Vietnamese English Dictionary

Tiếng Việt - English

thẩm định, lượng định, đánh giá in English: