J&J Issues

 0    118 flashcards    wwwosiem
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zakres obowiązków
start learning
scope of diuties
w odniesieniu do
start learning
in regards to
oraz, jak również
start learning
as well as
należy podjąć
start learning
should be taken
zgodność
start learning
compliance
niezgodność
start learning
non-compliance
dotyczyć
start learning
apply
dotyczyć
start learning
concern
pierwsze wrażenie
start learning
first impression
dany produkt
start learning
given product
I must explain discrepancy for given product.
zgodnie z
start learning
in accordance with
I fill out Tracker in accordance with instruction provided by manager.
uzupełnienie zapasów
start learning
replenish stock
według czegoś
start learning
as per
w przypadku braku
start learning
in the absence
Numer listu przewozowego
start learning
waybill number
za wyjątkiem / oprócz
start learning
except
Please, copy this column, except header.
łączyć
start learning
consolidate
wysyłka produktu zastępczego
start learning
shipping a replacement product
przydzielać, przypisać
start learning
assign
Oczekiwania
start learning
expectations
poradnictwo, wskazówki
start learning
guidance
jazda samochodem jest nieodłączną częścią mojej pracy
start learning
drive by car is inherent in my job
ustanowić nowe zasady
start learning
establish new rules
magazynowanie
start learning
storage
wykluczenie
start learning
exclusion
stowarzyszony, oddział, filia
start learning
affiliates
wykonać, dokonywać
start learning
perform
Drugie liczenie jest wykonalne
start learning
Second counting is a feasible
powiadamiać mojego kierownika
start learning
notify my manager
Zapisałem tę informację
start learning
I recorded this information
śledzić, obserwować
start learning
tracked
ważny, prawidłowy
start learning
valid
uznawany
start learning
recognized
wpływ
start learning
impact
wcześniejszy
start learning
prior
ślepe potwierdzenie
start learning
blind confirmation
dostępność
start learning
availability
jest dla mnie wystarczające
start learning
is sufficient for me
obrót
start learning
turnover
szczególnie
start learning
particulary
ustalać
start learning
determine
Firstly, we should determine date of meeting.
długotrwały
start learning
lengthy
dochodzenie
start learning
investigation
uzgodnienie
start learning
reconciliation
jest to zakończenie
start learning
its a completion
istotny
start learning
crucial
opóżniony, zaległy, przeterminowany (termin)
start learning
overdue
przedsiębiorstwo, przedsiewziecie
start learning
enterprise
wybuch (np. epidemii)
start learning
outbreak
zachować, zatrzymać, trzymać
start learning
keep
umacniać
start learning
strenghtening
poza
start learning
beyond
troskliwy, myślący o innych, zadumany
start learning
thoughtful
wyciągać
start learning
pull out
liczba
start learning
figure
szeroko
start learning
broadly
przyśpieszyć
start learning
accelerate
zdolny, kompetentny, sprawny
start learning
capable
zaznaczone, oznakowane
start learning
marked
przestrzeganie zasad, reguł
start learning
adherence
na miejscu
start learning
onsite
I’m onsite, in hospital at the moment
wzmacniać
start learning
enhance
zmienna sytuacja
start learning
fluid situation
przeciwność losu
start learning
adversity
powierzchnia
start learning
surface
rozbieżność
start learning
discrepancy
poprzedzający
start learning
preceding
wypełniać, uzupełniać
start learning
populate
sposób myślenia, nastawienie
start learning
mindset
pominąć, omijać
start learning
bypass
skończyć się, wyczerpać
start learning
run out
zaopatrzyć się w coś
start learning
stock up on sth
I must stock up on office supplies
wykrywalność, możliwość śledzenia
start learning
traceability
towar (produkty wystawione na sprzedaż w sklepie, na targowisku)
start learning
merchandise
zgoda / pozwolenie
start learning
permission
I want to booking a hotel in related to my business trip and I need your permission.
zanieczyszczone, skażone
start learning
contaminated
księga główna, rejestr
start learning
ledger
martwy punkt
start learning
blind spot
recepta
start learning
prescription
czujny, przezorny, ostrożny
start learning
wary
łatwo psujący się
start learning
perishable
uczestniczyć
start learning
participating
zakłócenie, zaburzenie
start learning
disruption
odzyskanie, odnalezienie
start learning
retrieving
części zamienne
start learning
spare parts
realizacja zamówień
start learning
fulfillment
Zapewnienie jakości
start learning
quality assurance
planowanie zasobów przedsiębiorstwa
start learning
enterprise resource planning (ERP)
wpływ, zdolność wywierania nacisku
start learning
leverage
Świadomy
start learning
mindful
szkoda / krzywda
start learning
harm
przyjmując, zakładając
start learning
assuming
poufny, tajny
start learning
confidential
ujawniać, wyjawiać
start learning
disclose
wybitny
start learning
outstanding
czyny
start learning
deeds
zasłużony
start learning
deserved
wyjeżdżać
start learning
depart
opanowany, spokojny
start learning
collected
ulga, wsparcie
start learning
relief
oferta (składana w przetargu)
start learning
tender
wykluczać
start learning
exclude
rozległy, obszerny
start learning
extensive
zarzucać coś komuś
start learning
allege
odrzucony, pozbywać się
start learning
discarded
przeznaczony (dla kogoś)
start learning
intended
gwarancja
start learning
warranty
niezadowolony, rozczarowany, zawiedziony
start learning
disgruntled
osiągnięcie / dokonanie
start learning
accomplishment
odpowiedzialność (całkowita)
start learning
accountability
podstawowy
start learning
primary
wzmacniać, poprawiać
start learning
enhance
odsłonięcie, ujawnienie
start learning
exposure
spełniający warunki
start learning
eligible
powtórnie ładować (np. akumulator), doładować (np. baterię)
start learning
recharge
wytrzymałość, odporność
start learning
resilience
oddanie, poświęcenie
start learning
dedication
niedobory kadrowe
start learning
understaffing

You must sign in to write a comment