łacina zwroty

 0    101 flashcards    marta93k
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Defensio, defensionis
start learning
obrona, mowa obrończa
Defensio necessaria
start learning
obrona konieczna
Condemno, condemnare, condemnavi, condemnatum
start learning
skazuję, zasądzam
Condemnatio, condemnationis
start learning
skazanie, wyrok skazujący, zasądzenie
Absolvo, absolvere, absolvi, absolutum
start learning
uwalniam
Absolutio, absolutionis
start learning
uwolnienie pozwanego od odpowiedzialności cywilnej lub karnej
Sententia, sententiae
start learning
myśl, zdanie, orzeczenie
Sententia absolutoria
start learning
wyrok uniewinniający
Sententia capitalis
start learning
wyrok śmierci
Sententia condemnatoria
start learning
wyrok zasadzający, skazujący
Sententia declaratoria
start learning
wyrok deklaratoryjny, ustalający istnienie lub nieistnienie stosunku prawnego lub prawa
Sententia non existens
start learning
wyrok nieistniejący
Dico, dicere, dixi, dictum
start learning
mówię
Pronuntio, pronuntiare, pronuntiavi, pronuntiatum –
start learning
ogłaszam, oznajmiam
Sententiam dico, sententiam dicere
start learning
ogłaszam wyrok (sententiam pronuntio)
Debo, Debre, debui, debitum
start learning
jestem winien, powinienem
Probatio
start learning
dowód, dowodzenie, przeprowadzenie dowodu
Probo
start learning
udowodnić, dowieść, uznawać
Onus probandi
start learning
ciężar przeprowadzenia dowodu
Confessio
start learning
przyznanie (się do winy)
Pars
start learning
część, strona (postępowania)
Argumentum
start learning
argument, dowód
Citatio
start learning
wezwanie przez sąd, pozew
Factum, facti –
start learning
fakt, zdarzenie
Testis, testis
start learning
świadek
Crimen, criminis
start learning
przestępstwo
Crimen continuatum
start learning
przestępstwo ciągłe
Res, rei
start learning
– rzecz, sprawa
Iudicata, Iudicatus, iudicatum
start learning
osądzony
Res iudicata
start learning
rzecz osądzona
Casus, casus
start learning
zdarzenie, przypadek, kazus prawny
Lis, litis
start learning
spór, kłótnia, sprzeczka
Lis capitis
start learning
– proces kryminalny
Lis pendens, litis pendentis
start learning
spór wiszący, spór zawisły w sądzie
Lite pendente
start learning
w czasie trwania sporu
Lis pendet
start learning
spór zawisł, jest w toku
Litis aestimatio
start learning
oszacowanie wartości przedmiotu sporu
Dominus, domini
start learning
pan, właściciel
Delictum, delicti
start learning
delikt, błąd
Actus, actus
start learning
czyn, działanie, czynność prawna
Fraus, fraudis
start learning
przestępstwo, oszustwo
Casus fortuitus
start learning
przypadek losowy
Casus fatalis
start learning
nieszczęśliwy wypadek
Casus belli
start learning
powód do wojny
Explicite
start learning
wyraźnie, jasno
Implicite
start learning
bez wyraźnego sformułowania, domyślnie, do wywnioskowania z kontekstu
Sensu stricto
start learning
w ścisłym znaczeniu
Stricte
start learning
ściśle, dokładnie
Sensu lato
start learning
w szerokim znaczeniu
Sensu largo
start learning
In the broad sense w szerokim znaczeniu
Exempli causa
start learning
na przykład
Exempli gratia
start learning
na przykład
Expressis verbis
start learning
wyraźnymi słowami
In pleno
start learning
w pełnym składzie
Ex tunc
start learning
od wtedy, z mocą wsteczną (termin stosowany na oznaczenie chwili skuteczności czynności prawnej)
Numerus clausus
start learning
liczba zamknięta (ograniczona)
Status quo
start learning
obecny stan rzeczy
Status quo ante
start learning
poprzedni stan rzeczy
In toto
start learning
w całości
In extenso
start learning
w całości, bez skrótów, bez opuszczeń
Dies ad quem
start learning
termin końcowy, z którego nadejściem ustają skutki czynności prawnej
Dies a quo
start learning
termin początkowy, z którego nadejściem zaczynają się skutki czynności prawnej
Inter consentientes
start learning
między zgodnymi
Inter absentes
start learning
między nieobecnymi
Inter alia
start learning
między innymi
Ultima ratio
start learning
ostateczny argument
Ceteris paribus
start learning
przy okolicznościach jednakowych, stałych, przyjmując inne elementy jako stałe
Ex parte
start learning
na podstawie wniosku tylko jednej strony
Per fas et nefas
start learning
wszystkimi sposobami, czy się godzi czy nie, prawem czy bezprawiem
Per nefas
start learning
bezprawnie, niegodziwie
Prima facie
start learning
na pierwszy rzut oka, od pierwszego wejrzenia
Primo voto
start learning
– z pierwszego małżeństwa, po pierwszym mężu
Primus Inter pares
start learning
– pierwszy wśród równych
Rebus hic stantibus
start learning
w takim stanie rzeczy, w istniejących okolicznościach
Quorum
start learning
kworum: liczba osób, których obecność jest niezbędna do podjęcia prawomocnej decyzji
Actiones iuris –
start learning
działanie prawne
Actio una, actionis unius –
start learning
jedna skarga, jedno powództwo
Una quis experiri debet
start learning
– ktoś powinien dochodzić roszczeń, jedną z nich
Actio conventionalis –
start learning
skarga/powództwo główne
Conventionalis
start learning
– dotyczący umowy, konwencjonalny
conventio, conventionis
start learning
pozew, roszczenie
actio reconventionalis
start learning
– skarga wzajemna, powództwo wzajemne (przeciwne)
reconventionalis
start learning
– dotyczący skargi przeciwnej
reconventio, reconvetionis
start learning
– skarga przeciwna pozwanego
propono, ere, posui, positum –
start learning
przedstawić, zamierzać, zdawać sprawę, donosić
instituo, ere, stitui, stitutum
start learning
– wnieść skargę, rozpoczynać, podejmować, popierać, ustanowić
actio concurrens
start learning
– skarga konkurująca (współzawodnicząca)
concurrens –
start learning
konkurujący
actio directa
start learning
– skarga/powództwo wierzyciela głównego przeciw dłużnikowi
directus
start learning
– główny, bezpośredni
actio contr aria
start learning
– skarga wzajemna pozwanego
contraries
start learning
– przeciwn, odwrotny
actio praeiudicialis
start learning
– skarga o ustalenie prawa, powództwo prejudycjalne
praeiudicialis
start learning
dotyczący wyroku przedwstępnego
videntur
start learning
– uważa się
praeiudiciales action es
start learning
– skargi/powództwa wstępne
actio popularis –
start learning
skarga w obronie interesu publicznego
popularis
start learning
dotyczący ludu/narodu
action perpetua
start learning
– powództwo nieulegające przedawnieniu, skarga wieczysta
perpetuus –
start learning
ciągły, trwały, powszechny
actio competit
start learning
– skarga/powództwo przysługuje

You must sign in to write a comment