzo ją lubisz, prawda?
be guilty of
A cosmic us and them, and a God who is guilty of the worst kind of favoritism?
start learning
być winny, odpowiedzialny za coś (coś, co nie jest społecznie akceptowane)
Kosmiczny podział: my i oni i Bóg winny najgorszego rodzaju faworyzowania?
be good at
I was not very good at the other part, so I stayed alone with the cosmos.
start learning
być w czymś dobrym
Z grami sobie radziłem, z tym drugim już gorzej, więc zostawałem sam na sam z kosmosem.
be grateful to
I am grateful to all those who have supported me; I cannot name them all.
start learning
być wdzięczny komuś
Jestem wdzięczny tym wszystkim, którzy mnie poparli; nie mogę wymienić ich wszystkich.
be hooked on
In 1998, I had finished writing "Toy Story" and "A Bug's Life" and I was completely hooked on screenwriting.
start learning
być uzależniony od czegoś (np. narkotyków)
W 1998 roku skończyłem pisać "Toy Story" i "Dawno Temu w Trawie" i byłem całkowicie uzależniony od scenopisarstwa.
be identical to
She noticed a dress, identical to the one she had.
start learning
być identyczny z kimś, czymś
Ona zauważyła sukienkę, identyczną jak ta, którą miała
be impressed with
And Einstein was very impressed with his exact solution, and I should hope also the dedication of the scientist.
start learning
być pod wrażeniem czegoś
Einstein był pod wrażeniem jego rozwiązania jak i oddania Schwarzschilda jako naukowca pracującego w trudnych warunkach.
be impressed by
But actually, they were impressed by my words.
start learning
być pod wrażeniem czegoś, kogoś
Okazało się, że zaimponowałam im swoimi słowami.
be jealous of
Thus saith Jehovah of hosts: I am jealous for Zion with great jealousy, and I am jealous for her with great wrath.
start learning
być zazdrosny o kogoś, coś
Tak mówi Pan zastępów: Zapaliłem się nad Syonem gorliwością wielką, owszem, rozgniewaniem wielkiem zapaliłem się.
be mad about
Are you mad at me or at yourself about getting married?
start learning
mieć bzika na punkcie czegoś, wściekać się o coś
Jesteś zły na siebie czy na mnie z powodu tego ślubu?
be mad at
It's like when you're mean to your wife because you're mad at somebody else.
start learning
wściekły na kogoś
To jak gdy jesteś niemiły dla swojej żony ponieważ jesteś wściekły na kogoś innego.
be married to
Now this brand, the Qualcomm Stadium, the Staples Center ... these people will be married to the film in perpetuity -- forever.
start learning
żonaty z kimś/czymś
I ta marka, Qualcomm Stadium, Staples Center... ~~~ Ci ludzie połączą się z tym filmem na zawsze - wiecznie.
be opposed to
Junilistan is opposed to any expansion in its activity at all.
start learning
przeciw czemuś/komuś
Posłowie z partii Lista Czerwcowa są przeciw w ogóle wszelkiemu rozszerzeniu jego działalności.
be patient with
start learning
cierpliwy w czymś
be impatient with
start learning
niecierpliwy w czymś
be pleased with
The brothers were pleased with their progress.
start learning
być zadowolonym z czegoś
Bracia byli zadowoleni ze swojego postępu
be polite to
And my hosts in Pakistan said, "Look, don't be too polite to us.
start learning
być grzeczny wobec kogoś
Moi gospodarze w Pakistanie mówili: „Słuchaj, nie bądź dla nas zbyt miła.
be popular with
It's very popular with kids.
start learning
popularny wśród
Zyskał sobie sporą popularność wśród dzieci.
be proud of
start learning
być dumny z czegoś kogoś
be related to
I'm looking for information related to politics.
start learning
być powiązanym z czymś
Szukam informacji powiązanych z polityką
be responsible for
She is not fit to be responsible for foreign security and defence policy.
start learning
być za coś odpowiedzialnym
Nie nadaje się ona do ponoszenia odpowiedzialności za politykę bezpieczeństwa i obrony.
be satisfied with
Mr Karas can be satisfied with his work in the negotiations.
start learning
być zadowolonym z czegoś, być czymś usatysfakcjonowanym (np. wynikami)
Pan poseł Karas może być zadowolony ze swojej pracy podczas negocjacji.
be satisfied by
start learning
być zadowolonym z czegoś
be sick of
I am sick of hearing that we cannot do better, that we have done all we can.
start learning
mieć czegoś dość, znudzić się czymś
Mam dość wysłuchiwania, że nie możemy zrobić lepiej, że zrobiliśmy wszystko, co tylko możliwe.
be similar to
This dog is similar to the one I saw yesterday
start learning
być podobnym do czegoś
Ten pies jest podobny do tego, którego widziałem wczoraj.
be suitable for
The I-Neb AAD nebuliser has also been shown to be suitable for the administration of Ventavis.
start learning
być odpowiednim do
Wykazano, że nebulizator I- Neb AAD jest również odpowiedni do podawania produktu Ventavis.
be surprised at
You might be surprised at why I am speaking about this issue.
start learning
być czymś zaskoczony
Mogą być państwo zaskoczeni, że poruszam tę kwestię.
be surprised by
You don't like to be surprised by people who come around the corner.
start learning
być zaskoczonym kimś, czymś
Nie lubi się ludzi, którzy zaskakują cię zza rogu.
be upset about
For this reason, I am very upset about the opt-out.
start learning
być zmartwionym czymś
Z tego powodu jestem bardzo zmartwiony sprawą klauzuli opt-out.
be upset with
Of course, by talking about science I also may, as I did the other night, incur the violent wrath of some scientists who were very upset with me.
start learning
być zagniewanym na kogoś
Oczywiście, mówiąc o nauce także mogę, jak zdarzyło się to pewnej nocy, odczuć wściekły gniew kilku naukowców, którzy byli na mnie bardzo źli.

You must sign in to write a comment