4000 لغات انگلیسی(2 )

 0    113 flashcards    khosrowkarimi
 
Question
Answer

قرار دادن

قدیمی

در حین

منظور داشتن متوسط

نگاه داشتن

دانشجو

اجازه دهید

عالی

یکسان

بزرگ

گروه

آغاز شروع

به نظر می رسد

کمک

صحبت

جایی که

دور زدن نوبت

مسئله

هر

شروع

دست

ممکن

نمایش نشان

در برابر

محل

(چنین) مانند این؛

دو باره

کمی از

هفته

شرکت

سیستم


درست

برنامه

در جریان در طی

بازی

government
start learning
دولت

اجرا.دویدن

کوچک

عدد شماره

خاموش

حرکت

زنده

آقای

اشاره كردن نقطه

باور

نگه داشتن

آوردن

اتفاق افتادن

بعد

بدون

قبل از

بزرگ

باید

خانه

زیر

اتاق

منطقه

ملی

داستان

جوان

واقعیت.حقیقت

ماه

مختلف

بسیار

تحصیل کردن مطالعه

چشم

کار

واژه

اگرچه

تجارت

مساله موضوع

سمت

نوع

شنیدن

سیاه

هر دو

مقدار کمی

خانه

بله

چون. پس از

تامین کردن ارائه

در اطراف

مهم

نشستن

دور

تا اینکه.تا

قدرت

ساعت

بازی

تاکنون هنوز


سیاسی

پایان

در میان

همیشه

ایستادن


از دست دادن

اما

عضو

پرداخت

قانون

ملاقات

شهرستان

تقریبا

عبارتنداز

ادامه

مجموعه

بعد

جامعه انجمن

یک بار

کمترین


You must sign in to write a comment