Vietnamese English Dictionary

Tiếng Việt - English

sáng tạo in English:

1. to create to create


to create the work conditions
to create a strategy

English word "sáng tạo"(to create) occurs in sets:

500 động từ tiếng Anh 26 - 50