definicje wos

 0    26 flashcards    patrvk
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Populizm
start learning
Ruchy społeczno-polityczne i doktryny, które sprzeciwiają się istniejącym strukturom władzy, dominującym ideom oraz wartościom społecznym i zwracają się bezpośrednio do ludu z zamiarem uzyskania jego przychylności.
Demagogia
start learning
Sposób pozyskiwania zwolenników, który polega na składaniu nierealistycznych obietnic, schlebianiu społeczeństwu, wysuwaniu w jego imieniu żądań oraz odwoływaniu się do emocji, lęków i pragnień wyborców.
korupcja
start learning
wykorzystywanie władzy lub funkcji publicznej w celu bezprawnego uzyskania korzyści materialnych lub osobistych
nepotyzm
start learning
faworyzowanie członków własnej rodziny przy rozdziale dóbr publicznych
klientelizm
start learning
roztaczanie opieki nad osobą lub grupą osób przez osobę sprawującą funkcje publiczne w zamian za poparcie polityczne
kumoterstwo
start learning
wzajemne popieranie się znajomych dla osiągnięcia pozycji społecznej lub korzyści materialnych bez względu na kompetencje
partykularyzm
start learning
dbanie o interesy jednej konkretnej grupy społecznej zamiast o interes całego społeczeństwa przez przedstawicieli władz publicznych
nadużywanie władzy
start learning
przekroczenie władzy przez funkcjonariusza publicznego polegającego na szkodę interesu publicznego lub prywatnego
budżet partycypacyjny
start learning
polega na zaangażowaniu obywateli we współtworzeniu budżetu dla danej jednostki samorządu
otwarta przestrzeń
start learning
to elastyczna forma spotkań i konferencji które organizowane są wokół wiodącego i z reguły złożonego tematu
głowa państwa
start learning
jeden z jego naczelnych organów najczęściej jednoosobowy do którego zadań należy reprezentowanie państwa w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych
monarcha
start learning
sprawuje władzę dożywotnio i ją dziedziczy nie posiada realnej władzy wykonawczej gdyż zdecydowaną większość zadań w tym zakresie realizuje samodzielnie rząd
rząd
start learning
naczelny organ władzy wykonawczej powoływany do realizowania najważniejszych funkcji państwa
koalicja rządowa
start learning
porozumienie partii które zdecydowały się na podjęcie wspólnych działań utworzyły rząd i popierają jego politykę na forum parlamentu
opozycja
start learning
ugrupowania występujące przeciwko polityce rządu i dążące do jego obalenia
immunitet parlamentarny
start learning
posiadają go osoby sprawujące mandat immunitet ogranicza lub całkowicie znosi odpowiedzialność prawną parlamentarzystów za popełnione czyny oraz podjęte decyzje
immunitet formalny
start learning
oznacza zakaz pociągania do odpowiedzialności sądowej parlamentarzystów lub zatrzymania bez zgody właściwej izby w trakcie trwania kadencji
immunitet materialny
start learning
wyłącza on odpowiedzialność prawną parlamentarzystów za działania związane z wykonywaniem mandatu zarówno w trakcie kadencji jak i po jej zakończeniu
mandat parlamentarny
start learning
upoważnienie do reprezentowania wyborców w sprawowaniu władzy państwowej a także działania w ich imieniu
mandat wolny
start learning
przedstawiciel jako reprezentant całego narodu ma prawo podejmować działania zgodne z własnymi przekonaniami nie może też być przez wyborców odwołany przed upływem kadencji
mandat imperatywny
start learning
nakłada na przedstawiciela obowiązek uwzględniania opinii i woli elektoratu wyborcy mogą go odwołać przed upływem kadencji
kworum
start learning
matematycznie określona liczba członków izby parlamentu których obecność jest konieczna aby podejmowane w niej decyzje były prawomocne
komisje parlamentarne
start learning
są pomocniczymi organami parlamentu przygotowywują projekty aktów prawnych oraz wydają opinie i kierują wnioskami dotyczącymi rozpatrywanych spraw
funkcje parlamentu
start learning
ustrojodawcza, ustawodawcza, kreacyjna, kontrolna, legitymizacjna
organ państwowy
start learning
to osoba lub grupa osób podejmujących decyzje i działających w imieniu państwa przy czym mogą to czynić tylko w ramach obowiązującego prawa
urzędy
start learning
zespoły osób i środków zapewniających realizację zadań organów państwowych

You must sign in to write a comment