ANGIELSKI DODATKOWE TEKSTY FACHOWE

 0    139 flashcards    tomaszbaran015
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
refers to
start learning
odnosi się do
degradable
start learning
rozkładowi
require
start learning
wymagać/potrzebować
perform
start learning
wykonać
confused
start learning
zdezorientowany
health-related
start learning
związany ze zdrowiem
widely
start learning
szeroko
regarded
start learning
traktować
evolutionary
start learning
ewolucyjny
sustainable
start learning
zrównoważony
manufacturing industry
start learning
Przemysł wytwórczy
building block
start learning
budulcem
comprise
start learning
zawierać
man-made object
start learning
Stworzony przez człowieka obiekt
food nutrients
start learning
Żywność
indeed
start learning
w rzeczy samej / istotnie
washing powders
start learning
Proszki do prania
recent
The recent events have changed my life.
start learning
niedawny
Niedawne wydarzenia zmieniły moje życie.
to advance
start learning
postęp
couple
I learned a couple of words today.
start learning
para
Nauczyłem się dzisiaj kilku słówek.
external factors
start learning
czynniki zewnętrzne
soaring energy prices
start learning
Gwałtowny wzrost cen energii
renewed
start learning
odnowiony
concerns
start learning
dotyczy
energy security fears
start learning
Obawy przed bezpieczeństwem energetycznym
combined
start learning
połączony
derived from
start learning
pochodzą od
display
start learning
prezentuje
sustainability
We should aim for sustainability so that we don't damage the environment.
start learning
trwałość
Powinniśmy dążyć do zrównoważonego rozwoju, żeby nie niszczyć środowiska.
commercially-viable
start learning
komercyjnie opłacalne
marshalling living cells
start learning
Rozmieszczanie żywych komórek
feedstock
start learning
surowiec
rather than
start learning
zamiast
petrochemicals
start learning
petrochemia
variety
The documentary covered a variety of topics.
start learning
różnorodność
Film dokumentalny poruszył wiele różnorodnych tematów.
energy efficiency
start learning
efektywności energetycznej
otherwise
start learning
inaczej
achieve
start learning
osiągać
worldwide
start learning
światowy
capacity
The boat has a capacity of thirty people, but today only twenty are onboard.
start learning
objętość
Łódź może pomieścić 30 osób, ale dziś na pokładzie jest tylko 20.
cubic meter
start learning
metr sześcienny
comprising
start learning
zawierający
measurable
start learning
wymierny
greenhouse gas
start learning
gazów cieplarnianych
emission
start learning
emisja
enabled
start learning
włączony
halving
start learning
Zmniejszenie o połowę
utilising
start learning
wykorzystując
forefront
start learning
czoło
initiative
start learning
inicjatywa
collaborating
start learning
współpraca
succinic acid
start learning
kwas bursztynowy
manufacture
start learning
produkcja
resins
start learning
żywice
significant
It is a significant change in our policy.
start learning
znaczący
To znacząca zmiana naszej polityki.
footprint
start learning
przestrzeń zajmowana przez urządzenie
extensive
start learning
obszerny
conducted
start learning
prowadzone
superior to
start learning
lepsze
solid waste
start learning
odpady stałe
economies of scale
start learning
korzyści skali
feed
start learning
pokarm
materials space
start learning
Przestrzeń materiałów
value chain
start learning
łańcuch wartości
feedstock proccessing
start learning
Przetwórstwo surowców
bio-compounds
start learning
Bio-związki
formulation
start learning
mieszanin
shreddered
start learning
Rozdrobnione
ploughed back
start learning
zaorać powrotem
usage
start learning
stosowanie
considerable
We spent considerable amounts on the new operating systems.
start learning
znaczny
Wydaliśmy znaczne sumy na nowe systemy operacyjne.
saving
start learning
oszczędność
financially
start learning
finansowo
reliance
start learning
zaufanie
scarce rescources
start learning
Rzadkie zasoby
relies
start learning
opiera
reliance trade
start learning
Handlu opartego na zaufaniu
commodities
start learning
towarów
unsustainable demand
start learning
Niezrównoważony popyt
knock-on effect
If the banks start struggling, it will have a knock-on effect for the rest of the economy.
start learning
efekt domina
Jeśli banki zaczną mieć kłopoty, spowoduje to efekt domina dla reszty gospodarki.
crop prices
start learning
Ceny upraw
outcome
What was the outcome of the action?
start learning
wynik
Jaki był rezultat akcji?
wide ranging
start learning
szeroko zakrojone
enables
start learning
Umożliwia
yield
start learning
wydajność
switchgrass
start learning
Przełącznik
ensuring
start learning
zapewnienie
regulatory
start learning
regulacyjny
meaningful
start learning
istotny / mający znaczenie
impact
Some inventions have great impact on ordinary people.
start learning
wpływ
Niektóre wynalazki mają ogromny wpływ na zwykłych ludzi.
reached
start learning
osiągnięty
breakthrough
start learning
przełom
combining
start learning
łącząc
yeast
start learning
drożdże
holistic approach
start learning
Holistyczne podejście
societal
start learning
społeczne
surrounding
We observed plants surrounding the building.
start learning
otaczający
Obserwowaliśmy zakłady otaczające budynek.
confer
start learning
nadawać
advantages
start learning
Zalety
precisely
start learning
precyzyjnie
enhance
We should enhance the co-operation with our affiliates.
start learning
zwiększyć
Powinniśmy wzmacniać naszą współpracę z naszymi oddziałami.
breeders
start learning
hodowcy
livestock
The farmer decided to start growing vegetables because he didn't want to work with livestock anymore.
start learning
bydło
Rolnik zdecydował, że zacznie uprawiać warzywa, ponieważ nie chciał już zajmować się hodowlą bydła.
enables
start learning
Umożliwia
crossing of
start learning
Przejście
related
start learning
spokrewniony
regardless
start learning
bez względu na
inserting
start learning
wstawianie
virtually
Virtually all the apples in the store had brown marks on them.
start learning
prawie
Praktycznie wszystkie jabłka w sklepie miały brązowe ślady.
aid
It would really aid our investigation if witnesses would come forward and say what they saw.
start learning
1. pomoc 2. zasiłek
Naprawdę pomogłoby nam w dochodzeniu, jeśli świadkowie zgłosiliby się i opowiedzieli nam, co widzieli.
weed
start learning
chwast
molecular makers
start learning
Markery molekularne
visible
start learning
widoczny
measurable
start learning
wyraźny
trait
Michael got his good character traits from his mother, and the bad ones from his father.
start learning
cecha
Michael dobre cechy charakteru odziedziczył po matce, a złe po ojcu.
possess
start learning
posiadać
desirable
A knowledge of the market is highly desirable in this job.
start learning
pożądany
Znajomość rynku jest wysoce pożądana w tej pracy.
precise
start learning
precyzyjny
efficient
Our actions have to be rapid and efficient.
start learning
wydajny
Nasze działania muszą być szybkie i skuteczne.
obtain
We have obtained what we wanted.
start learning
uzyskać
Uzyskaliśmy to, czego chcieliśmy.
beetle
start learning
chrząszcz
undesiralbe
start learning
Niepożądane
derived
start learning
pochodny
stable
This table is not very stable, I wouldn't recommend sitting on it.
start learning
obora
Ten stół nie jest bardzo stabilny, nie radziłbym na nim siadać.
smallholders
start learning
drobnych gospodarstw
cattle
start learning
bydło
buffalo
start learning
bawół
tissue culture
start learning
hodowli tkankowej
sufficient
start learning
wystarczający
supply
start learning
podaż
essential
I would like to bring up a few essential points.
start learning
istotny
Chciałbym poruszyć kilka istotnych punktów.
impact
Some inventions have great impact on ordinary people.
start learning
wpływ
Niektóre wynalazki mają ogromny wpływ na zwykłych ludzi.
among
start learning
między
influencing
start learning
wpływającym
welfare
start learning
dobrobyt
factual
start learning
faktyczny
discourse
start learning
wypowiedź / dyskurs
vital
This is a vital piece of information. We must tell Cameron about it immediately.
start learning
istotny
To naprawdę istotna informacja. Musimy natychmiast powiedzieć o tym Cameron.
define
start learning
definiować

You must sign in to write a comment