Komputer, internet, media

 0    34 flashcards    KasiaLe
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
instalować program komputerowy
Obawiam się, że nie masz wystarczająco dużo pamięci w swoim komputerze, żeby zainstalować ten program.
start learning
install a computer programme
I'm afraid you don't have enough memory on your computer to install the programme.
rozłączać, odłączać
Odłącz przewód zasilający przed naprawą.
start learning
disconnect
Disconnect the power lead before the repair.
przenośny
Mój szef zawsze nosi przenośny komputer ze sobą.
start learning
portable
My boss always carries his portable computer with him.
wywnioskować
Nie mogę niczego wywnioskować z tych danych, ponieważ są niekompletne.
start learning
infer
I can't infer anything from this data, because it's incomplete.
niezgodny, niepasujacy
To oprogramowanie jest niekompatybilne z twoim urządzeniem.
start learning
incompatible
This software is incompatible with your device.
demonstrować
Proszę pozwolić mi zademonstrować, jak działa to urządzenie.
start learning
demonstrate
Let me demonstrate how this device works.
włamać się do czegoś
To są ci studenci, którzy włamali się do systemu firmy zajmującej się kartami kredytowymi.
start learning
hack into sth
Those are the students who hacked into a credit card company's system.
łatwy w obsłudze
Łatwy w obsłudze interfejs jest kluczem do dobrej aplikacji.
start learning
user-friendly
A user-friendly interface is the key to a good application.
zawieszać się
Mój komputer zawiesza się za każdym razem, gdy ona próbuje go użyć.
start learning
crash
My computer crashes whenever she tries to use it.
dochód z reklam
Dochód tego magazynu z reklam jest imponujący.
start learning
advertising revenue
The advertising revenue of this magazine is really impressive.
przerabiać, przetwarzać
Komputer w tej chwili przetwarza informacje.
start learning
process
The computer is processing the information.
liczba czytających
Liczba czytających ten magazyn jest raczej niska.
start learning
readership
The readership of this magazine is fairly low.
odzyskiwać dane
Ten program pozwala szybko odzyskać dane poprzez szukanie słów kluczowych.
start learning
retrieve data
The programme allows you to retrieve data quickly by searching for keywords.
informatyka, zastosowanie komputerów
Zanim zacząłem pracować dla tej firmy, zrobiłem intensywny kurs z informatyki.
start learning
computing
Before I started working for the company I did a crash course in computing.
ponowna instalacja systemu
Jeśli Twój komputer wciąż się zwiesza, być może musisz przeinstalować cały system.
start learning
reinstall the system
If your computer still crashes, you may need to reinstall the whole system.
kolorowy magazyn
Ona zawsze ma ze sobą jakiś kolorowy magazyn.
start learning
glossy magazine
She always has some glossy magazine with her.
wyłącznie (tylko dla)
A teraz, włącznie dla naszych widzów, transmisja na żywo z koncertu.
start learning
exclusively
And now, exclusively for our viewers, the live transmission from the concert.
dodatek weekendowy
Lubię poważne brytyjskie gazety i ich weekendowe dodatki o kulturze i sztuce.
start learning
weekend supplement
I like the British broadsheets and their weekend supplements about arts and culture.
wysłać coś jako załącznik
Wysyłam ten dokument jako załącznik.
start learning
send sth as an attachment
I'm sending the document as an attachment.
relacjonować
Uwolnieni zakładnicy zrelacjonowali policji szczegóły ich porwania.
start learning
relate
The released hostages related the details of their kidnapping to the police.
antena satelitarna
Potrzebujemy nowej anteny satelitarnej - ta jest zepsuta.
start learning
satellite dish
We need a new satellite dish - this one is broken.
zawodny
Nasze łącze internetowe jest naprawdę wolne i zawodne.
start learning
unreliable
Our Internet connection is really slow and unreliable.
wiadomości z ostatniej chwili
Nasz nowy serwis SMS-owy zapewni Ci stały dostęp do najświeższych informacji. Zarejestruj się teraz!
start learning
breaking news
Our new SMS alert service will keep you up date with breaking news. Register now!
dziennikarstwo radiowe i telewizyjne
Wzięłam udział w seminarium na temat najnowszych tendencji w dziennikarstwie radiowym i telewizyjnym.
start learning
broadcast journalism
I attended a seminar on the latest trends in broadcast journalism.
restartować
Obawiam się, że będziesz musiał zrestartować komputer.
start learning
reboot
I'm afraid you'll have to reboot the computer.
obliczać
Zanim człowiek wynalazł komputer, tablice lagorytmiczne pomagały naukowcom szybko liczyć.
start learning
compute
Before man invented the calculator logarithmic tables helped scientists to compute quickly.
zepsuty, uszkodzony
Maszyna do kawy jest zepsuta.
start learning
out of order
The coffee machine is out of order.
edytor tekstu
Aby przygotować dokumenty, użyj edytora tekstu.
start learning
word processor
Use the word processor to prepare the documents.
przegląd
To jest krótki przegląd chorwackiej historii i kultury.
start learning
overview
This is a brief overview of Croatian history and culture.
relacja na żywo
Kanał państwowej telewizji przeprowadził godzinną relację na żywo ze startu promu kosmicznego.
start learning
live coverage
The national TV channel provided one-hour live coverage of the space shuttle launch.
nakład (gazety)
Ta gazeta ma nakład ponad 500 000.
start learning
circulation
This newspaper has a circulation of over 500 000.
występ w telewizji
Swój pierwszy występ w telewizji miał w 1979 roku, więc ma bardzo duże doświadczenie.
start learning
television appearance
He made his first television appearance in 1979, so he has had plenty of experience.
dziennikarstwo internetowe
Dziennikarstwo internetowe staje się coraz bardziej popularne.
start learning
online journalism
Online journalism has become more and more popular.
dostępny
start learning
available

You must sign in to write a comment