Language leader unit 2 Environment

 0    144 flashcards    sebii123
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
paliwo kopalne
start learning
fossil fuel
a fuel such as coal or oil, made from decayed material from animals or plants that lived many thousands of years ago
start learning
fossil fuel
słaba jakość powietrza
start learning
poor air quality
emisja z fabryk
start learning
emissions from factories
siarka (pierwiastek)
start learning
sulfur (element)
the type of place that a particular animal usually lives in or a particular plant usually grows in
start learning
habitat
zniszczenie
start learning
destruction
siedlisko (środowisko życia)
start learning
habitat
niszczenie siedlisk
start learning
habitat destruction
nadmierny odłów, przełowienie
start learning
overfishing,
the process of taking too many fish from the sea, a river etc, so that the number of fish in it becomes too low
start learning
overfishing
rain that contains harmful acid which can damage the environment and is caused by chemicals in the air
start learning
acid rain
waste products from industry that are harmful to people, animals, or the environment
start learning
toxic waste
toksyczne odpady
start learning
toxic waste
wymarcie, zanik
start learning
extinction
when a particular type of animal or plant stops existing
start learning
extinction
wymarcie gatunku
start learning
extinction of species
the work of cutting down trees in a forest
start learning
logging
ścinanie drzew
start learning
logging
the cutting or burning down of all the trees in an area
start learning
deforestation
wylesienie
start learning
deforestation
zniszczenie warstwy ozonowej
start learning
destruction of the ozone layer
wyposażyć w filtry kominy fabryk
start learning
Fit filters factory chimneys
biodegradowalny
Nasze produkty są w 100% biodegradowalne.
start learning
biodegradable
Our products are 100% biodegradable.
podnieść świadomość publiczną
start learning
raise public awareness
las nienaruszający równowagi ekologicznej
start learning
a sustainable forest
komin
start learning
chimney
trucizna chemiczna
start learning
chemical poison
opakowanie
start learning
packaging
the container or material that a product is sold in
start learning
packaging
marnotrawstwo żywności
start learning
food waste
wysypisko śmieci
start learning
rubbish tip
rozkładać się, gnić (np. ciało, materiał organiczny)
start learning
decaying
to be slowly destroyed by a natural chemical process
start learning
decaying
lodowiec
start learning
glacier
głód
start learning
famine
a large mass of ice which moves slowly down a mountain valley
start learning
glacier
pokrywa lodowa, wieczna zmarzlina
start learning
ice cover, ice cap
a situation in which a large number of people have little or no food for a long time and many people die
start learning
famine
coraz bardziej, coraz częściej
Sytuacja stawała się coraz trudniejsza.
start learning
increasingly
The situation was increasingly difficult.
susza
Susza to długi okres kiedy nie ma deszczu, a ziemia jest sucha.
start learning
a drought
A drought is a long period when there is no rain and land is dry.
przeprowadzić sondaż
Jak wiele ludzi wzięło udział w sondażu
start learning
to survey
How many people took part in the survey
niewywiezione śmieci
start learning
uncollected litter
sondaż na zamówienie rządu
start learning
The government-commissioned survey
One potrafią oddziaływać na jakość naszego życia
start learning
They can affect our quality of life
niepokój, obawa, lęk (uczucie niepokoju) (synonim: concern)
start learning
anxiety
naturalny (np. sposób bycia)
start learning
unaffected
not changed or influenced by something
start learning
unaffected by
dwutlenek węgla
Dwutlenek węgla to jeden z gazów cieplarnianych.
start learning
carbon dioxide
Carbon dioxide is one of the greenhouse gases.
tlenek węgla
start learning
carbon monoxide
uwolnić trujące chemikalia do atmosfery
start learning
release poisonous chemicals into the atmosphere
trujący, szkodliwy
start learning
noxious
emitować ... do atmosfery
start learning
emitted to the atmosphere...
opłata środowiskowa
start learning
congestion fee
alternatywne żródła energii
start learning
Alternative energy sources
energia elektryczna z hydroelektrowni
start learning
energia elektryczna z hydroelektrowni
elektrownia hydroelektryczna
start learning
Hydroelectric power station
absorbować dwutlenek węgla
start learning
absorb carbon dioxide
zagrożone gatunki
start learning
endangered species
wymrzeć, wygasnąć
start learning
to die out
to die out
start learning
to become extinct
To może się przyczyniać
start learning
It may contribute
To może powodować
start learning
It may cause
woda gruntowa
start learning
ground water
uzdatniana woda z kranu
start learning
treated tap water
pitny, zdatny do picia
start learning
potable
woda zdatna do picia
start learning
potable water
oczyszczanie zanieczyszczonej wody
start learning
purification of polluted water
oczyszczanie zanieczyszczonych roślin
start learning
purification plants
oczyszczać wodę
start learning
to purify water
pastwisko
start learning
grazing
to cut down forrest
start learning
to fell the forrest
wyjałowienie gleby
start learning
soil depletion
nawozić
start learning
Fertilize
żyzny urodzajny
start learning
fertile
nieurodzajny
start learning
infertile
zanikanie warstwy ozonowej
start learning
ozone depletion
niekontrolowany rozwój miast
start learning
urban sprawl
erozja gleby
start learning
soil erosion
ostry, srogi, surowy
start learning
harsher
wprowadzic ostre kary za...
start learning
introduce harsh punishment
mieszkaniec
start learning
an inhabitant, resident
obywatel
On jest obywatelem Stanów Zjednoczonych.
start learning
a citizen
He's a US citizen.
odporność (na chorobę)
start learning
immunity (disease)
zaprojektowany do pomiaru
start learning
designed to measure
lokal wyborczy
start learning
polling station
brak rozwagi
start learning
lack of consideration
priorytet
start learning
priority
ankieter
start learning
pollster
organizować
start learning
to organise
wieżowiec
start learning
high-raise
źle się zachowywać (o osobie)
start learning
misbehave
z nudów
start learning
out of boredom
popisywać się
start learning
to show off
przyciągać uwagę ludzi
start learning
attract the attention of people
przepełnione wysypisko śmieci
start learning
overfull landfill sites
przepełniony
start learning
overfull
wysypisko śmieci
start learning
landfill
wielokrotnego użytku
To jest rzecz wielokrotnego użytku i jest zaprojektowana aby wytrzymała 10 lat.
start learning
reusable
It is reusable and designed to last for up to 10 years.
gnój, naturalny nawóz
start learning
manure, natural fertilizer
rozwścieczyć, doprowadzić do wściekłości
start learning
enrage
rozmowa towarzyska
start learning
small talk
spór, kłótnia, sprzeczka
start learning
dispute
pozbywanie się śmieci lub niebezpiecznych odpadów w niedozwolonych miejscach
start learning
dumping
tereny podmokłe, bagna
start learning
wetlands
bioróżnorodność, zróżnicowanie biologiczne
start learning
biodiversity
gromadzić się, nagromadzić, zebrać, zbierać, wzmagać się, nasilać się
start learning
build up
pustynnienie
Długie okresy suszy sprawiły, że cały obszar środkowej Afryki uległ procesowi pustynnienia.
start learning
desertification
Long periods of drought have brought about the desertification of whole areas of central Africa.
powiększyć się, rozwinąć się, rozwijać działalność, rozluźnić się, zacząć więcej
start learning
expand
materiały piśmienne, artykuły biurowe
start learning
stationery
odnawialne źródła energii
start learning
renewable energy
urządzenie (sprzęt używany w domu, np. kuchenka lub zmywarka)
Sprzęt gospodarstwa domowego.
start learning
appliance
Domestic appliance
szaleństwo recyklingu
start learning
recycling frenzy
osiągnąć szczyt
start learning
to reach a peak
złom
start learning
scrap
odzyskać coś z czegoś
start learning
reclaim
rdza
nierdzewny
start learning
rust
rust-proof
wilgotny, zawilgocony
start learning
damp
pryzma kompostowa
start learning
compost heap/pile
energia słoneczna
Energia słoneczna wykorzystywana jest w domach.
start learning
solar power
Solar energy is used in homes.
energia wiatrowa
start learning
wind energy
biomasa
start learning
biomass
energia geotermalna
start learning
geothermal energy
ropa naftowa
start learning
crude oil
tama
start learning
dam
nienaruszający równowagi ekologicznej
start learning
sustainable
reneable energy
start learning
sustainable energy
odnawialny (np. źródło energii)
start learning
renewable (eg energy source)
zmieniać coś w coś
start learning
turn into something
w dół rzeki; z prądem
start learning
downstream
pod prąd
start learning
upstream
niezamieszkane miejsce
start learning
unoccupied site
broń atomowa
start learning
nuke
czerpać korzyści z czegoś
start learning
to take advantage, to benefit
zaspokajać potrzeby
start learning
to meet / satisfy demands
stworzony do celów
start learning
created for the purpose
odzyskać coś
start learning
reclaim
zgnić
start learning
rot away
resztki
start learning
remains
odebrać, zebrać
start learning
collecting
wywóz, wywózka, usuwanie, pozbycie się (np. śmieci)
Wywóz śmieci będzie dopiero w następnym tygodniu.)
start learning
disposal
The waste disposal won't happen until next week.
hałda, skład, śmietnisko
start learning
dump
zbiory
start learning
crops
eksperci badania wypadków lotniczych
start learning
crash experts

You must sign in to write a comment