Vietnamese English Dictionary

Tiếng Việt - English

cài đặt, dựng lên in English: