English Vietnamese Dictionary

English - Tiếng Việt

to in Vietnamese:

1. để2. đến


Bóng của cái đèn này bị cháy.
Một bóng đèn nhỏ không có chao là nguồn ánh sáng duy nhất.
Edison phát minh ra bóng đèn điện.

Vietnamese word "to"(đến) occurs in sets:

Time - Thời gian