4000 لغات انگلیسی (1)

 0    115 flashcards    khosrowkarimi
 
Question
Answer

بودن

داشتنبرای

شما
انجام دادن

گفتن

این


اما

توسطمانند


رفتن

شان

می تواند


رسیدن


خواهد بود


همه تمام

ساختن

در باره

دانستن

اراده

بالا

زمان

سال

بنابراین پس

فکر

وقتی که

که

آنها

برخی از

به من

انسان ها. مردم

گرفتن

خارج


فقط

دیدن

او را

آمدن رسیدن

میتوانست

اکنون

نسبت به

مانند

دیگر

چگونهبیشتر

اینها

خواست

مسیر راه

نگاه

جدید

اول اولین

زیرا

روز

استفاده کردن

پیدا کردن

اینجا

چیز

بسیاری

خوب

فقط

کسانی که

بسیار

حتی

پشت


از طریق


زندگی

طفل

کار

پایین

ممکن است

بعد از

باید

زنگ زدن صدا کردن

جهان

روی

هنوز

آخر

نیاد لازم داشتن


احساس

جزء به جزء شرح دادن دولت

هرگز

شدن

بین میان

زیاد

واقعا

بیشترین

دیگر

بسیار

خود

ترک کردن


You must sign in to write a comment