Vietnamese English Dictionary

Tiếng Việt - English

có được, thu được in English: